Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 35 SBT Sinh học 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-06 08:23:51

Mục lục
* * * * *

1. Nguyên nhân làm cho phân tử nước có tính phân cực là do

A. khối lượng nguyên tử ôxi lớn hơn khối lượng nguyên tử hiđrô.

B. cặp electron trong lịên kết O-H bị kéo lệch về phía hiđrô.

C. số lượng nguyên tử hiđrô nhiều hơn số lượng nguyên tử ôxi.

D. cặp electron trong liên kết O-H bị kéo lệch về phía ôxi. 

Lời giải

Nguyên nhân làm cho phân tử nước có tính phân cực là do cặp electron trong liên kết O-H bị kéo lệch về phía ôxi.

Chọn D

2. Đặc tính quan trọng nhất của phân tử nước đối với tế bào sống là

A. tính dẫn nhiệt.

B. tính phân cực.

C. tỉnh dẫn điện.

D. tính hoà tan chất khác.

Lời giải

Đặc tính quan trọng nhất của phân tử nước đối với tế bào sống là tính phân cực.

Chọn B

3. Nước khộng có tính chất nào sau đây?

A. ở trạng thái rắn thì co lại.

B. Tính hoà tan tốt (dung môi tốt),

C. Nhiệt dung riêng cao.

D. Không cháy, không mùi.

Lời giải

Nước khộng có tính chất co lại ở trạng thái rắn.

Chọn A

4. Cạcbon là nguyên tố đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ vì cacbon

A. có hoá trị 4, cùng lúc có thể tạo nên 4 liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác.

B. là một trong những nguyên tố chính tạo nên chất sống,

C. có khối lượng phân tử là 12 đvC

D. chiếm tỉ lệ đáng kể trong cơ thể sinh vật.

Lời giải

Cạcbon là nguyên tố đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ vì cacbon có hoá trị 4, cùng lúc có thể tạo nên 4 liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác.

Chọn A

5. Xét tỉ lệ% khối lượng chất khô một số nguyên tố cấu tạo nên cơ thể người:  

Nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng ?

A. Mn.                        B. Fe, Mn.

C. Mg, Fe, Mn.           D. Na, Mg, Fe, Mn.

Lời giải

Nguyên tố vi lượng là Fe, Mn.

Chọn B.

Lượt xem: 151