Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề trắc nghiệm 1 tiết môn sinh học 9 (7)

bf80ef95287e134f2a3fa4dbb90210ab
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-10 14:53:07 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 329 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT HUY SA TH YỆ KI TRA NH KÌỂ ỊTR NG TH&THCS NGUY TRÃI ƯỜ ỄH kì ọNăm c: 2018– 2019ọ Môn: Sinh 9ọ Tu 11 Ti PPCT: 21ầ Th gian: 45 phút (c th gian phát )ờ đứ Ch đủ ềNh bi tậ ếThông hi uểV ngậ ụC ngộC th pấ ấC caoấ ộTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLN dung 1.ộCác thí nghi mệc Men đenủV ng ki nậ ếth làmứ ểbài theo sậ ơđ laiồS câu i:1ố ỏ11 câuS đi m: 3,5ố ể3,53,5 đi mểT 35%ỉ ệ100%100%N dung 2.ộNhi thễ ể- Bi ýế ượnghĩa, quá trìnhc nguyên phân,ủgi phân, quáảtrình th tinhụS câu i:3ố ỏ33 câuS đi m:3,0ố ể3,03,0 đi mểT 30%ỉ ệ100%100%N dung 3:ộADN và genC aấ ủADN- Gi thích cả ượs liên hơ ệgi gen và tínhữtr ngạ- Xác nh cácịnucleotit ng pổ ợARNS câu i:3ố ỏ223 câuS đi m: 3.5ố ể1,03,53,5 đi mểT 35%ỉ ệ100%100%T ng câu iổ ỏ3216T. đi m: 10ố ể3,03,53,510,0T 100 (%)ỉ ệ30%35%35%100% (Ma tr này 01 trang)ậ ồMA TR NẬPHÒNG GD&ĐT HUY SA TH YỆ KI TRA NH KÌỂ ỊTR NG TH&THCS NGUY TRÃI ƯỜ ỄH kì ọNăm c: 2018 2019ọ Môn: Sinh 9ọ Tu 11 Ti PPCT: 21ầ Th gian: 45 phút (c th gian phát )ờ ềA TR NGHI MẮ Ệ: 3,0 đi m)ể Khoanh tròn vào các ch cái A,B,C,D cho tr đúng nh trong các câu sau: ấCâu 1: nghĩa quá trình nguyên phân là:ơ ủA. chia ch nhân bào cho bào conự ếB. phân li ng các crômatit bào conự ếC. sao chép nguyên NST bào cho bào con.ự ếD. phân chia ng ch bào bào cho bào con.ự ếCâu 2: ki quan tr ng nh quá trình th tinh là:ự ụA. NST giao và giao cái. ửB. theo nguyên giao giao cái. ửC. nhân giao .ự ửD. thành .ự ửCâu 3: Trong quá trình phân bào NST nhân đôi ởA. Kì trung gianB. Kì uầC. Kì cu ốD. Kì sauCâu 4: bào sau gi phân ra bào conừ ếA. 2B. 3C. 4D. 5Câu 5: ADN nên các nguyên tượ ốA C, Fe, Ca, O, HB C, H, P, S, OC H, N, P, Fe, CuD C, H, O, N, Câu 6: Theo nguyên sung thì ng phân nh ng tr ng nào sau đây ượ ườ ợlà đúngA. B. XC. GD. TB. LU NỰ Ậ: (7,0 đi m)ểCâu 4: 1,5 đi m) ểHãy gi thích ADN (gen) ồ mARN Prôtêin Tính tr ng.ạCâu 5: 2,0 đi m) ểM đo ch ARN có trình các nuclêôtit nh sau:ộ Xác nh trình các nuclêôtit trong đo gen đã ng ra đo ch ARN trên.ị ạCâu 6: 3,5 đi m) ng đen do gen qui nh, xanh do gen qui nh. đen tr hoànỞ ườ ộtoàn so xanh. Hãy vi lai và xác nh ki hình F1. Cho lai F1 F1, xác nhớ ịki gen và ki hình F2.