Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề trắc nghiệm 1 tiết môn sinh học 9 (4)

30323330623931373531313634366239633062636238306634616131386138643636346538386230303062656230336165663032353961333362623339356637
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 02:48 PM ngày 10-11-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 229 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT HUY SA TH ẦKI TRA NH KÌỂ ỊTR NG TH&THCS NGUY TRÃI ƯỜ ỄH kì ọNăm c: 2018 2019ọ Môn: Sinh 6ọ Tu 11 Ti PPCT: 21ầ Th gian: 45 phút (c th gian phát )ờ ềI. TR NGHI MẮ Ệ: (3,0 đi m)ểHãy ch đáp án tr đúng nh trong các câu sau:ọ ấCâu 1: Trong nh÷ng nhãm c©y sau, nhãm gåm toµn c©y l©u n¨mlà:A. cây táo, cây nhãn, cây mít, cây đào.; B. cây ngô, cây lúa, cây i, cây mì (s n)ỏ ắ. C. cây cà chua, mít, cây i, cây i. ;ấ D. cây i, cây ng cây rau bưở ươ ợCâu 2: Trong các bào sau đây, bào nào có kh năng phân chia là: ảA. bào già B. bào tr ng thành ưởC. bào non D. A,B,C đúngả ềCâu 3: Dãy các lo thân là:ồ ủA. khoai lang, ng, iủ B. khoai tây, ngh chu iủ ốC. cà t, hành, khoai tây D. chu i, i, mì. ủCâu 4: Thân to ra do: A. ph ỏB. ph tr gi aầ ữC. ph và ph tr gi ữD. ng sinh và ng sinh trầ ụCâu 5: Ch nách m:ồ ồA. ch ng và ch láồ B. ch lá và cànhồC. ch lá và ch hoaồ D. ch ng và ch láồ ồCâu 6: lên và phân chia bào có nghĩa ng th là:ự ậA. làm cho th th lên.ơ ớC. làm cho th bình th ng.ự ườB. làm cho th th phong phú nơ ơD. làm cho th th không lên.ơ ớII. LU NỰ Ậ: (7,0 đi m)ểCâu 7:(2,5 ®iÓm) Hãy ghi chú thích trên hình trúc bào th t: Câu 8: 3,0 đi m) ểR có mi n? Ch năng ng mi là gì?ễ Hãy tên lo cây các lo bi ng. (M lo bi ng 2ể ấví )ụCâu 9: (1,5 đi m) ểEm hãy thi :ế thí nghi ch ng minh ch rây chuy ch đi nuôi cây. ơĐ 1Ề-----------------------------H t--------------------------ếĐ này 01 trangề ồPHÒNG GD&ĐT HUY SA TH ẦKI TRA NH KÌỂ ỊTR NG TH&THCS NGUY TRÃI ƯỜ ỄH kì ọNăm c: 2018 2019ọ Môn: Sinh 6ọ Tu 11 Ti PPCT: 21ầ Th gian: 45 phút (c th gian phát )ờ ềI. TR NGHI MẮ Ệ: (3,0 đi m)ểHãy ch đáp án tr đúng nh trong các câu sau:ọ ấCâu 1: Thân to ra do: A. Ph ỏB. Ph tr gi aầ ữC. ng sinh và ng sinh tr D. Ph và ph tr gi aầ ữCâu 2: lên và phân chia bào có nghĩa ng th là:ự ậA. Làm cho th th không lên.ơ ớC. Làm cho th bình th ng.ự ườB. Làm cho th th lên.ơ D. th th phong phú ơCâu 3: Dãy các lo thân là:ồ ủA. khoai lang, ng, iủ B. chu i, i, mì.