Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỬ 7 CÓ ĐÁP ÁN

80c545481639482fe5aa4b87afcab709
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-09-14 08:47:01 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 302 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NGHI CH 7Ề Ử1. Quê ng phong trào văn hóa Ph ng là nào?ươ ướA. Pháp ướ B. Bướ C. ướ D. Anhướ2. Gi th XIX, các qu gia Đông Nam tr thành thu aữ ủch nghĩa th dân ph ng Tây, tr nào?ủ ươ ướA. Vi Nam B. Thái Lan C. Phi-lip-pin D. Xin-ga-po3. ng xu ch trong các lãnh phong ki là ai?ự ượ ếA. Nông dân do B. Nông nôC. Nô D. Lãnh chúa phong ki nế4. “Lo 12 quân”, Đinh Lĩnh đã liên i:ể ớA. quân Tr Lãm B. quân Nguy Th Ti pứ ệC. quân Ngô Nh Khánh D. quân Nguy Siêuứ ễ5. Đinh Lĩnh nhân dân tôn ng là:ộ ượ ưA. Bình ng ươ B. Bình Đinh ngươC. Th ng ng ươ D. Cái ng ươ6. Nguyên nhân nào đây đã giúp Đinh Lĩnh th ng nh c?ướ ượ ướA. ng nhân dân B. Tài năng Đinh Lĩnhủ ộC. liên các quân D. các trênấ ả7. Trong hoàn nh ch nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng ?ả ếA. tri đình mâu thu sau khi Đinh Tiên Hoàn tộ ấB. Đinh Tiên Hoàng t, vua còn nh nhà ng chu xâm taấ ượ ướC. Th Lê Hoàn nh, ép nhà Đinh nh ng ngôiế ườD. Đinh Tiên Hoàng t, các th trong tri ng Lê Hoànấ ộ8. th nhà Lý, năm 1054, Qu hi ta là gì?ướ ướA. Vi B. Vi C. Nam D. Vi Namệ9. Vào th gian nào quân ng Nam Quan qua ng ti vào ta?ờ ượ ướA. Cu năm 1076 B. Cu năm 1075ốC. năm 1077 D. năm 1076ầ10. Chùa Hà xây ng vào th nào?ộ ượ ờA. Th Ti Lê B. Th Tr nờ ầC. Th Lê D. Th Lýờ11. Văn Mi xây ng vào năm nào?ế ượ ựA. Năm 1060 B. Năm 1070 C. Năm 1075 D. Năm 1080 12. Nhà Tr huy ng nhân dân đê hai các con sông vào ướ ớnăm nào?A. Năm 1225 B. Năm 1252 C. Năm 1247 D. Năm 124813. Tác ph “Binh th c” do ai vi t?ẩ ượ ếA. Tr Quang Kh B. Tr ng oầ ạC. Tr Qu Tu D. Tr Nguyên Đán ầ14. Ng nào đã dâng đòi vua chém tên nh th n? ườ ầA. Nguy Phi Khanh B. Tr Qu Tu nầ ấC. Tr Khánh D. Chu Văn An15. Giai châu Âu hình thành ng nào đây?ấ ượ ướA. ch giàu có B. Th ng nhân giàu cóị ươC. Ch ng, ch đi ưở D. Câu và đúnghttp://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 116. Đi còn thi vào ch tr ng trong câu sau:ề ố... góp ph thúc th ng nghi châu Âu phát tri và đem cho giai ươ ưs châu Âu nh ng ngu nguyên li quý giá, nh ng vùng mênh mông châuả ởÁ, châu Phi và châu Mĩ.A. xu hi thành thự ịB. Cu phát ki líộ ịC. Nh ng chuy đi bi vòng quanh th gi iữ ớD. câu trên đúngấ ả17. Giai đang lên châu Âu đã ch ng ng tôn giáo nào?