Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đường thẳng vuông góc và song song

8db5808ab28eb7b78413a67a39dc38db
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-04 21:25:33 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Các chuyên Môn Toán THCSề ọCHUYÊN NG TH NG VUÔNG GÓC.Ề ƯỜ ẲĐ NG TH NG SONG SONGƯỜ ẲA. Lý thuy tế1. Hai góc nhố ỉ1.1. nh nghĩaị- Hai góc nh là hai góc mà nh góc này là tia nh ạc góc kia. ủVí ụ·AOC và ·BOD nhố ỉ1.2. Tính ch tấ- Hai góc nh thì ng nhau. ằVí Trong hình 1, ụ·AOC và ·BOD nh ỉ··AOC BOD.Þ 2. Hai ng th ng vuông gócườ ẳ2.1. nh nghĩaị- Hai ng th ng vuông góc là hai ng th ng nhau và trong các góc ườ ườ ột thành là góc vuôngạVí AB CD (t O) ạ·0AOC 90Û Hình 1Các chuyên Môn Toán THCSề ọ2.2. Tính duy nh ng vuông gócấ ườ- Qua đi cho tr c, có và ch ng th ng vuông góc ướ ườ ộđ ng th ng cho tr c.ườ ướ2.3. ng trung tr đo th ngườ ẳ- ng trung tr đo th ng là ng vuông góc đo th ng ườ ườ ạtrung đi nó. ủVí xy là ng trung tr AB ườ ủ{}xy AB OAO OBxy ABÇ =ìïÛ =íï^î 3. Các góc ng th ng hai ng th ngạ ườ ườ ẳ3.1.- Hai góc so le trongặµ4A và µ2B µ1A và µ3B- góc ng vố ịµ2A và µ2B µ3A và µ3B µ4A và µ4B µ1A và µ1B- Hai góc trong cùng phía:ặµ1A và µ2B µ4A và µ3B3.2. Quan gi các gócệ ặCác chuyên Môn Toán THCSề ọ- hai ng th ng ng th ng th ba và trong các góc thành ườ ườ ạcó góc so le trong ng nhau thì: ằ Hai góc so le trong còn ng nhauạ ằ Hai góc ng ng nhauồ ằ Hai góc trong cùng phía bù nhauVí ụµµµµµµµµ2 21 102 1A BA BA 180ì=ïï= =íï+ =ïî 4. Hai ng th ng song songườ ẳ4.1. nh nghĩaị- Hai ng th ng song song (trong ph ng) là hai ng th ng không có ườ ườ ẳđi chung. ể4.2. hi nh bi tấ ế- hai ng th ng ng th ng th ba thành góc so leế ườ ườ ặtrong ng nhau thì hai ng th ng song song.ằ ườ ẳ- hai ng th ng ng th ng th ba thành góc ườ ườ ặđ ng ng nhau thì hai ng th ng song song. ườ ẳ- hai ng th ng ng th ng th ba thành góc ườ ườ ặtrong cùng phía bù nhau thì hai ng th ng song song. ườ ẳVí ụµµµµµµ1 13 102 1A bA bA 180 b= Þ= Þ+ 5. Tiên -Clít ng th song songề ườ ẳ5.1. Tiên -Clít ng th ng song songề ườ ẳ- Qua đi ngoài ng th ng, ch có ng th ng song ườ ườ ẳsong song ng th ng đó. ườ ẳCác chuyên Môn Toán THCSề ọ5.2. Tính ch hai ng th ng song songấ ườ ẳ- hai ng th ng song song ng th ng th ba thì: ườ ườ ứ Hai góc so le trong còn ng nhauạ ằ Hai góc ng ng nhauồ ằ Hai góc trong cùng phía bù nhauVí // ụµµµµµµ1 13 102 1A BA BA 180ì=ïïÞ =íï+ =ïî 6. vuông góc song songừ ế6.1. Quan gi tính vuông góc và tính song song ba ng th ngệ ườ ẳ- hai ng th ng (phân bi t) cùng vuông góc iế ườ ớm ng th ng th ba thì song song nhau. ườ ớa ca bb c^üÞý^þ ng th ng vuông góc trong haiế ườ ộđ ng th ng song song thì nóườ cùng vuông góc iớđ ng th ng kia. ườ ẳa bc bc aüÞ ^ý^þ 6.2. Ba ng th ng song songườ ẳ- Hai ng th ng (phân bi t) cùng song song ng th ng th ba thfi ườ ườ ứchúng song song nahuớa ca bb cüÞýþ 7. nh líị7.1. nh lí. thi và lu nh líị ị- tính ch kh ng nh là đúng ng suy lu là nh lí. ượ ịCác chuyên Môn Toán THCSề ọ- Gi thi nh lí là đi cho bi t. lu nh lí là đi suy ra.