ủ ủC. cà t, hành, khoai tây D. khoai tây, ngh chu ốCâu 4: Ch nách m:ồ ồA. Ch hoa và ch láồ B. Ch lá và cànhồC. Ch ng và ch hoaồ D. Ch ng và ch láồ ồCâu 5: Trong các bào sau đây, bào nào có kh năng phân chia là:ế A. bào gìa B. bào tr ng thành ưởC. bào nonế D. A,B,C đúngả ềCâu 6: Trong nh÷ng nhãm c©y sau, nhãm gåm toµn c©y l©u n¨mlà:A. Cây ngô, cây lúa, cây i, cây mì (s n)ỏ B. Cây táo, cây nhãn, cây mít, cây đào C. Cây cà chua, mít, cây i, cây i. ;ấ D. Cây i, cây ng cây rau bưở ươ ợII. LU NỰ Ậ: (7,0 đi m)ểCâu 7:(2,5 ®iÓm) Hãy ghi chú thích trên hình trúc bào th t: Câu 8: 3,0 đi m) ểR có mi n? Ch năng ng mi là gì?ễ Hãy tên lo cây các lo bi ng. (M lo bi ng 2ể ấví )ụCâu 9: (1,5 đi m) ểEm hãy thi :ế thí nghi ch ng minh ch rây chuy ch đi nuôi cây. ơĐ 2Ề-----------------------------H t--------------------------ếĐ này 01 trangề ồPHÒNG GD&ĐT HUY SA TH ẦKI TRA NH KÌỂ ỊTR NG TH&THCS NGUY TRÃI ƯỜ ỄH kì ọNăm c: 2018 2019ọ Môn: Sinh 6ọ Tu 11 Ti PPCT: 21ầ Th gian: 45 phút (c th gian phát )ờ ềĐÁP ÁN BI ĐI MỂ ỂI. TR NGHI MẮ Ệ: (3,0 đi m)ểCâu Đề123456Đáp án1ACBDCA2CBDACBĐi mể0,50,50,50,50,50,5II. LU NỰ Ậ: (7,0 đi m)ểCâuĐáp ánBi uểđi mể2,5(đi m)ể2,5 đi mểCâu 6(3,0đi m)ểR có mi n:ễ ề- Mi chóp che ch cho rề ễ- Mi sinh tr ng: giúp cho dài raề ưở ễ- Mi hút: hút và mu khoáng hòa tanề ướ ố- Mi tr ng thành: truy nề ưở ềCác lo bi ngạ ạ- mì, khoai langễ ủ- móc: tr không, tiêuễ ầ- th cây n, cây su..ễ ầ- Giác mút: ng, iơ ử0,50,50,50,50,250,250,250,25Câu 8(1,5đi m)ểThí nghi Ch cành cây iệ ươ- khoanh bóc ch râyắ ạ- kho ng tháng th ph trên phình to raể ầ- Ch ch rây chuy xu ng ng iấ ượ ạ0,50,50,5H NG CH MƯỚ Ấ:- Ph tn: câu ch ch đáp án đúng nh t, ch đáp án tr lên không choầ ởđi m.ể- Ph lu n: Câu 6,7,: giáo viên ch và cho đi theo đáp ánầ ể+ Câu 8: HS thi thí nghi đúng cho đi đaế ố+ Câu 9: HS ví khác cho ng lo bi ng đúng cho đi đa.ấ ốTh tr nị ấ, ngày /10/2018 Th tr nị ấ, ngày 15/10/2018 DUY NHÀ TR NG ƯỜ Ng ra đườ Hoàng Th Ph ngị ượPHÒNG GD&ĐT HUY SA TH ẦĐ KI TRA NH KÌỀ ỊTR NG THCS NGUY THÀNH ƯỜ ẤNăm c: 2015 2016ọH tên:…………………………………………………….ọ Môn: Sinh ớ6Đi mểL phê giáo viênờ ủĐ 2ỀI. TR NGHI MẮ Ệ: (3.0 đi m)ểCâu 1: Ch ho thích đi vào ch tr ng hoàn thi đo vănọ ạsau:a. ch nh ng bào có vách dày hóa không ch bào, có ch năngạ ứ(1) ..............................................................................b. ch rây nh ng bào ng, vách ng, có ch năngạ ứ(2)............................................................................................................Hãy ch đáp án tr đúng nh trong các câu sau:ọ ấCâu 2. Thành ph ch bào th m:ầ ồA. Vách bào, màng sinh ch t, ch bào và nhân.ế ếB. Vách bào, ch bào, nế ếc và không bào.ướC. Màng sinh ch t, ch bào, nhân và p.ấ ạD. Màng sinh ch t, nhân, không bào và p.