Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Điện năng, định luật jun - lenxo, công suất điện - C2 Dòng điện không đổi

38323966323938663965623933646461356263666262333933306537323336646164376137396139326135653138373434303933373830373038316130353663
Gửi bởi: Hai Yen vào 07:37 AM ngày 20-08-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 303 | Lượt Download: 0 | File size: 0.20992 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐIỆN NĂNG, ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ ,CÔNG SUẤT ĐIỆN.
I. Kiến thức:
1. Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch bằng tích của hi ệu đi ện th ế gi ữa hai đ ầu đo ạn m ạch
với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. A = U.I.t
2. Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đ ầu đo ạn
mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

P=

A
U.I
t

3. Nếu đoạn mạch là vật dẫn có điện trở thuần R thì điện năng tiêu thụ của đoạn m ạch
được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng đi ện
chạy qua được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn đó trong khoảng th ời gian 1 giây. P =
U2
R.I 2
R

4. Công của nguồn điện bằng tích của suất điện động của nguồn điện với cường độ dòng
điện và thời gian dòng điện chạy qua nguồn điện. Công của nguồn điện bằng công của dòng
điện chạy trong toàn mạch. A =  .I.t
5. Công suất của nguồn điện bằng tích của suất điện động của nguồn điện với cường độ
dòng điện chạy qua nguồn điện. Công suất của nguồn điện bằng công suất của dòng điện chạy
trong toàn mạch. P =

A
 .I
t

6. Định luật Jun_LenXơ: Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện tr ở của
vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.
Q= R.I2.t
7. Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện:
U2
+ Với dụng cụ tỏa nhiệt: P = U.I = R.I =
R
2


+ Với máy thu điện: P = .I + r.I = P + r.I2
(Với P ‘ =  .I là phần công suất mà máy thu điện chuyển hóa thành d ạng năng l ượng có
2

ích, không phải là nhiệt. Ví dụ: Điện năng chuyển hóa thành cơ năng )
Đơn vị của công (điện năng) và nhiệt lượng là Jun (J); đơn vị của công suất là oát (W)
II.CÁC DẠNG BÀI TẬP:
Dạng 1: VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ. CÔNG SUẤT ĐIỆN.
PP chung:
Ap dụng công thức:
 Công và công suất của dòng điện ở đoạn mạch: A = U.I.t ,

P=

A
U.I
t

U2
 Định luật Jun-LenXơ: Q = R.I .t hay Q=
. t U.I.t
R
2

 Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện: P = U.I = R.I2 =

U2
R

- Ở chủ đề này, các câu hỏi và bài tập chủ yếu về: Tính điện năng tiêu thụ và công suất
điện của một đoạn mạch. Tính công suất tỏa nhiệt và nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn. Tính
công và công suất của nguồn điện.
- Cần lưu ý những vấn đề sau:
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

1

+ Trong các công thức tính công, tính nhiệt lượng: Để có công, nhiệt lượng tính ra
có đơn vị là Jun (J) cần chú ý đổi đơn vị thời gian ra giây (s).
U 2 dm
+ Mạch điện có bóng đèn: Rđ =
Pdm

( Coi như điện trở không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào đèn, không thay đổi theo nhiệt
độ.)
Nếu đèn sáng bình thường thì Ithực = Iđm (Lúc này cũng có Uthực = Uđm; Pthực = P đm )
Nếu Ithực < Iđm thì đèn mờ hơn bình thường.
Nếu Ithực > Iđm thì đèn sáng hơn bình thường.
R1
R2
1. Cho mạch điện như hình, trong đó U = 9V, R1 = 1,5 . Biết hiệu
điện thế hai đầu R2 = 6v. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút ?
Đ s: 1440 J.
2. Có hai điện trở mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 12 V.
Khi R1 nối tiếp R2 thì công suất của mạch là 4 W. Khi R1 mắc song song R2 thì công suất mạch
là 18 W. Hãy xác định R1 và R2 ?
Đ s: R1 = 24 , R2 = 12 , hoặc ngược
lại.
3. Hai bóng đèn Đ1 ghi 6v – 3 W và Đ2 ghi 6V - 4,5 W được
mắc vào mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có hiệu điện thế
Đ
U không thay đổi.
Đ2
a. Biết ban đầu biến trở Rb ở vị trí sao cho 2 đèn sáng
Rb
bình thường. Tìm điện trở của biến trở lúc này ? Trên mạch
điện, đâu là Đ1, đâu là Đ2 ?
b. Giả sử từ vị trí ban đầu ta di chuyển biến trở con
chạy sang phải một chút thì độ sáng các đèn thay đổi thế nào ?
Đ s: Rb = 24 
4. Cho mạch điện thắp sáng đèn như hình, Nguồn có suất điện động 12 V.
Đ

