Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG

33653637316263353834333039323030343636313539323235353566613235393031666637366237393762623834623064663062653936333939373938303130
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào 03:31 PM ngày 7-11-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 233 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG

A. ĐỒNG

I. Vị trí và cấu tạo:

64

Cu .

Kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm IB, Chu kỳ 4, Số hiệu NT là 29, Kí hiệu Cu  29

2 2 6 2 6 10 1.

10 1

Cấu hình e: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s hoặc:  Ar  3d 4s .

Trong các hợp chất đồng có soh phổ biến là: +1; +2.

Cấu hình e của: Ion Cu+:  Ar  3d10

Ion Cu2+:  Ar  3d9

2. Cấu tạo của đơn chất:

- Đồng có BKNT nhỏ hơn kim loại nhóm IA

- Ion đồng có điện tích lớn hơn kim loại nhóm IA

- Kim loại đồng có cấu tạo kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện là tinh thể đặc chắc

 liên kết trong đơn chất đồng bền vững hơn.

3. Một số tính chất khác của đồng:

- BKNT: 0,128 (nm).

- BK các ion Cu2+: 0,076(nm); Cu+: 0,095 (nm)

- Độ âm điện: 1,9

- Năng lượn ion hóa I1, I2: 744; 1956 (KJ/mol)

- Thế điện cực chuẩn: E0Cu2+/Cu: +0,34(V).

II. Tính chất vật lí:

Là kim loại màu đỏ, dẻo, dễ kéo sợi và tráng mỏng.

Dẫn điện và nhiệt rất cao (chỉ kém hơn bạc). D = 8,98g/cm3; t0nc = 10830C

III. Hóa tính: Cu là KL kém hoạt động; có tính khử yếu.

1. Pứ với phi kim:

- Khi đốt nóng 2Cu + O2  2CuO (đồng II oxit)

- Cu td Với Cl2, Br2, S… ở nhiệt độ thường hoặc đun nóng.

PT: Cu + Cl2  CuCl2 (đồng clorua)

Cu + S  CuS (đồng sunfua).

2. Tác dụng với axit:

a. Với HCl, H2SO4(l):

Không phản ứng nhưng nếu có mặt O 2 của không khí thì Cu bị oh  Cu 2+ (H

7.11)

PT:

2Cu + 4HCl + O2  2CuCl2 + 2H2O.

2Cu + 2H2SO4 (l) + O2  2CuSO4 + 2H2O

b. Với HNO3, H2SO4 đặc nóng:

05223 Cu  8 H NO3 (l )  3 Cu ( N 0 3 ) 2  2 NO   4 H 2 0

050624Cu  4 H NO3 (đ )  Cu ( N 0 3 ) 2  2 N 0 2  2 H 2 0

24Cu  2 H 2 SO 4 ( đ , n )  Cu ( SO 3 ) 2  2 S O 2  4 H 2 03. Tác dụng với dung dịch muối:

- Đồng khử được ion của những kim loại đứng sau nó trong dãy điện hóa ở trong dd muối

 KL tự doTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!1Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2AgTD: Cu + 2AgN03  Cu(N03)2 + 2Ag

B. Một số hợp chất của đồng:

1. Đồng (II) Oxit: CuO là chất rắn, màu đen

2t0023t000Tính oxi hóa: TD: Cu O  C 0  Cu  C 0 2 

Cu O  2 N H 3  3 Cu  N 2  3H 2 0

Tính oxit bazơ : CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O

2. Đồng (II) hiđroxit: Cu(OH)2 Chất rắn, màu xanh

Tính bazơ: Phản ứng với axit  M + H2O

TD: Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + 2H20

- Ph¶n øng t¹o phøc: ®ång(II) hidroxit tan ®­îc trong dung

dÞch do

NHt¹o thµnh

3 ®Æc

phøc chÊt amoniacac bÒn:

Cu(OH)2 + 4NH

3  [Cu(NH

3)4](OH)2

0t

Cu(OH)2 dễ bị nhiệt phân: Cu(OH)2 

CuO + H20

3. Muối Đồng II : CuS0 4 (khan) màu trắng, chất rắn. CuSO 4 hấp thụ nước tạo thành

CuSO4.5H2O màu xanh  dùng CuSO4 khan dùng để phát hiện dấu vết của nước trong các chất

lỏng.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1:Chọn câu sai

A. Cu thuộc nhóm IB

B. Cu nằm ở chu kỳ 4

C. Cu có số hiệu nguyên tử bằng 32

D. Cu là nguyên tố kim loại chuyển tiếp

Câu 2: Tổng số p,e của Cu là :

