Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-12 01:57:57

Mục lục
* * * * *

Câu 1

Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

A. mô phân sinh đỉnh.

B. mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh lóng

D. mô phân sinh cành

Lời giải:

Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của  mô phân sinh đỉnh.

Chọn A

Câu 2

Kết quả sinh trướng sơ cấp là

A. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh

B. tạo mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gổ lõi.

C. tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.

D. tạo biêu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cấp.

Lời giải:

Kết quả sinh trướng sơ cấp là làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh

Chọn A

Câu 3

Kết quả sinh trưởng thứ cấp của thân tạo

A. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cáp.

B. gỗ thứ cấp, tầng sinh bần, mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.

C. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rày thứ cấp.

D. tầng sinh mạch, vỏ gỗ sơ cấp, mạch rây thứ cấp.

Lời giải:

Kết quả sinh trưởng thứ cấp của thân tạo gỗ thứ cấp, tầng sinh bần, mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.

Chọn B

Câu 4

Ở thực vật, gibêrelin có tác dụng

A. tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.

B. kích thích nảy mầm của hạt.

C. kích thích phân chia tê bào và kích thích sinh trưởng chồi bên 

D. kích thích ra rễ phụ.

Lời giải:

Ở thực vật, gibêrelin có tác dụng tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.

Chọn A

Câu 5

Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là

A. axit abxixic.                     B. xitôkinin

C. êtilen.                              D. auxin.

Lời giải:

Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là êtilen. 

Chọn C

Lượt xem: 112