Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ VIỆC LẬP Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

51801ae98fd713e4567fdbbbb199b888
Gửi bởi: Nguyễn Nhật Hào vào 08:01 AM ngày 13-02-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ VIỆCLẬP CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬNI. BÀI CỌ :1. Tìm hi văn ngh lu nể :Các vấn đề trong cả 11 đề văn trên đều xuất phát từđâu?– xu phát cu ng xã i, con ng i.ề ườCác đề văn nêu trên có thể xem là đề bài, đầu đề đượckhông? Nếu dùng làm đề bài cho bài văn sắp viết có đượckhông?– văn ngh lu cung tài cho bài văn nên có th dùngề ểlàm bài.ề– Thông th ng bài bài văn th hi ch Do yườ ậnh ng trên có th làm bài cho bài văn vi t.ữ ếCăn vào đâu nh ra các trên là văn ngh lu n?ứ ậ– Vì nêu ra khái ni m, lí lu n. Đó làỗ ậnh ng nh nh, quan đi m, lu đi m.ữ ểNh ng nêu trên phân làm tính ch t?ữ ượ ấPhân làm m:ụ– có tính ch gi thích, ca ng i.ề ợ– có tính ch khuyên nh phân tích.ề ủ– có tính ch suy nghĩ, bàn lu n.ề ậ– có tính ch tranh lu n, ph bác, ng .ề ượ ềTheo em sao phân ra ng bài nh ng tính ch khácạ ấnhau nh y? Nó có nghĩa nh th nào?.ư ế– vì xác nh đúng tính ch có nghĩa trongở ớquá trình làm bài.– nh ng cho bài vi ng vi có nh ng ph/ pháp phùị ướ ườ ữh p.ợ* Ghi nh Sgk23.ớ2. Tìm hi văn ngh lu nể :*Tìm hi văn “Ch nên ph ”ể ụĐ nêu lên gì?ề ề– Nêu lên trong tính cách con ng và khuyên ta nênộ ườt nó.ừ ỏĐ ng và ph vi ngh lu đây là gì?ố ượ ở– Bàn tính ph nêu rõ tác nó và nh nh iề ọng nó.ườ ỏKhuynh ng ng kh ng nh hay ph nh?ướ ưở Ph nh tính ph .ủ ụĐ này đòi ng vi ph làm gì?ề ườ ả– Gi thích ph nêu rõ nh ng bi hi và tác nó.ả ủKh ng nh ki ph nó có ng cẳ ượm ng yêu n.ọ ườ ếT tìm hi trên, hãy cho bi t: khi tìm hi văn ngh lu nừ ầtìm hi đi gì trong ?ể Ghi nh ý2 Sgk/23.ớ3. cho bài văn ngh lu nậ :Tìm lu đi chính bài?ậ ề– nêu ra ki th hi ng, thái iề ưở ớthói ph .ự ụC th hóa các lu đi chính ng các lu đi ph nào?ụ Thái các em các trên ntn?ộ ề– Đây là vi làm hay u?ệ ấ– Tác nó ng i, thân ng phạ ườ ườ ụntn?Tìm các lu cho bài?ậ ph là gì? (Là đánh giá quá cao tài năng, thành tích, do đóự ựcoi th ng ng i).ườ ườ– Vì sao khuyên ch nên ph ?ớ ụ– ph có nh th nào?ự ế– ph có cho ai? (D ch ng).ự ứNêu cách xây ng lu n? (HS khá,Gi i).ự ỏ– vi gi thích th nào là ph ?ắ ụ– Vì sao chúng ta không nên ph ?ự ụ– Nêu tác vi ph ?ạ ụ– Rút ra bài cho thân trên?ọ ềT đó, em hãy nêu cách văn ngh lu n?ừ ậ* Ghi nh (ý 3) Sgk/23.ớII. Luy p.ệ ậTìm hi và cho văn “Sách là ng conể ườ ủng i”?ườTìm hi để :– này nêu ra Vi sách trong cu ng con ng iề ườ– ng và vi ph ngh lu n: Xác nh giá tr sách, tố ượ ộmón ăn tinh th không th thi u.ầ ế– Khuynh ng trg Kh ng nh vi sách là nướ ầthi t.ế– đòi ng vi dùng lí bàn lu gía tr sách và nề ườ ẫch ng minh ích sách.ứ ủL ýậ :Lu đi m: Kh ng nh vi sách là là thi t.ậ ếLu :ậ ứ– Sách giúp ta p, rèn luy ng ngày;ọ ằ– Sách là tinh cu trí tu nhân lo i;ế ạ– Sách là kho tàng phong phú không t;ọ ế– Sách sung trí tu con ng i;ổ ườ– Sách đem cho con ng nh ng giây phút th giãn, có nạ ườ ốngôn ng giao ti và th yêu n.ữ ơXây ng lu nự :B vi nêu ích vi sách đi lu nắ ậm ng ng sách và coi sách là ng aọ ườ ườ ủmình, con ng iủ ườ

2020-09-29 23:59:28