ấ ưở ủA. giáo B. Ki-tô giáo C. Ph giáo D. giáoậ ộ18. Giai đo phát tri xã phong ki châu Âu vào kho ng th gian nào?ạ ờA. th XI-XIII B. th XI-XIVừ ỉC. th XI-XV D. th XI-XVIừ ỉ19. “Lo 12 quân” di ra trong th đi ch nào?ạ ửA. Cu th Ngô B. th Ngôầ ờC. Cu th Đinh D. th Đinhầ ờ20. hành chính th nhà Lý theo th nào?ơ ướ ượ ựA. Huy ng, xã ươ B. Ph Châu ng, xãộ ươC. Ph Châu, xã D. Ph Huy ng, xãộ ươ21. Nguyên mà nhà Lý luôn kiên quy gi ng trong khi duy trì giao bangắ ốv các láng gi ng là:ớ ướ ềA. Hòa o, thân thi ệB. Đoàn t, tránh xung tế ộC. Gi ng ch quy và toàn lãnh th ổD. a, trao i, thông hàng hóaở ư22. gi quy nh ng khó khăn mình gi th XI, nhà ng đã làm gì?ể ốA. Đánh hai Liêu-H ướ ạB. Đánh Cham-pa ng lãnh thể ổC. Đánh Vi gi quy khó khăn trong ướD. các bi pháp trênấ ệ24. Th Lý Tr kéo dài trong kho ng th gianờ ờA. năm 1005 năm 1400 B. cu năm 1009 năm 1400ừ ếC. năm 1010 năm 1400 D. năm 1010 năm 1401ừ ế25. Th Lý trong kho ng th gianờ ờA. năm 1005 năm 1224 B. năm 1005 năm 1225ừ ếC. cu năm 1009 năm 1225ừ D. năm 1009 năm 1226ừ ầ26. Th Tr kéo dài trong kho ng th gianờ ờA. 1225 1400 B. 1226 1400 C. 1225 1399 D. 1226 139927. Quân Mông Nguyên xâm Vi vào các năm:ượ ệA. 1257,1285,1286 B. 1258,1285,1287 1288C. 1258,1287,1288 D. 1258,1285 1286, 1287 1288 28. Các tr đánh quy nh th quân Mông Nguyên trên taậ ướlà:A. ch ng, Đông u, Tây tạ ếB. Vân n, ch ng, Chi Lăngồ ằC. Đông u, Hàm Tây Ch ng ng, ch ngộ ươ ươ ằhttp://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 2D. Ng ng Đa, Tây t, ch ngọ ằ29. Thiên tài quân danh nh th XIII ta là:ự ướA. Tr Th B. Ph Ngũ Lão ạC. Tr Quang Kh D. Tr Qu Tu nầ ấ30. Ru ng trong th Lý trên danh nghĩa thu quy a:ộ ướ ủA. Nhà ướ B. Làng xã C. Quý D. chị ủ31. ng năm, ng nông dân cày ru ng công ph thu cho (th Lý) :ằ ườ ờA. ng lĩnh quân ướ B. Quý C. ch D. Nhà vua32. Các vua Lý ru ng công đấ ểA. Cho quân lính cày yấB. Làm th ph ng, xây ng các chùaơ ềC. Phong cho nh ng ng có công, làm đi cho các tù binh cày yữ ườ ấD. Bán cho phú nông33. ng năm, các vua Lý th ng các ph ng làm cày ch đi nh ườ ươ ằm đíchụA. Khuy khích nhân dân xu nông nghi pế ệB. Qu lí vi xu nông nghi pả ệC. nh vi khai kh hoangẩ ấD. nâng cao uy tín nhà vua, tri đìnhể ề34. ng di tích ru ng t, nhà Tr đã th hi bi pháp:ể ệA. Chiêu dân nghèo khai hoangậ B. dân binh đi khai hoangắC. ng u, quý nhà Tr tr ti đi khai kh đaiươ ấD. Huy ng ng quân đi khai hoangộ ượ ộ35. th Tr n, ngu thu nh chính nhà lo ru ng nào?