Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề trắc nghiệm 1 tiết môn toán lớp 7

68f72f6109da099cab46991818b79e0e
Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Hương Thảo vào ngày 2018-11-01 20:03:37 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 400 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KIEÅM TRA CHÖÔNG ÑAÏI SOÁ Thôøi gian 45’I. ÑEÀ BAØI:Baøi (1,25 ñieåm) Ñieàn daáu “x” vaøo oâ thích hôïp vôùi noäi dung caùc caâu sau:Caâu Noäi dung Ñuùng Saia Vôùi moïi ta luoân coù x≥ xb Neáu ce f= thì bc efc 25 49 25 49+ +d m.x (x m) neGiaù trò trong tæ leä thöùc 65,04x laø 31Baøi (0,75 ñieåm) Khoanh troøn chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng trong caùccaâu saua) 331.33æ öç ÷è A. B. 13 C. 1D. b) 2( 4)- A. B. -4 C. 16D. -16c). Töø tæ leä thöùc yy z= suy ra: A. xy yz B. xz C. y= z. D. yz y=Baøi (3 ñieåm)Thöïc hieän pheùp tính: a) 12 253 4æ ö+ -ç ÷è b)3 310 2.5 555+ +Baøi (2 ñieåm) Tìm bieát: a) 4x4 5æ ö- =ç ÷è b)1 12 x2 3æ ö- =- +ç ÷è øBaøi ñieåm) Tìm x, y, bieát: z;5 8= vaø 250Baøi (1 ñ) So saùnh 1535 vôùi 10 KI TRA CH NG IỀ ƯƠ ®¹i sè 7I Tr¾c nghiÖm 3® )Ghi vµo bµi lµm cña em chØ mét ch÷ c¸i ®øng tr íc kÕt qu¶ mµ em lùa chän .C©u So s¸nh hai sè h÷u tØ 32x vµ 21y ta cã: A. B. C. yC©u KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 16,5 3,5 16,5 (- 6,5) lµ: A. 49,5 B. 49,5 C. 165 D. 16,5C©u KÕt qu¶ ®óng cña phÐp tÝnh: 716 lµ:A. B. -11 C. -3 vµ -11 D. 9Câu Bi th `ể ứ3 542 .2 .22 vi ng lũy th là: ướ A. B. C. D. 31C©u KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ sai? A. -5 B. 2 C. D. 7,5(6) QC©u Ph©n sè nµo sau ®©y viÕt îc íi d¹ng ph©n sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn?A. 507 B. 62550 C. 256 D. 3012II/ Tù luËn 7® )Bµi Thùc hiÖn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hîp lý nÕu cã thÓ) a, 5144.435126.43 b, 2) 3.611412:25,043 Bµi T×m biÕt: a, 3,0:64x:314 b, 5,431xBµi TÝnh ®é dµi c¸c c¹nh cña mét tam gi¸c biÕt nöa chu vi cña tam gi¸c ®ã lµ12cm c¸c c¹nh cña tam gi¸c tû lÖ víi c¸c sè 3; 4; 5. kiÓm tra ch ƯƠ NG ®¹i sè 7I Tr¾c nghiÖm 3® )Ghi vµo bµi lµm cña em chØ mét ch÷ c¸i ®øng tr íc kÕt qu¶ mµ em lùa chän .C©u So s¸nh hai sè h÷u tØ 75,0x vµ 4030y ta cã: A. B. C. yC©u KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 3,6). 