ể ở(Đ này 01 trang)ề 1ỀPHÒNG GD&ĐT HUY SA TH YỆ KI TRA NH KÌỂ ỊTR NG TH&THCS NGUY TRÃI ƯỜ ỄH kì ọNăm c: 2018 2019ọ Môn: Sinh 9ọ Tu 11 Ti PPCT: 21ầ Th gian: 45 phút (c th gian phát )ờ ềA TR NGHI MẮ Ệ: 3,0 đi m)ể Khoanh tròn vào các ch cái A,B,C,D cho tr đúng nh trong các câu sau: ấCâu 1: bào sau gi phân ra bào conừ ếA. 2B. 4C. 3D. 5Câu 2: nghĩa quá trình nguyên phân là:ơ ủA. chia ch nhân bào cho bào conự ếB. phân li ng các crômatit bào conự ếC. sao chép nguyên NST bào cho bào con.ự ếD. phân chia ng ch bào bào cho bào con.ự ếCâu 2: ki quan tr ng nh quá trình th tinh là:ự ụA. NST giao và giao cái. ửB. thành .ự ửC. nhân giao .ự ửD. theo nguyên giao giao cái. ửCâu 4: Trong quá trình phân bào NST nhân đôi ởA. Kì trung gianB. Kì uầC. Kì cu ốD. Kì sauCâu 5: Theo nguyên sung thì ng phân nh ng tr ng nào sau đây ượ ườ ợlà đúngA. B. XC. GD. TCâu 6: ADN nên các nguyên tượ ốA C, Fe, Ca, O, HB C, H, P, S, OC H, N, P, Fe, CuD C, H, O, N, B. LU NỰ Ậ: (7,0 đi m)ểCâu 4: 1,5 đi m) ểHãy gi thích ADN (gen) ồ mARN Prôtêin Tính tr ng.ạCâu 5: 2,0 đi m) ểM đo ch ARN có trình các nuclêôtit nh sau:ộ Xác nh trình các nuclêôtit trong đo gen đã ng ra đo ch ARN trên.ị ạCâu 6: 3,5 đi m) ng tóc xoăn do gen qui nh, tóc th ng do gen qui nh. Tóc xoăn tr hoànỞ ườ ộtoàn so tóc th ng. Hãy vi lai và xác nh ki hình F1. Cho lai F1 F1, xác nhớ ịki gen và ki hình F2.ể (Đ này 01 trang)ề ồĐ 2ỀPHÒNG GD&ĐT HUY SA TH YỆ KI TRA NH KÌỂ ỊTR NG TH&THCS NGUY TRÃI ƯỜ ỄH kì ọNăm c: 2017 2018ọ Môn: Sinh 9ọ Tu 11 Ti PPCT: 21ầ Th gian: 45 phút (c th gian phát )ờ ĐÁP ÁN BI ĐI MỂ ỂI. TR NGHI MẮ Ệ: (3,0 đi m)ểCâu123456Đáp ánĐ 1ềCBACDAĐ 2ềBCDABDĐi mể0,50,50,50,50,50,5II. LU NỰ Ậ: (7,0 đi m)ểCâuĐáp ánBi ểđi mểCâu 4:(1,5 đi m)ể- Gen là khuôn ng mARNẫ ợ- mARN là khuôn ng chu axit amin thành ấprôtêin.- Prôtêin bi hi thành các tính tr ng th ể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mểCâu 5:(2,0 đi m)ể- ch khuôn: ạ ch sung: ổ 1,0 đi mể1,0 đi mểCâu 6(3,5 đi m)ểP♂AA tóc xoăn) aa tóc th ng)ẳG aF1: Aa 100% tóc xoăn)F1 F1: Aa Aa GF1: A, A, F2: 1AA 2Aa 1aa tóc xoăn tóc th ngẳ0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể NG CH MƯỚ ẤI. Ph tr nghi mầ :- Khoanh tròn câu ch khoanh vào đáp án đúng, khoanh tròn hai đáp án tr lên không ởcho đi m.ểII. lu nự ậGiáo viên ch và cho đi theo đáp án, Hs làm thi ph nào thì tr đi ph đó.ấ (Đáp án này 01 trang)ồSa Th yầ, ngày tháng 10 năm 2018 Sa Th yầ, ngày 23 tháng 10 năm 2018DUY BGH NHÀ TR NG ƯỜ NG RA ƯỜMA TR NẬ Hoàng Th Ph ngị ượ