ướ ướ ấA. Ru ng công làng xãộ B. Ru ng quý c, ng uộ ươ ầC. Ru ng nhà chùaộ D. Ru ng chộ ủ36. Tình hình th công nghi ta th Tr n:ủ ướ ầA. Không phát tri nể B. Phát tri ch mể ậC. Ch phát tri trong ph th công nghi Nhà cỉ ướD. phát tri th công nghi nhân dân và th công nghi Nhà cấ ướ37. Quê ng Lý Công :ươ ởA. Thu Thành (B Ninh)ậ B. Qu Võ (B Ninh)ế ắC. (B Ninh)ừ D. Đông Anh (Hà i)ộ38. Ng tên thành La thành Thăng Long làườ ạA. Lý Bí B. Lê Long Vi C. Lý Công D. Lý Nhân Tông39. Phong trào văn hóa Ph ng không ch có vai trò tích phát ng qu ầchúng tranh ch ng xã phong ki mà còn là:ấ ếA. Cu cách ng ti vĩ iộ B. Cu cách ng văn hóaộ ạC. Cu cách ng dân ch nộ D. Cu cách ng nộ ả40. Công cu th ng nh nhà có nghĩa gì?ộ ướ ầA. Ch th kì chi tranh, lo kéo dài Trung Qu cấ ốB. đi ki cho Doanh Chính thi tri nhà nạ ầC. đi ki cho ch phong ki xác Trung Qu cạ ượ ốD. Câu và đúng41. Ng Trung Qu đã có nhi phát minh quan tr ng th nhà ng đó là:ườ ướ ốA. Kĩ thu luy kim lo B. Đóng tàu, ch súngế ạhttp://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 3C. Thu nhu m, thu in D. La bàn, thu súng, ngh in, gi vi tố ế42. Trong quá trình th ng nh ng qu Ma ga da, tôn giáo nào gi vai trò ươ ữquan tr ng nh t?ọ ấA. giáo B. Ph giáo C. giáo D. Thiên chúa giáo43. ng tri giáo Đê li và phát tri trong th gian ươ ờnào?A. 1206 1526 B. 1207 1526 C. 1208 1526 D. 1026 1526 44. th Đinh Lĩnh, Qu hi ta là:ướ ướA. Vi B. Xuân C. Vi D. Nguạ45. Nhà Ti Lê thành trong nh ch nh th nào?ề ượ ếA. thanh bìnhấ ướB. Th phong ki ph ng ráo ri chu xâm taế ươ ượ ướC. Đang quân nhà ng xâm cị ượD. Nôi tri đình lo nộ ạ46. th Lý Tr n, quan ch tuy ch tướ ượ ừA. Con em nhân dân B. Con em các gia đình quý cộC. Con cháu quan iạD. Con em các gai đình quý và con cháu quan iộ ạ47. Trong ch ch ng gi ngo xâm nhân dân ta, ai là ng th hi ườ ệchi “Tiên phát ch nhân”?ế ượ ếA. Lê Hoàn B. Tr ng oầ C. Lý Công D. Lý Th ng Ki tườ ệ48. ng nô tì th ng làm vi đâu?