Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 63 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 07:15:57

Mục lục
* * * * *

Câu 16

Khi tế bào ớ trạng thái nghỉ ngơi

A. cổng K+ và Na+ cùng đóng.

B cổng K+ mở, Na+ đóng.

C. cổng K+ và Na+ cùng mở.

D. cổng K+ đóng và Na+ mở

Lời giải:

Khi tế bào ớ trạng thái nghỉ ngơi cổng K+ mở, Na+ đóng.

Chọn B

Câu 17

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn tái phân cực

A. cổng K+ mở, Na+ đóng.

B. cổng K+ và Na+ cùng mở.

C. cổng K+ và Na+ cùng đóng.

D. cổng K+ đóng, Na+ mở.

Lời giải:

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn tái phân cực cổng K+ mở, Na+ đóng.

Chọn A

Câu 18

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn mất phân cực

A. Na+ đi qua màng tế bào vào trong tẽ bào.

B. Na+ đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào.

C. K+ đi qua màng tế bào vào trong tế bào.

D. K+ đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào.

Lời giải:

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn mất phân cực Na+ đi qua màng tế bào vào trong tẽ bào.

Chọn A

Câu 19

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn đảo cực

A. K+ đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào.

B. Na+ đi qua màng tế bào ra ngoài tế bào.

C. K+ đi qua màng tế bào vào trong tế bào.

D. Na+ đi qua màng tế bào vào trong tế bào.

Lời giải:

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, ở giai đoạn đảo cực Na+ đi qua màng tế bào vào trong tế bào.

Chọn D

Câu 20

Trong cơ chế xuất hiện điện hoạt động, sự di chuyển của các ion ở giai đoạn

A. tái phân cực là Na+ khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài.

B. khử cực là K+ khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài,

C. khử cực là K+ khuếch tán từ ngoài tế bào vào trong.

D. tái phân cực là K+ khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài

Lời giải:

Trong cơ chế xuất hiện điện hoạt động, sự di chuyển của các ion ở giai đoạn  tái phân cực là K+ khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài

Chọn D

Lượt xem: 167