Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 8 trang 31 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 03:24:13

Dựa vào hình dưới đây, phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hộ tuần hoàn kép.Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn (bắt đầu từ tim).

Lời giải chi tiết

* Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

* Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn đơn (cá): Tim bơm máu vào động mạch, lên hệ thống mao mạch mang, tiếp đó vàó động mạch lưng và vào hệ thống mao mạch, sau đó về tĩnh mạch và trở về tim.

Hệ tuần hoàn kép (lưỡng cư, bò sát, chim và thú): được gọi là hệ tuần hoàn kép vì hệ tuần hoàn của chúng có 2 vòng tuần hoàn; vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.

- Vòng tuần hoàn lớn: Máu giàu \(O_2\) được tim bơm vào động mạch chủ và các động mạch nhỏ hơn, đến mao mạch ở các cơ quan, bộ phận để thực hiện trao đổi chất và khí. Sau đó, máu giàu \(CO_2\) đi theo tĩnh mạch về tim.

- Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu giàu \(CO_2\) được tim bơm lên phổi để trao đổi khí và trở thành máu giàu \(O_2\) quay trở lại tim.

Lượt xem: 190