ầ ườ ởA. Cày thuê ru ng ch B. Trong các ng th côngưở ủC. Trong các cung đi ho các nhà quan ặD. Trong các xí nghi p, công tr ngệ ườ49. trong nh ng đi khoa th Lý là:ộ ờA. Ch ng trình thi dàng nên ng caoươ ườ ạB. Ch thi ch có p, quy khi nào tri đình khoa thiế ởC. năm có khoa thiỗ D. năm tri đình ch khoa thiộ ứ50. Ch thích đi vào ch tr ng:ọ ốNăm 1076, cho con em quý c. Sau đó, nhà Lý ng cho con emở ộquan và nh ng ng gi trong vào đây p, ch thêm kì ườ ướ ốthiA. Tr ng ườ B. Tr ng cườ ọB. Qu Giám D. Tr ng Kinh đôườ ở51. Ch thích đi vào ch tr ng:ọ ốNhà chú tr ng sang lu pháp, ban hành lu là …ướ ọA. Lu hình B. Lu ng ứC. Qu tri hình lu tố D. Hình th ư52. th XIII, quân Mông đã:ầ ổA. Lo phòng th ướB. ng xâm các vùng lân nở ượ ướ ậC. ng xâm kh châu Á, châu Âu ượ ắD. Cho gi sang Vi th hi chính sách giao bang hòa oứ ả53. Ngày 29/1/1258 ghi vào ch ch ng quân Mông dân ta là ngày gì?ị ộA. Quân Mông đánh Đông uổ ầhttp://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 4B. Quân Mông thua tr n, ph kh Thăng Longổ ỏC. Quân Mông khó khăn Thăng Longổ ởD. Quân Mông đánh Ki pổ ế54. Sau khi Tr Tông ch t, ai là ng quy n? Vào th gian nào?ầ ườ ờA. Quý Ly (1369 1400) B. ng Nh (1369 1370)ươ ễC. Nguy Thanh (1372 1379) D. Nguy (1379 1380)ễ ổ55. qu các cu kh nghĩa nông dân th nhà Tr vào sau ướ ửth XIV:ế ỉA. Đã giành th ng vang ượ B. Các cu kh nghĩa th ạC. cu kh nghĩa th ng D. cu kh nghĩa th iộ ạ56. Theo th nhà Tr n, bao nhiêu năm không có ng thì thăng ộb ch ?ậ ụA. 15 năm B. 10 năm C. năm D. 20 năm57. th Tr n, chia là bao nhiêu ?Ở ướ ượ ộA. 24 B. 18 C. 10 D. 12 lộ58. “Nhân dân quá làm trong ch nào cũng có chùa” là nh xét ướ ậc ai?ủA. Tr Qu Tu B. Lê Văn ưC. Chu Văn An D. Tr Khánh Dầ ư59. Quý Ly cho ban hành ti gi vào năm nào?ồ ấA. Năm 1396 B. Năm 1397 C. Năm 1401 D. Năm 140060. Năm 1379, Nguy Thanh nông dân kh nghĩa, ng là gì?ễ ưA. Thanh linh ng ươ B. Thanh ng ươC. Linh ng ươ D. Thanh linh ngươ61. Quý Ly cho kinh đô đâu?ồ ềA. Nông ng (Nông ng Thanh Hóa)ố ốB. Vĩnh (Thanh Hóa)ộC. Long ng (Thái Bình)ưD. An Tôn (Thành Tây Đô Thanh Hóa)62. Hai ch “Sát Thát” có nghĩa là gì?ữA. Gi gi Mông B. Gi gi Nguyênế ặC. Chi th ng D. Quy tâmế63. Sáu ch “Phá ng ch, báo hoàng ân” có nghĩa là gì?ữ ườ ịA. Đánh gi c, B. Phá gi nh, báo vuaặ ơC. Phá ch, báo D. Đánh th ng gi c, nghĩaắ ơ64. “N mu hàng gi thì tr hãy chém th hãy hàng” là câu ướ ồnói ai?ủA. Tr Th B. Tr Qu Tu ấC. Tr Khánh D. Tr Nh Du tầ ậ65. “Đ th ch xu ng t, xin ng lo” là câu nói ai?