2,5 2,5. (- 4,2)+ 2,5. (- 2,2) lµ: A. 25 B. -25 C. 12,5 D. 12,5C©u KÕt qu¶ ®óng cña phÐp tÝnh: 64,02,0 lµ: A. B. -0,6 C. 1vµ -0,6 D. -1Câu 4: Cho -0,1975 -0,19 ,đi thích đây vào vuông là: ướ A. B. C. D. 7C©u KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ sai? A. -5 B. 2 C. D. 7,5(6) C©u Ph©n sè nµo sau ®©y viÕt îc íi d¹ng ph©n sè thËp ph©n h÷u h¹n?A. 3011 B. 712 C. 925 D. 258II/ Tù luËn Bµi1 Thùc hiÖn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hîp lý nÕu cã thÓ) a, 321715134192173415 b, (-3) .3112132:3123 Bµi T×m biÕt a, 6029x5243 b, 07154xBµi Mét líp häc cã 45 häc sinh gåm ba lo¹i kh¸, giái, trung b×nh. BiÕt sè häc sinh trung b×nh b»ng 12 sè häc sinh kh¸ vµ sè häc sinh kh¸ b»ng 43 sè häc sinh giái. TÝnh sè häc sinh mçi lo¹i cña líp ®ã. ĐỀ kiÓm tra ch ƯƠ NG ®¹i sè 7Câu 1: ố2 23 4+ ng A. B. 22 C. D. 3+4Câu 2: ế4x= thì =? A. -2 B. C. -16 D. 16Câu 3: ng th ,ta th đúng nào đây:ừ ượ ướA. db c= B. cb d= C. ab c= D. câu trên đúng.ả ềCâu 4: qu làm tròn 0,7125 ch th phân th ba là:A. 0,7 B. 0,713 C. 0,71 D. 0,712Câu 5: th 12 ,ta tìm giá tr ượ là:A. 32 B. 23 C. 20 D. 22Câu 6: Cho 31 1:3 3xæ ö=ç ÷è ,tìm giá tr đúng trong các câu sau:A. 513æ öç ÷è B. 118æ öç ÷è C. 13 D. 613æ öç ÷è øII Bµi tËp Bµi Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 4325,0 (- 5) 3.231 251 Bµi T×m biÕt a) 8,02x b)2x 11 Bµi Sè häc sinh khèi 6,7, mét tr êng Trung häc c¬ së tØ lÖ víi 3, 4, 5. TÝnh sèhäc sinh mçi khèi biÕt r»ng sè häc sinh khèi nhiÒu h¬n sè häc sinh khèi lµ 110häc sinh. Bµi So s¸nh c¸c sè thùc: a) 94 vµ 0,451 b) 23 vµ 32 kiÓm tra ch ƯƠ NG ®¹i sè 7C©u 1: Gi¸ trÞ cña 132æ ö-ç ÷è lµ: A. 27 18 B. 3438 C. 1258- D. 18 C©u 2: Gi¸ trÞ cña ()27- lµ A. –7 B. C. 7 D. 49. C©u 3: NÕu lµ mét sè thùc th× A. lµ sè thËp ph©n.; B. lµ sè h÷u tØ.; C. lµ sè v« tØ; D. lµ sèv« tØ hoÆc lµ sè h÷u tØ. Câu 4: Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai?A .M nhiên là .T là con vôọ ốt I.ỉC .S là âm. ỉZ RÌ .Câu 5: qu phép tính: (-2).(-3).ế ả1 2.2 3æ ö- -ç ÷ç ÷è là: .1 .-2 .-1 .2Câu 6: Câu nào sau đây đúng? A/ -1,5 B/ 223NÎ C/ D/ 58 Q-Î II Bµi tËp ®iÓm )Bµi Thùc hiÖn phÐp tÝnh 32:16,1254 -7). 271 41Bµi T×m biÕt x1 1,7 5,7 3x 15= Bµi Sè häc sinh khèi 7, 8, mét tr êng Trung häc c¬ së tØ lÖ víi 5, 6, 7. TÝnh sèhäc sinh mçi khèi biÕt r»ng sè häc sinh khèi Ýt h¬n sè häc sinh khèi lµ 50 häcsinh. Bµi So s¸nh c¸c sè thùc: a) 0,837 vµ 65 b) 43 vµ34 kiÓm tra ch ƯƠ NG ®¹i sè 7I. Tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm)STT C©u S31.25,001,0 b»ng 26,02.I43.3232xx4.255. 