Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

đề trắc nghiệm phương trình mũ logarit

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-01-14 05:01:39
Nội dung

PhPhPh Ph ng tring tring tri ng trinhnhnh nh BBB Bâââ ât pht pht ph ph ng tring tring tri ng trinhnhnh nh HHH Hêêê ê phphph ph ng tring tring tri ng trinhnhnh nh HHH Hêêê ê bbb bâââ âttt phphph ph ng tring tring tri ng trinhnhnh nh MMM Muuu u LLL Logaritogaritogarit ogarit Ths. LThs. LThs. Ths. Lê VVV V n oaoaoa oannn www.VNMATH.comCao ng S Phm Tp. H Chí Minh nm 2002 Gii các phng trình và bt phng trình sau 1/ () log log 125 1 2/ () 2x 54 12.2 2 Bài gii tham kho 1/ Gii bt phng trình () log log 125 1 iu kin 1< . )5512551 31 log log 0log log 55 5251t log 0t log log 1x53 32t 3t log x01 52 2t = = < < << < < . Kt hp vi iu kin, tp nghim ca bt phng trình là ()1x 0; 1; 55 . 2/ Gii phng trình () 2x 54 12.2 2 iu kin 2x 5x 0x 5 Tp xác nh ()D 5; = + . )222 22x 52x 5x 52x 52 2t 02 6.2 0t 6.t 02 4 = = > == )( 222 22 222x 1x 0x 3x 3x 1x 19x 2x 0xx 249xx 24 == = = . Kt hp vi iu kin, phng trìn có hai nghim là 9x 34 =. Cao ng S Phm Hà Tnh khi A, nm 2002 Gii bt phng trình )() 222log xlog x2 4+ Bài gii tham kho iu kin 0> tp xác nh ()D 0;= +. t t2log 2= =. Lúc ó ()()2 2tt 22 Vi 21t log log 22 . Kt hp vi iu kin, tp nghim ca bt phng trình là ()x 0; +. www.VNMATH.comCao ng S Phm Nha Trang nm 2002 Gii phng trình ()()log 23 3x log 4x 16 0+ Bài gii tham kho iu kin 0> Tp xác nh ()D 0;= +. t 3t log x= và do 0> . Lúc ó ()()2x 4xt 16 =. Lp ()()()() 22\\' 4x 16x 16 do >. ()( )2x 24tx 12x 2t 4x 1 += =+ + += +. Vi 31t log x81 =. Vi 34 4t log 1x =+ Nhn thy phng trình ()1 có mt nghim là 3=. Hàm s ()3f log := là hàm s ng bin trên ()0;+. Hàm s )4g xx =+ có )()( )24g \\' 0, :x 1= + nghch bin trên ()0;+. Vy phng trình ()1 có mt nghim duy nht là 3=. So vi iu kin, phng trình có hai nghim là 1x 381 =. Cao ng Kinh T K Thut Hi Dng nm 2002 Gii bt phng trình () 22 x4x x.2 3.2 .2 8x 12++ Bài gii tham kho ()2 22 x4x 2x.2 3.2 .2 8x 12 2x x2x.2 8x 3.2 12 4x .2 > 2x x2x 0 > ()()()() 22x 22 2x 2x < Cho 22x2x 2x 0x 3x 3x 2x == = = == = = . Bng xét du + www.VNMATH.com2x2 4 2x 2x 3 ()f Da vào bng xét, tp nghim ca bt phng trình là ()()x 2; 2; 3 . Cao ng khi T, nm 2004 i hc Hùng Vng Gii h phng trình ()()()() 22log 3log xy2 29 2. xy 1x 3x 3y = ++ + Bài gii tham kho iu kin xy 0>. )( )()()( 222 22log xylog xy2. log xy log xy2 log xyt Lt 01 2.3 0t 2t 0t 3= = > == = ()() 2log xy xy =. 