Đèn loại 6 V – 3 W. Điều chỉnh R để đèn sáng bình thường. Tính công của
nguồn điện trong khoảng thời gian 1h ? Tính hiệu suất của mạch chứa đèn
khi sáng bình thường ?
Đ s: 21600 J, 50 %.
5. Để loại bóng đèn loại 120 V – 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu đện thế 220V,
người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tính R ? Đ s: 200 
6. Cho mạch điện như hình với U = 9V, R1 = 1,5 , R2 = 6 .
R3
Biết cường độ dòng điện qua R3 là 1 A.
R1
R2
a. Tìm R3 ?
b. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút ?
c. Tính công suất của đoạn mạch chứa R1 ?Đ s: 6 , 720 J, 6 W.
7. Một quạt điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua quạt có cường
độ là 5 A.
a. Tính nhiệt lượng mà quạt tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị Jun ?
b. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng quạt trong 30 ngày, mỗi ngày sử dụng 30 phút,
biết giá điện là 600 đồng / Kwh. (Biết 1 wh = 3600 J, 1 Kwh = 3600 KJ).
Đ s: 1980000 J. (hay 0,55 kw). 9900 đồng.

8. Một ấm điện có hai dây dẫn R 1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi
sau khoảng thời gian 40 phút. Còn nếu dùng dây R 2 thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Vậy nếu dùng
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

2

cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là bao nhiêu ? (Coi đi ện
trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ.)
Đ s: 24
phút.
9. Ba điện trở giống nhau được mắc như hình, nếu
công suất tiêu thụ trên điện trở (1) là 3 W thì công
suất toàn mạch là bao nhiêu ?
Đ s: 18 W.
10. Ba điện trở có trị số R, 2 R, 3 R mắc như hình v ẽ. N ếu công su ất c ủa đi ện tr ở (1) là 8 W thì
công suất của điện trở (3) là bao nhiêu ?
Đ s: 54 W.

III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
Câu hỏi 1: Một bộ acquy có suất điện động 6V có dung lượng là 15Ah. Acquy này có thể sử
dụng thời gian bao lâu cho tới khi phải nạp lại, tính điện năng tương ứng d ự tr ữ trong acquy
nếu coi nó cung cấp dòng điện không đổi 0,5A:
A. 30h; 324kJ
B. 15h; 162kJ
C. 60h; 648kJ
D. 22h; 489kJ
Câu hỏi 2: Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với ngu ồn ξ = 3V, r = 1Ω
thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài R là:
A. 2W
B. 3W
C. 18W
D. 4,5W
Câu hỏi 3: Một nguồn có ξ = 3V, r = 1Ω nối với điện trở ngoài R = 1Ω thành m ạch đi ện kín.
Công suất của nguồn điện là:
A. 2,25W
B. 3W
C. 3,5W
D. 4,5W
Câu hỏi 4: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 1Ω
nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công su ất tiêu th ụ trên R đ ạt giá tr ị c ực đ ại.
Công suất đó là:
A. 36W
B. 9W
C. 18W
D. 24W
Câu hỏi 5: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 3V, điện trở trong r = 1Ω
nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công su ất tiêu th ụ trên R đ ạt giá tr ị c ực đ ại.
Khi đó R có giá trị là:
A. 1Ω
B. 2Ω
C. 3Ω
D. 4Ω
Câu hỏi 6: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω n ối v ới đi ện tr ở R
tạo thành mạch kín. Xác định R biết R > 2Ω, công suất mạch ngoài là 16W:
A. 3 Ω
B. 4 Ω
C. 5 Ω
D. 6 Ω
Câu hỏi7: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện tr ở trong r = 2Ω n ối v ới đi ện tr ở R
tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hi ệu su ất ngu ồn đi ện, bi ết R > 2Ω, công su ất
mạch ngoài là 16W:
A. I = 1A. H = 54%
B. I = 1,2A, H = 76,6%
C. I = 2A. H = 66,6%
D. I = 2,5A. H = 56,6%
Câu hỏi 8: Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R 1< R2 và R12 là điện trở tương
đương của hệ mắc song song thì:A. R 12 nhỏ hơn cả R1và R2.Công suất tiêu thụ trên R2 nhỏ hơn
trên R1.
B.R12 nhỏ hơn cả R1và R2.Công suất tiêu thụ trên R2 lớn hơn trên R1.
C. R12 lớn hơn cả R1 và R2.