ấ ạCâu 3:Thân cây m:ồA. Thân chính, ch nách, ch ng nồ ọB. Thân chính, cành, ch nách, ch iồ ồng nọC. Thân chính, cành, ch ng nồ ọD. Thân chính, cành, ch nách, láồCâu 4: Trong nh÷ng nhãm c©y sau, nhãm gåm toµn c©y cã hoa là:A. Cây táo, cây rêu, cây mít, cây đào. B. Cây ngô, cây lúa, cây i, cây rau bỏ ợ. C. Cây cà chua, mít, cây i, cây i. ổD. Cây i, cây xoài, cây ng cây rau .ưở ươ ợCâu 5. lên và phân chia bào có nghĩa gì ng th t?ự ậA. Làm cho th th lên.ơ ớB. Làm cho th th khôngơ ậl lên.ớC. Làm cho th phong phú nự ơD. th th bình th ng.ơ ườII. LU NỰ Ậ: (7.0 đi m)ểCâu 6: 2.0 đi m) ểR có mi n? Ch năng ng mi là gì?ễ ềCâu 7: 2.0 đi m) ểSo sánh trong mi hút thân non, chúng cóấ ớđ đi gì gi ng và khác nhau?ặ ốCâu 8: (2.0 đi m) ểEm hãy thi :ế thí nghi ch ng minh ch rây chuy ch đi nuôi cây. ơCâu 9: (1.0 đi m) ểHãy tên lo cây các lo bi ng. (M lo rể ễbi ng ví )ế ụBài làm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………PHÒNG GD&ĐT HUY SA TH ẦĐ KI TRA NH KÌỀ ỊTR NG THCS NG TH VINH ƯỜ ƯƠ ẾNăm c: 2014 2015ọH tên:…………………………………………………….ọ Môn: Sinh ọL 6ớĐi mểL phê giáo viênờ ủĐ 1ỀI. TR NGHI MẮ Ệ: (3.0 đi m)ểHãy ch đáp án tr đúng nh trong các câu sau:ọ ấCâu 1: Trong nh÷ng nhãm c©y sau, nhãm gåm toµn c©y cã hoalà:A. Cây táo, cây rêu, cây mít, cây đào. B. Cây ngô, cây lúa, cây i, cây rau bỏ ợ. C. Cây cà chua, mít, cây i, cây i. ổD. Cây i, cây xoài, cây ng cây rau .ưở ươ ợCâu 2. Thành ph ch bào th m:ầ ồA. Vách bào, màng sinh ch t, ch bào và nhân.ế ếB. Màng sinh ch t, ch bào, nhân và p.ấ ạC. Vách bào, ch bào, nế ếc và không bào.ướD. Màng sinh ch t, nhân, không bào và p.ấ ạCâu 3. Thân cây m:ồA. Thân chính, ch nách, ch ng nồ ọB. Thân chính, cành, ch nách, ch iồ ồng nọC. Thân chính, cành, ch ng nồ ọD. Thân chính, cành, ch nách, láồCâu 4. lên và phân chia bào có nghĩa ng th là:ự ậA. Làm cho th th không lên.ơ ớC. Làm cho th phong phú nự ơB. Làm cho th th lên.ơ ớD. th th bình th ng.ơ ườCâu 5: Ch ho thích đi vào ch tr ng hoàn thi đo vănọ ạsau:a. ch nh ng bào có vách dày hóa không ch bào, có ch năngạ ứ(1) ..............................................................................b. ch rây nh ng bào ng, vách ng, có ch năngạ ứ(2)............................................................................................................II. LU NỰ Ậ: (7.0 đi m)ểCâu 6: 2.0 đi m) ểR có mi n? Ch năng ng mi là gì?ễ ềCâu 7: 2.0 đi m) ểSo sánh trong mi hút thân non, chúng cóấ ớđ đi gì gi ng và khác nhau?ặ ốCâu 8: (2.0 đi m) ểEm hãy thi :ế thí nghi ch ng minh ch rây chuy ch đi nuôi cây. ơCâu 9: (1.0 đi m) ểHãy tên lo cây các lo bi ng. (M lo rể ễbi ng ví )ế ụBài làm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………