22x 52 2xy 10 4x 2+ = + . )( )2xy 25 17 17x xx 5y x2 23 4x 5x 0xy 25 17 17y yVNx 22 2= + = =+ == ==+ = = + . Cao ng S Phm Hi Phòng i hc Hi Phòng nm 2004 1/ Gii phng trình )( 22 221log log log x2 2/ Gii phng trình ()()() 23 2log 2x log 2x+ Bài gii tham kho 1/ Gii phng trình )( 22 221log log log x2 iu kin 14 3x 4x 13 < + < . ()()()2 2log log log ()()2 2log log ()() +2x 12 www.VNMATH.com222x 12 0x 12x 12 + 3x 14 14x 11 11 = = =x 11x 14= = +. Kt hp vi iu kin, nghim ca phng trình là 11 14= +. 2/ Gii phng trình ()()() 23 2log 2x log 2x+ iu kin ()()()( )222x 2x 0x 0x 0;x 2x 0x 0; + >+ > + + > + . t )2 t2 23 22 tx 2x 0log 2x log 2x tx 2x + >+ + > ()( t2 tt t2 tx 2x 1x 2x 2x 2x 22 1x 2x 31 23 + = + = + = + = . Nhn thy 1= là mt nghim ca phng trình ()2. Xét hàm s )t t2 1f t3 = + trên : )( t2 1f \\' ln ln 0, t3 = nghch bin trên . Do ó, 1= là nghim duy nht ca phng trình ()2. Thay 1= vào ()2 ta c 2x 2x 2x 3+ ±. Kt hp vi iu kin, nghim ca phng trình là 3= ±. Cao ng S Phm Nhà Tr Mu Giáo TWI nm 2004 Gii bt phng trình ()( 2x 11 1log4 2> Bài gii tham kho iu kin ()20 0, 1, 2< . )( 11 1log log log 12 4 Nu 1 thì )1x 1x 141x 1x 14 > > < > (vô lí) Không có tha. Nu 1< thì )310 10 xx 1140 14154x 10 1x 244 < << < < < < << < . www.VNMATH.comKt hp vi iu kin, tp nghim ca bt phng trình là 5x 0; 24 . Cao ng S Phm Tp. H Chí Minh nm 2004 Gii h phng trình ()( 224 2log 52 log log + =+ = Bài gii tham kho iu kin 2x 0x 0y 0x 0, >+ > >> > . )( )()()2 22 22 22 22x 32x 32x 2xy 32 64log log 4log xy 4xy 16 xy 16 + =+ = + = + === = 4xy 16 xy 16 + = = . Kt hp vi iu kin, nghim ca h là ()(){}S x; 4; 4= =. Cao ng S Phm Bc Ninh nm 2004 Gii bt phng trình ()()( 31 12 3log log 30x +> + Bài gii tham kho iu kin 3x > . Trng hp 1. Nu 1+ . ()()()2 31 12 3log log ()() 23 log log ()() 33 log log 3. log ()() 2log log ()() 32log Do log tha mãn iu kin . Trng hp 2. Nu 1+ . ()()()2 31 12 3log log ()() 23 log log ()() 33 log log 3. log ()() 2log log ()() 32log Do log www.VNMATH.comx không tha mãn iu kin 1> . Vy tp nghim ca bt phng trình là ()x 2; 1 . Cao ng S Phm Bình Phc nm 2004 Gii phng trình ()() 22 23x 2x log log x Bài gii tham kho iu kin 0>. )( 22 322x 1log 3x 2x log 3x 2xx x + Ta có 2Côsi2 21 1x x. log log 1x x = . Du \\" \\"= xy ra khi và ch khi () 2x 11x 1x Lx== == . Xét hàm s 3y 3x 2x= trên khong ()0;+ 2y \\' 6x 6x Cho \\' 0, 1= =. Mà ()()( )0;f 0max 1f 1+= ==2 3y 3x 2x . Du \\" \\"= xy ra khi 1=. Tóm li )( )( 22 32 321log 1x2x 2x 21log 3x 2xx + + Du \\" \\"= trong ()()1 ng thi xy ra là nghim duy nht ca phng trình. Cao ng S Phm Kom Tum nm 2004 Gii phng trình () 3log x. log log log x= Bài gii tham kho )55 55log xlog x. log log 