A. 56

B. 58

C. 60

D. 64

10 1

Câu 3: Đồng có cấu hình e là [Ar]3d 4s , vậy cấu hình e của Cu+ và Cu2+ lần lượt là:

A. [Ar]3d10 ; [Ar]3d9

B. [Ar]3d94s1; [Ar]3d84s1

9 1

9

C. [Ar]3d 4s ; [Ar]3d

D. [Ar]3d84s2; [Ar]3d84s1

Câu 4: Đồng là

A. nguyên tố s

B. nguyên tố d

C. nguyên tố p

D. nguyên tố f

Câu 5: Chọn câu sai

A. Nguyên từ Cu được phân thành 4 lớp e, mỗi lớp lần lượt có: 2e, 8e, 18e, 2e

B. Trong các hợp chất, 1 trong những số oxh phổ biến của Cu là +1

C. Đồng có thể khử FeCl3 thành FeCl2

D. Cấu hình e của ion đồng là [Ar]3d10

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng nhất. So với kim loại nhóm IA

A. Cu có bán kính nguyên tử lớn hơn, ion Cu2+ có điện tích lớn hơn

B. Cu có bán kính nguyên tử lớn hơn, ion Cu2+ có điện tích nhỏ hơn

C. Cu có bán kính nguyên tử nhỏ hơn, ion Cu2+ có điện tích nhỏ hơn

D. Cu có bán kính nguyên tử nhỏ hơn, ion Cu2+ có điện tích lớn hơn

Câu 7: Vì sao liên kết trong đơn chất, Cu bền vững hơn nguyên tố kim loại kiềm

A. Vì Cu không tan trong H2O

B. Vì Cu có cấu tạo kiểu mạnh lập phương tâm khối

C. Vì Cu có M lớn ( MCu = 64 ) do đó các nguyên tử chồng chất lên nhau tạo thành 1 khối

vững chắc.

D. Vì Cu có cấu tạo kiểu mạng lập phương tâm diện

Câu 8: Cho số thứ tự của Cu là 29.phát biểu nào đúng khi nói về Cu:

A. Thuộc chu kì 3,nhóm IB

B. Thuộc chu kì 4,nhóm IBTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!2C. Ion Cu+ có cấu hình bão hòa

D. B,C đúng

Câu 9:Tìm câu sai: Tính chất đặc trưng của kim loại chuyển tiếp là:

A. Không có khả năng tạo phức

B. Thể hiện nhiều trạng thái oxi hoá

C. Các nguyên tố chuyển tiếp và hợp chất thường có màu

D. Có hoạt tính xúc tác

Câu 10: Tìm câu sai

A. Cu dẻo, dễ kéo sợi

B. Tia X có thể đâm xuyên qua lá đồng dày 3 – 5 cm

C. Cu có thể dát mỏng hơn giấy từ 5 đến 6 lần

D. Cu dẫn nhiệt, điện tốt

Câu 11: Nguyên tố có độ dẫn điện tốt nhất là:

A. Al

B. Au

C. Cu

D. Ag

Câu 12: Trong các kin loại sau :Cu,Al, Fe, Ag. Người ta thường dung những kim loại nào làm

chất dẫn điện,dẫn nhiệt:

A. Cu và Fe

B. Fe và Ag

C. Cu và Ag

D. Al và Cu

Câu 13: Nếu để 1 thanh đồng nằm chìm 1 phần trong dd H2SO4 loãng thì:

A. Không xảy ra phản ứng hóa học

B. Đồng sẽ bị H2SO4 oxh

C. Sẽ có khí H2 thoát ra

D. Dung dịch sẽ có màu xanh lam

Câu 14: Chọn câu đúng

A. Cu bị thụ động hóa trong HNO3 đặc, nguội

B. Cu + HNO3 đặc, nóng tạo khí không màu hóa nâu trong không khí

C. Để thanh Cu lâu ngày ngoài không khí, thanh Cu bị hóa đen do hợp chất CuO tạo ra

trên bề mặt

D. Cả A,B,C đều sai

Câu 15: Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ từ từ dd HCl vào K2Cr2O7 đun nóng:

A. có khí màu vàng thoát ra

B. dd màu cam chuyển sang màu xanh lục

C. xuất hiện kết tủ xanh lam sau đó kết tủa tan ra

D. xuất hiện kết tủa xanh lam sau đó hóa nâu đỏ trong không khíĐÁP ÁN

1

C

2

B

3

A4

5

6B

A

C7

8

9D

B

A10

11

12B

C

C13

14

15D

C

BTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!3