ầ ủA. Tr Th B. Tr Qu Tu ấC. Tr Khánh D. Tr Nh Du tầ ậ* ch ng sĩ, Binh th c, Ki tông bí truy th Tr Qu cị ướ ượ ốTu (Tr ng o)ấ ạ* Phò giá kinh: Tr Quang Kh ảhttp://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 5* Phú sông ch ng: Tr ng Hán Siêuằ ươ* Vi kí: Lê Văn uạ Súng th Nguyên Tr ng ừhttp://violet.vn/nguyenthienhuongvp77Th gianờ ki ch sự ửNăm 1246 Nhà Tr nh thi Thái sinh (ti sĩ) năm nầ ầNăm 1247 Nhà Tr quy nh ch Tam khôi (Tr ng nguyên, ng nhãn, thám ảhoa trong kì thi Đình)Năm 1272 Biên so xong Vi kí (g 30 quy n)ồ ểCông trình ki trúcế ph ngị ươTháp Ph Minhổ Nam nhịThành Tây Đô Thanh HóaCung Thái th ng hoàngượ (Nam nh)ứ ịTháp Bình nơ Vĩnh PhúcChùa Ph Minh, Tháp Ch ng n, Ph Minhổ ươ Nam nhịTháp Báo Thiên, chuông Quy Đi nề Hà iộĐinh Công Trứ Th Hoan Châu (Ngh An, Hà Tĩnh)ứ ệKi Công Hãnề Th Phong Châu (Phú Th )ứ ọNăm ki ệ1070 Xây ng Văn Mi th Kh ng cho hoàng cự ộ1075 khoa thi tiên tuy ch quan ạ1076 Qu Giám cho con em quý cở ọTri uề Ngô Đinh Ti Lêề Lý Tr nầTh gianờ 939 965 968 979 979 1009 1009 1226 1226 1400Tên cướ Vi tạ Vi tạ Vi tạ Vi tạ ệKinh đô Loaổ Hoa Lư Hoa Lư Thăng Long Thăng LongNiên hi uệ Thái Bình Thiên Phúc Thu Thiênậ* Có cua th Lý là: (215 năm)ị ờTên Th gianờLý Thái Tổ 1009 1028 (19 năm)Lý Thái Tông 1028 1054 (27 năm)Lý Thánh Tông 1054 1072 (17 năm)Lý Nhân Tông 1072 1127 (56 năm)Lý Th Tôngầ 1128 1138 (10 năm)Lý Anh Tông 1138 1175 (37 năm)Lý Cao Tông 1176 1210 (35 năm)Lý Hu Tôngệ 1211 1224 (14 năm)Lý Chiêu Hoàng 1224 1225 (1 năm)http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 6STT Th gianờ Tên cu kh iộ ởnghĩa (Ng lãnhườđ o)ạ bàn ho ngị ộ1 1344 1360 Ngô Bệ Yên Ph (H ng)ụ ươ2 1379 Nguy Thanhễ Sông Chu (Thanh Hóa)3 1379 Nguy Kễ Nông ng (Thanh Hóa)ố4 1379 Nguy Bễ Giangắ5 1390 Ph Ônạ Qu Oai (S Tây)ố ơ6 1399 1400 Nguy Nh Cáiễ Tây, Vĩnh Phúc, Tuyên Quangơ* Năm 1397, Quý Ly tr Thanh Hóa làm tr Thanh Đô, tr Qu Oai ốlàm tr Qu ng Oai, ng ph làm ng tr n,... và quy nh “L coi ph ,ấ ủph coi châu, châu coi huy n.ủ ệ* Các danh:ị ph Long ng (Thái Bình), huy Yên ng (Qu ng Ninh), ảTh Nguyên (H Phòng), Vân (Qu ng Ninh), Tây (Khoái Châu, ng ưYên), Hàm (Khoái Châu, ng Yên), Ch ng ng (Th ng Tín, Hàử ươ ươ ườN i), Ki (Chí Linh, ng), Thiên Tr ng (Nam nh), Bình Than ươ ườ ị(Chí Linh, ng), sông Nh (sông ng), Đông (b sông ng, ươ ồph Hàng Than Hà ngày nay), Thiên c(Duy Tiên, Hà Nam), Quy Hóa (Yênố ạBái, Lào Cai), ch (Vi Trì, Phú Th ), Bình Nguyên (Vĩnh Phúc), ộTh ng (Hà Tĩnh), Tri (Thanh Hóa), (Nam nh), Yên Ph (Yên ụPhong Ninh), Hoa (Ninh Bình), Hoan Châu (Ngh An, Hà Tĩnh), Phong ệChâu (Phú Th ).ọ http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77