0log 351log log 0log = () 3log log log log () 3log x. log log 15 53 3log 1log log 15 15 = = = . Cao ng Giao Thông nm 2004 Gii bt phng trình () x8 1+ ++ www.VNMATH.comBài gii tham kho )( )x2x x2t 01 2.2 2.28 2t 2.t = > + 222t 0t 05t5 2t 022 458 2t 0t 421 45t 0t 01 t255 2t 0t28 2t 2t171 t5>>> < + < >>< + < <. Thay xt 2= vào ta c 21 2< . Vy tp nghim ca bt phng trình là (x 0; 2. Cao ng Kinh T K Thut Công Nghip II nm 2004 Gii bt phng trình 222log 32log 3+> + Bài gii tham kho iu kin 322 2x 0x 0x 01log 0log log 2x8 > > >> + . )( 22 222log log log 32 0log log 3+ + t 2t log x=. Khi ó )( )()()( 2t 3t 2t 30 0t 3+ + +. Xét du )()()t 3f tt =+ + ()f Kt hp bng xét du và (), ta c 221 13 log 1x8 2t log 3x 8 < < > > > . Kt hp vi iu kin, tp nghim ca bt phng trình là 1x ;8 . Cao ng C Khí Luyn Kim nm 2004 www.VNMATH.comGii phng trình ()()() 32 2log 25 log 1+ + Bài gii tham kho iu kin () ox 325 25 25x 35 x+ ++ + > > + . ()()()x 32 2log 25 log log 1+ + ()() 32 2log 25 log 4. 25 4.5 4+ + + )() 32x 3x 35 L5 4.5 25 5++ ++= = Kt hp vi iu kin, nghim phng trình là 2= . Cao ng Hóa Cht nm 2004 Gii phng trình ()()() 12 2log log 6++ Bài gii tham kho Tp xác nh D=. ()()()x x2 2log log 2. 6 = ()() x2 2log log 0 = ()()( x22t 0t 0t log 0t 2t Lt 0t >>= > = = + =+ = () x22log log =. Vy phng trình có nghim duy nht là 2x log 3=. Cao ng Kinh T K Thut Công Nghip khi nm 2004 Gii phng trình 2x 13 36.3 0+ + Bài gii tham kho Tp xác nh D=. ()()2 1x 127.3 36.3 0++ 1x 1x 12x 1t 0t 11x 227t 36t 3t t3++++ = >= = == = . Vy phng trình có hai nghim 2= và 1= . Cao ng Công Nghip Hà Ni nm 2004 1/ Gii phng trình () 23x2 cos sin x4 2sin x8 8.8 1 + = 2/ Tìm tp xác nh ca hàm s 222 21y log log 2x = + www.VNMATH.comBài gii tham kho 1/ Gii phng trình () 23x2 cos sin x4 2sin x8 8.8 1 + = ()233 21 cos sin 12sin sin sin sin 21 sin sin sin 2 + + + 2t sin x, 1t 2t = = = (loi). Vy phng trình ã cho vô nghim. 2/ Tìm tp xác nh ca hàm s 222 21y log log 2x = + ()2 22 22 log log 7x 6 +. Hàm s xác nh khi và ch khi 22 22x 0log log 0x 7x > 2x 0x 61 log > 66 82 < . Vy tp xác nh ca hàm s là 6; 8 = . Cao ng Tài Chính K Toán IV nm 2004 Gii h phng trình ()()() 2xx 5x 12 .3 + + < Bài gii tham kho Tp xác nh D=. ()1 4; 1 . )x12 23 < . Vi 4; 1 . Xét hàm s ()f 2= ng bin trên 4; 1 . ()()f4; 1max 1 =. Vi 4; 1 . Xét hàm s )x1g x3 = nghch bin trên 4; 1 . ()()g4; 1min 3 =. Nhn thy ()()f g4; 4; 1max min x <, ()1 3< nên ()()g x> luôn luôn úng 4; 1 . Do ó tp nghim ca bt phng trìn là 4; 1 . Cao ng T Ngh An nm 2004 www.VNMATH.comTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.