Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2019-04-11 02:40:43 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 223 | Lượt Download: 0 | File size: 0.017541 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
A. LÝ THUYẾT
I. Nguyên tắc điều chế kim loại
Trong thiên nhiên, chỉ có một số ít kim loại như vàng, platin,... tồn tại ở dạng tự do, h ầu
hết các kim loại còn lại đều tồn tại ở dạng hợp chất. Trong hợp chất, kim loại tồn tại dưới
dạng ion dương Mn+.
Muốn điều chế kim lo ại, ta ph ải kh ử ion kim lo ại thành nguyên t ử.
Vậy : Nguyên tắc điều chế kim lo ại là kh ử ion kim lo ại thành nguyên t ử.
Mn+ + ne ® M
II. Các phương pháp điều chế kim loại
1. Phương pháp nhiệt luyện
Những kim loại có độ hoạt động trung bình như Zn, Fe, Sn, Pb đ ược đi ều ch ế b ằng
phương pháp nhiệt luyện, nghĩa là khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt đ ộ cao b ằng các
chất khử thông thường như C, CO, H2, Al. Ví dụ :
o

t
PbO + H2 ¾¾® Pb + H2O
to

Fe2O3 + 3CO ¾¾® 2Fe + 3CO2
Phương pháp này được dùng để sản xuất kim loại trong công nghiệp.
Chất khử hay được sử dụng trong công nghiệp là cacbon.
2. Phương pháp thuỷ luyện
Cơ sở của phương pháp này là dùng những dung môi thích h ợp nh ư dung d ịch H 2SO4,
NaOH, NaCN,... để hoà tan kim loại hoặc hợp chất của kim lo ại và tách ra kh ỏi ph ần không
tan có trong quặng. Sau đó khử những ion kim loại này bằng kim loại có tính kh ử mạnh nh ư
Fe, Zn, ...
Ví dụ : Dùng Fe để khử ion Cu2+ trong dung dịch muối đồng.
Fe + CuSO4 ® FeSO4 + Cu¯
Fe + Cu2+ ® Fe2+ + Cu¯
Hoặc dùng Zn để khử ion Ag+ trong dung dịch muối bạc.
Zn + 2AgNO3 ® Zn(NO3)2 + 2Ag¯
Zn + 2Ag+ ® Zn2+ +2Ag¯
3. Phương pháp điện phân (xem bài sự điện phân)
camvan.hoa.hnue@gmail.com
2020-09-24 17:28:18