ả ượ7.2. Ch ng minh nh líứ ị- Ch ng minh nh lí là dùng lu gi thi suy ra lu n. ậB. Bài lu ậBài toán a) hai ng th ng nhau. tên cho các góc thành;ẽ ườ ạb) Vi tên hai góc nh;ế ỉc) Vi tên các góc ng nhau. ằBài toán a) góc ẽ·0xAy 35 ;= b) góc ' ' ' nh góc xAy;ố ớc) Vi tên các góc có đo ng ằ035 d) Vi tên các góc có đo ng 0145. Bài toán Hai ng th ng MN và PQ nhau thành góc MIP có đo ườ ốb ng 045 .a) Tính đo ố·NIQ; b) Tính đo ố·MIQ ;c) Vi tên các góc nh;ế ỉd) Vi tên các góc bù nhau. ặBài toán Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?a) Hai góc nh thì ng nhau;ố ằb) Hai góc ng nhau thì nh;ằ ỉc) Hai góc không nh thì không ng nhau; ằd) Hai góc không ng nhau thì không nh. ỉBài toán ng tròn tâm và các ng kính AB và CD. tên các góc iẽ ườ ườ ốđ nh trong hình ẽCác chuyên Môn Toán THCSề ọBài toán Hai ng th ng AB và CD nhau O. Bi ườ ế··0AOC BOD 130 .+ Tính đo góc thành. ạBài toán Hai ng th ng MN và PQ nhau O, thành ườ ạ·0MOP 60 .= a) Tính đo các góc còn i;ố ạb) tia Ot là tia phân giác ủ·MOP tia Ot’ là tia tia Ot. Vì sao tia ủOt’ là tia phân giác ủ·NOQ?c) tên các góc nh là góc nh n. ọBài toán Cho góc ·AOB. góc ẽ·BOC bù góc ớ·AOB. góc ẽ·AOD bù iề ớ·AOB. Trên hình có hai góc nào nh? ỉBài toán Hai ng th ng AB và CD nhau O, thành góc ườ ạ·0AOD 110 .= Tính ba góc còn i. ạBài toán 10 Hai ng th ng AB và CD nhau O. Bi ườ ế··0AOC AOD 20 .- Tính góc ỗ····AOC, COB, BOD, DOA. Bài toán 11 Hai ng th ng CD và EF nhau thành bón góc không có ườ ạđi trong chung. Bi ng ba trong góc ng ằ0300 Tính đo ốgóc nói trên ··()COE COF< .Bài toán 12 Hai ng th ng AB và CD nhau O, thành góc ườ ạ·0AOC 50 .= iọOM là tia phân giác góc ủ·AOC, ON là tia tia OM. Tính ủ··BON, DON. Bài toán 13 Cho góc ·AOB và tia phân giác Ox nó. OC là tia tia OA, ủg OD là tia tia OB, Oy là tia tia Ox. Tia Oy là tia phân giác ủgóc nào? Bài toán 14 Đi vào ch tr ng câu đúng:ề ượN hai ng th ng AB và CD nhau thành góc vuông ườ ạ·AOC thì các góc là góc vuông. Bài toán 15 Cho ng tròn (O), ba đi A, B, trên ng tròn. ườ ườCác chuyên Môn Toán THCSề ọa) ng trung tr đo th ng AB.ẽ ườ ẳb) ng trung tr đo th ng BC. ườ ẳBài toán 16 Cho tam giác ABC có µ0A 70 ,= các góc µB và µC nh n. ọa) Dùng th th ng và eeke đo th ng đi qua và vuông góc AC E, ướ ạv đo th ng đi qua và vuông góc AB F. ạb) Đo góc ··ABE, ACF. c) là giao đi BE và CF. Đo góc ủ·EHF Bài toán 17 bi hai ng th ng ườ ẳxx ' và yy ' vuông góc nhau thì ta suy ạra đi gì? Trong nh ng câu tr sau thì câu nào đúng, câu nào sai? ờa) Hai ng th ng ườ ẳxx ' và yy ' nhau O;ắ ạb) Hai ng th ng ườ ẳxx ' và yy ' thành góc vuông; ộc) Hai ng th ng ườ ẳxx ' và yy ' thành góc vuông; ốd) ng th ng là phân giác góc t. ườ ẹBài toán 18 ẽ·0xOy 50 .= đi trên tia Ox sao cho ểOA 2cm,= ng ườth ng ẳ1d vuông góc Ox A. đi trên tia Oy sao cho ểOB 3cm,= ẽđ ng th ng ườ ẳ2d vuông góc Oy B. giao đi ủ1d và 2d là M. đo ạth ng OM. ẳBài toán 19 đo th ng ẳAB 5cm.= Hãy ng trung tr đo th ng y.ẽ ườ ấBài toán 20 Cho ·0AOB 90 .= Trong góc AOB tia OC. Trên ph ng OB ờkhông ch tia OC tia OD sao cho ẽ··AOC BOD.= Vì sao hai tia OC và OD vuông góc nhau? ớBài toán 21 Cho ·0AOB 120 .