Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 3 trang 13 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 02:19:38

Hệ số nhiệt \(Q_{10}\) đối với pha sáng là 1,1-1,4; còn hệ số nhiệt \(Q_{10}\) đối với pha tối là 2-3. Giải thích tại sao pha sáng là pha ít phụ thuộc vào nhiệt độ, còn pha tối là pha phụ thuộc vào nhiệt độ.

Lời giải chi tiết

Hệ số \(Q_{10}\) chỉ mối quan hệ giữa nhiệt độ với phản ứng của pha sáng và pha tối, pha sáng \(Q_{10}\) = 1,1 - 1,4; pha tối \(Q_{10}\) = 2 - 3. Khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh(thể hiện chủ yếu ở pha tối).Nhiệt độ từ \(25^oC-35^oC\) là quang hợp mạnh nhất sau đó giảm. Nhóm thực vật \(C_4\) và CAM thích ứng với nhiệt độ cao trong quang hợp và sinh trưởng.

Lượt xem: 144