206. Sè h÷u tØ ©m nhá h¬n sè h÷u tØ ¬ngC©u (1 ®iÓm) GhÐp mçi cét víi mét cét ®Ó îc kÕt qu¶ ®óng cña xA ghÐp B1) 52 31 .. a) 21192) 73 34 .. b) 1013) -x 74 53 .. c) -14) 57 23 .. d) 351e) 151II. Tù luËn: (7 ®iÓm)C©u (3 ®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh (tÝnh hîp lý nÕu cã thÓ)a)2,0:5)3(3139943119942 b) 523235623275 c)3819251632C©u (1,5 ®iÓm) T×m x: 46,052xC©u (2 ®iÓm) Mét líp häc cã 48 häc sinh gåm c¸c lo¹i giái, kh¸, trung b×nh. BiÕt r»ng sè häc sinh giái, kh¸, trung b×nh lÇn ît tØ lÖ víi 4; vµ 3. TÝnh sè häc sinh mçi lo¹i. kiÓm tra ch ƯƠ NG ®¹i sè 7I. phÇn tr¾c nghiÖm (5 ®iÓm)1. KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ ®óng. A. 151457.32 B. 142789.712 C. 273537.95 D.142674.8132. KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ ®óng.A. 51634:512 B. 41123:611 C. 15834:52 D.351865:733. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 77,023,0 lµ: A. B. C. 0,1D. 0,544. §Ó tÝnh tæng (- 2,5) 4,2 (- 7,5) 3,8 mét häc sinh ®· lµm tõng íc nh sau:(1) [(- 2,5) (- 7,5)] [4,2 3,8](2) 10 8(3) 18Häc sinh trªn ®· sai tõ íc thø mÊy?A. íc (1) B. íc (2) C. íc (3) D. C¸c íc ®Òu ®óng.5. Ph©n sè nµo sau ®©y îc viÕt íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n:A. 3011 B. 712 C. 925 D. 25846. C¸ch viÕt nµo íi ®©y lµ ®óng? A. 0,15 0,(151) B. 1,46 1,(46) C. 72,11119 D. Kh«ng cã c¸ch viÕt nµo ®óng.7. Cho 9,67284. Khi lµm trßn sè ®Õn ba ch÷ sè thËp ph©n th× sè lµ:A. 9,673 B. 9,672 C. 9,67 D. 9,67288. Cho 5,2 (- 1,5) 8,4 th× gi¸ trÞ cña lµ:A. -2 B. C. -1 D. Mét gi¸ trÞ kh¸c.II) phÇn tù luËn (5 ®iÓm)C©u (1 ®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hîp lý:a) 21165,02342152341 b) 3133.733119.73C©u (1,5 ®iÓm)T×m x: a) 1431x b) (- 2,14) (- 3,12) 1,2C©u (1,5 ®iÓm) Trong mét cuéc thi cã th ëng, ba líp 7A, 7B, 7C îc sè phÇn th ëngtØ lÖ víi c¸c sè 2, 3, 5. BiÕt r»ng sè phÇn th ëng mµ c¶ ba líp nhËn îc tæng céng lµ 30. TÝnh sè phÇn th ëng cña mçi líp. kiÓm tra ch ƯƠ NG ®¹i sè 7A. TRĂC NGHI MỆ (4 đi m)ể Câu 1: Khoanh tròn ch cái ng tr câu tr đúng trong các câu sau:(2đ)ữ ướ 1. 3.3 A. B.3 C.3 D. 2. ế4x thì A.–2; B. C.16 D. –16 3. th 1,2 2: A.3 B. 3,2 C.0,48 D. 2,084. (-2).(-3).32.21 A.1 B.-2 C.-1 D.2Câu Câu nào đúng, câu nào sai (đánh vào vuông câu ch n)(2đ)ấ Đúng Sai 1. m:x m-n (x 0, n) 2. 169169 3. là th thì vi ng th ượ ướ phân và th phân vô n. 4. ta luôn có xx B. PH LU NẦ đi )ểCâu :(2đ) Th hi phép tính (tính nhanh có th )ự ểa.. 253253 b. 7,5 35:21235 c. 211343213743 d. 9874212e, 13 14 14 11 1227 21 27 13 f, 126 444 5× g, (-8,43 25 ). 0,4 =Câu :(2đ) Tìm bi tế 1. 3x b/ 2. 542143xCâu :(2đ) Ba nh tam giác 4:3:2. Chu vi tam giác là 27dm. Tính dài nh tam ggạ kiÓm tra ch ƯƠ NG ®¹i sè 7A. TRĂC NGHI MỆ :C©u §iÒn vµo chç trèng ®Ó cã c¸c phÐp tÝnh ®óng.a (- 0,3) (- 0,3) (- 0,3) .. b) 83239.9 ……… .. c) 3231 .........31 d)628..............73:73C©u §iÒn dÊu vµo thÝch hîp.C©u §óng Saia) 552b) 7,5(6) Q5c) 1,2(67) Rd) 35C©u Trong c¸c sè sau, sè nµo b»ng 25-? A. 2665 B. 225æ ö-ç ÷è C. 225æ öç ÷è D. 1025-C©u Gi¸ trÞ cña trong tØ lÖ thøc 5142x-= lµ: A. 52-B. 40 C. 40 D. 20.C©u Cho ba sè thùc 2,36; 2,366; 2,3(6). Khi ®ã:A. B. C. D. z.B. Tù luËn (6 ®iÓm)C©u T×m biÕt:a) 1: 0, 3)3 2x= b) 12 25 4x+ =- c) 23 3x- d)23 1, 5x-= e),3 294 60 x+ =Câu 7: th hi phép tính: a) 21 5: 23 6æ ö- +ç ÷è b) 5, 3, 3.