D. R12 bằng trung bình nhân của R1 và R2

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

3

Câu hỏi 9: Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 mắc như hình vẽ.
Công suất tiêu thụ:
A. lớn nhất ở R1

R2

R3
R1

B. nhỏ nhất ở R1

C. bằng nhau ở R1 và hệ nối tiếp R23 D. bằng nhau ở R1, R2 ,

U

R3
Câu hỏi 10: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U 1 = 110V, U2 = 220V. Chúng
có công suất định mức bằng nhau, tỉ số điện trở của chúng bằng:
A.

B.

C.

D.

Câu hỏi 11: Để bóng đèn 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện
có hiệu điện thế 220V người ta mắc nối tiếp nó với điện trở phụ R. R
có giá trị:
A. 120Ω
B. 180 Ω
C. 200 Ω
D. 240

Câu hỏi 12: Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 nối vào nguồn như
hình vẽ. Công suất tiêu thụ :
A. lớn nhất ở R1
B. nhỏ
nhất ở R1
C. bằng nhau ở R1 và bộ hai điện trở mắc song song D. bằng
nhau ở R1, R2 và R3

R2

R1

R3
U

Câu hỏi 13: Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất
tiêu thụ là 40W. Nếu hai điện trở này mắc nối tiếp vào nguồn thì công suất tiêu thụ là:
A. 10W
B. 80W
C. 20W
D. 160W
Câu hỏi 14: Mắc hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω vào nguồn có hiệu điện thế U không đổi. So
sánh công suất tiêu thụ trên các điện trở này khi chúng mắc nối tiếp và mắc song song thấy:
A. nối tiếp P1/P2 = 0,5; song song P1/P2 = 2
B. nối tiếp P1/P2 = 1,5; song song P1/P2 =
0,75
C. nối tiếp P1/P2 = 2; song song P1/P2 = 0,5
D. nối tiếp P1/P2 = 1; song song P1/P2 = 2
Câu hỏi 15: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R 1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi
nước là 10 phút, nếu chỉ dùng R 2 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng R 1 nối tiếp
R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:
A. 15 phút
B. 20 phút
C. 30 phút
D. 10phút
Câu hỏi 16: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R 1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi
nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi dùng R1 song song
R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:
A. 15 phút
B. 22,5 phút
C. 30 phút
D. 10phút
Câu hỏi 17: Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá tr ị đi ện tr ở c ủa cu ộn dây trong bàn
là như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi:
A. tăng gấp đôi
B. tăng 4 lần
C. giảm 2 lần
D. giảm
4 lần
Câu hỏi 18: Hai bóng đèn có công suất định mức là P 1 = 25W, P2= 100W đều làm việc bình
thường ở hiệu điện thế 110V. So sánh cường độ dòng điện qua mỗi bóng và điện trở của chúng:
A. I1.>I2; R1 > R2
B. I1.>I2; R1 < R2 C. I1. D. I1.< I2; R1 > R2
Câu hỏi 19: Hai bóng đèn có công suất định mức là P 1 = 25W, P2= 100W đều làm việc bình
thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì:
A. đèn 1 sáng yếu, đèn 2 quá sáng dễ cháy
B. đèn 2 sáng yếu, đèn 1quá sáng
dễ cháy
C. cả hai đèn sáng yếu
D. cả hai đèn sáng bình thường
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

4

Câu hỏi 20: Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu đi ện th ế U thì t ổng
công suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì t ổng công
suất tiêu thụ của chúng là:
A. 5W
B. 40W
C. 10W
D. 80W
Câu hỏi 21: Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động ξ và điện trở trong r, th ấy công su ất
mạch ngoài cực đại thì:
A. ξ = IR
B. r =R
C. PR = ξI
D. I = ξ/r
Câu hỏi 22: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R
tạo thành mạch kín. Xác định R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại, tính công suất cực đại đó:
A. R= 1Ω, P = 16W
B. R = 2Ω, P = 18W
C. R = 3Ω, P = 17,3W
D. R = 4Ω, P = 21W
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HƠP SỐ 12
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

A

D

B

A

B

C

A

A

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

A

A

B

C

D

D

D

B

D

Câu

21

22

Đáp án

B

B

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

5