= Tia OC gi hai tia OA, OB sao cho ữ·0AOC 30 .= Ch ng minh: ứOB OC.^ Bài toán 22 Cho ·0AOB 40 .= tia OC là tia tia OA. Tính ủ·COD bi ng:ế ằa)OD OB,^ các tia OD và OA thu hai ph ng nhau OB.ộ ờb)OD OB,^ các tia OD và OA thu cùng ph ng OB.ộ ờCác chuyên Môn Toán THCSề ọBài toán 23 Cho ·0AOB 50 .= OC là tia phân giác góc ủ·AOB. tia OE là tia ẽđ tia OA, tia OD vuông góc OC (tia OD trong góc ằ·BOE ). Hãy ch ng ứt ng tia OD là tia phân giác góc ủ·BOE Bài toán 24 Cho ·0AOB 130 .= Trong góc ·AOB các tia OC, OD sao cho ẽOC OA,^OD OB^. Tính ·COD Bài toán 25 Tìm các góc so le trong, ng trong cùng phía trong hình đây:ặ ướBài toán 26 Xem hình sau đi vào ch tr ng trong các phát bi sau:ồ ểa)·ABC và ·xAB là góc ............................b)·ABC và ·AMN là góc ...........................c)·BCD và ·ANP là góc ............................d)·MBC và ·NMB là góc ..........................e)·ANM và ·BCD là góc ...........................f) góc so le trong khác làộ ...........................g) góc ng khác là ..............................h) góc trong cùng phía khác làộ ...................Bài toán 27 Tính các giá tr x, y, z, trên hình sau:ị ỗa) b)Các chuyên Môn Toán THCSề ọBài toán 28 Ch câu tr đúng trong các câu sau:ọ ờa) Hai ng th ng không có đi chung thì song song nhau. ườ ớb) Hai đo th ng không có đi chung thì song song nhau.ạ ớc) Hai ng th ng phân bi không nhau thì song song nhau. ườ ớd) Hai đo th ng phân bi không nhau thì song song nhau. ớe) Hai ng th ng song song là hai ng th ng không nhau, không trùng ườ ườ ắnhau. Bài toán 29 Đi vào ch tr ng:ề ốa) hai ng th ng a, ng th ng thành góc so le trong ườ ườ ặ… thì // b. b) hai ng th ng a, ng th ng thành góc ng ườ ườ ịthì // b. c) hai ng th ng d, d’ ng th ng xy thành góc trong cùngế ườ ườ ặphía thì // d’. d) Hai ng th ng a, ng th ng và trong các góc thành có ườ ườ ặgóc so le ngoài ng nhau thì …ằe) Hai ng th ng a, ng th ng và trong các góc thành có ườ ườ ặgóc ng ng nhau thì …ồ ằf) Hai ng th ng a, ng th ng và trong các góc thành có ườ ườ ặgóc trong cùng phía bù nhau thì …g) Hai ng th ng và ng th ng và trong các góc thành có pườ ườ ặgóc ngoài cùng phía bù nhau thì …Bài toán 30 Cho hình 30 đây. Hãy ch ng // b:ướ ỏCác chuyên Môn Toán THCSề ọBài toán 31 Cho hình 31. Ch ng minh AB // CD. ứBài toán 32 Ch câu đúng trong các câu sau:ọa) Qua đi ngoài ng th ng m, có ng th ng song song m. ườ ườ ớb) Qua đi ngoài ng th ng m, ch có ng th ng song song ườ ườ ớm.c) Qua đi ngoài ng th ng m, có duy nh ng th ng song songể ườ ườ ẳv m.ớd) Qua đi ngoài ng th ng d, có hai ng th ng phân bi cùng song ườ ườ ệsong d. ớe) hai ng th ng AB và AC cùng song song ng th ng thì hai ườ ườ ẳđ ng th ng AB và AC trùng nhau. ườ ẳf) hai ng th ng và cùng song song ng th ng thì hai ng ườ ườ ườth ng và trùng nhau. ẳBài toán 33 Cho hình đây // b. Tìm đo và y. ướ ốBài toán 34 Cho hình 34 đây // và ướ ớµµ01 2C 40 .- Tính µ1D và µ2D Bài toán 35 Cho hình 35 // và ớµµ011C 30 .- Tính µ2C và µ2D .Hình 30Hình 31Hình 35Hình 34
vongech@gmail.com
2020-09-24 14:03:08