(1, 2, 8)+ -Câu 8: Hai líp 7A; 7B ®i lao ®éng trång c©y. BiÕt r»ng tØ sè gi÷a sè c©y trång îc cña líp 7A vµ líp 7B lµ 0,8 vµ líp 7B trång nhiÒu h¬n líp 7A lµ 20 c©y. TÝnh sè c©y mçi líp ®· trång. 10 kiÓm tra ch ƯƠ NG ®¹i sè 7I/ PH TR NGHI MẦ (3đ).Câu Hãy ch qu đúng trong các câu sau:ọ ảA. ()()()3 120, 0, 0, 4- ×- B. 623æ öç ÷è 223æ öç ÷è 323æ öç ÷è C. 4212é ùæ öê úç ÷è øê úë 612æ öç ÷è D. 534-æ öç ÷è 34-= 634-æ öç ÷è Câu Hãy ch qu đúng trong các câu sau:ọ ảA. ()0, 75 0, 75- =- B. 11- C. 34 4- =- D. 0, 0, 5- =Câu Cho 2, giá tr là: A. 4ị B. C. D. qu ảkhác.Câu Ch câu đúng trong các kh ng nh sau:ọ ịA. các ng và các âm. ươ ỉB. B. là ng là âm.ố ươ ỉC. vô là th c. là vô .ọ ỉCâu Phân nào sau đây vi ng th phân nố ượ ướ A. 3130 B. 1217 C. 2563 D. 48125.2-Câu Cho 32ab-= và 10. Giá tr và là:ị ượA. và B. và C. và D. và 6II. PH LU NẦ (7đ)Câu (3 đi m) Th hi phép tính (b ng cách lý có th ):ể 15 5) 0, 58 12 12a- 177 50 323 50) :5 17 17b+ 24 255 16 9)20 5c×æ ö- ×ç ÷è Câu (2 đi m) Tìm bi ế2 3)7 14a x-+ )6, 1, 6) 3b x- -6Câu (2 đi m) Ba 7A, 7B, 7C đi lao ng tr ng cây. bi cây tr ng ba 7A, 7B, 7C tể ượ ỉl 0,8; 0,9 và 7A tr ng ít 7B là cây. Tính cây tr ng p?ệ 11 kiÓm tra ch ƯƠ NG ®¹i sè 7PH IẦ TR NGHI KHÁCH QUAN (4 ĐI M)Ắ ỂM câu đây có kèm câu tr a,b,c,d,hãy khoanh tròn ch ng tr câu tr đúng ướ ướ ờCaâu Tính 22 3- a. 35 b. 16-c. 1Caâu Giaù trò tuyeät ñoái cuûa -5 laø: a. b.-5 c. Taát caû ñeàu sai Caâu 2.3 7= a. 14b. c. 9Caâu 5.5 a. 10b.10 25c. Taát caû ñeàu saiCaâu Trong hai soá 600 vaø 400 soá naøo lôùn hôn. a.2 600b. 400c.Baèng nhauCaâu 2( 7)- a. -7 b. 49 c. 7PH II. LU (6 ĐI M)Caâu :Thöïc hieän tính:a.15 19 20 334 21 34 15 7+ b. 39 18 )7 5- -....................................................... .......................................................................................................... ...........................Caâu tìm bieát :a)32 4x-= b) 96 -2x 100...................................................... ......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .................................................... Caâu Soá hoïc sinh lôùp 6A,6B,6C tæ leä vôùi 9;10;8. Bieát hoïc sinh lôùp 6A ít hôn lôùp 6B laø em. Hoûi moãi lôùp coù bao nhieâu hoïc sinh?Caâu Ruùt goïn bieåu thöùc: 55 512 .3 12 .312 .9 12 .3P-=-7