Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-11 02:09:40

Nêu các con đường thoát hơi nước ở lá ? Con đường nào là chủ yếu?

Lời giải chi tiết

- Có 2 con đường thoát hơi nước ở lá : Thoát hơi nước qua cutin trên biểu bì lá và thoát hơi nước qua khí khổng 

- Thoát hơi nước qua cutin trên biểu bì lá chiếm khoảng 10% tổng lượng nước mất khỏi bề mặt cây. Thoát hơi nước qua khí khổng chiếm khoảng 90% tổng lượng nước mất đi nên con đường này là chủ yếu.

Lượt xem: 158