Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề trắc nghiệm 1 tiết môn hóa học lớp 10 (1)

b7890e489521af5460cedc271306d2d4
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-20 11:52:47 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THPT NGUY HI NƯỜ ỀH và tên:……………………………………… 10/….. KI TRA PHÚT HÓA 10-NGUYÊN Ử(Năm 2018-2019)ọCâu 10 11 12 13 14 15Đáp ánI. TR NGHI đi )Ắ ểCâu 1: Đi tích protonệ là A. 1-. B. 1. C. 1+. D. 0.Câu Nguyên có đi tích nhân 2,72.10ử -18 Culong proton nguyên đó là:ố ửA. B. 14 C. 17 D. 9Câu Các ng cùng nguyên hóa có cùng A. nguyên kh i.ử B. tron. C. kh A.ố đi tích nhân.ệ ạCâu Nguyên nào sau đây là phi kim?A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 B. 1s2 C. 1s2 2s2 2p1 D. 1s2 2s2 2p6Câu Nguyên có 24. hình electron nguyên là:ử A. 1s 22s 22p 63s 23p 63d B. 1s 22s 22p 63s 23p 53d 104s C. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 54s 1D. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 44s 2Câu Các electron A. Liên các nhânế kém ch ch nh t.ặ B. Có ng electron đa là ít nh t.ố ượ C. nhân nh tầ và có năng ng cao nh tứ ượ D. Có năng ng cao nh tượ ấCâu nguyên có 28 mang đi và 1ạ không ng đi n. kh Mạ A. 15M B. 9M C. 3M D. 16MCâu 8: Nguyên nào trong các nguyên sau đây ch proton, tron và electron?ơA. 179F B. 188O C. 168O D. 178OCâu 9: nguyên có ng electron các phân là và ng electron ngoài cùng cũng là 4. Xlà nguyên ốA. huỳnhư B. Silic. C. Photpho. D. Clo.Câu Đi tích nhân nguyên nguyên là 15+. Trong nguyên X, electron phân năng ứl ng cao nh làượ A. 17. B. 7. C. 3. D. 5.Câu 11: Phát bi nào sau đây đúng?ểA. Nguyên ử1939K trong nhân ch 20 tron và 39 proton.ạ ạB có các phân electron 3s, 3p, 3d.ớ ớC. có phân và ch đaỗ electron 1,2,3,4 ). D. Các nguyên ử24 Cr, 19 K, 29 Cu có hình electron ngoài cùng là 4sề 1.Câu 12: Phát bi nào sau đây sai? A. kh nhân nguyên ng ng proton và ng tronố .B. hi nguyên ng đi tích nhân nguyên .ố C. Các nguyên có electron ngoài cùng luôn thu nguyên p.ử D. Các electron có năng ng ng nhau vào electron.ứ ượ ớCâu Nguyên nguyên có hình electron nh sau: X: 1s 22s 22p 63s 23p Y: 1s 22s 22p 63s 23p 5; Z: 1s 22s 22p 63s 23p nh nào sau đây đúng?ệ A. Hai trong ba nguyên là khí hi B. nguyên là nguyên p. C. Các nguyên X, là kim lo i; là phi kim .ố D. nguyên là kim ềlo i.ạCâu Oxi có ng ịO168 ,O178 O188 và cacbon có ng ịC126 C136. Có th ra phân tể khí cacbonic làA. 3. B. 9. C. 6. D. 12.Câu Nguyên có ng ị2840X (9 ,6%), 2836X 24 %), 2838X (0, 6%). Nguyên kh trung bình ủX làA. 39, 91 B. 37,55 C. 39,99. D. 38,25.II. LU đi m)Ự ểBài (2,25đ). Cho các nguyên có kí hi uố nguyên tửsau: 1020 1939 1735 R. Hãy vi hình electronế ấvà xác nhị nguyên nào là kim lo i, phi kim, khíố ạhi m? Vì sao?ế……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 2(2đ). Nguyên ng có hai ng ề6329Cu và6529Cu. Bi nguyên kh trung bình ng là ồ63,54. a. Tính nguyên ng ?ố ị……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………b. Tính ph trăm kh ng ng ượ 65Cu trong Cu (N O3 )2 (cho O=16, N=14)?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..c. Tính nguyên nit có trong 93,77 Cu (N O3 )2 Bài 3(0,25). Nguyên có bán kính 1,45ửA0 và cókh ng riêng là 3,9g/cmố ượ 3. Bi ng trong tinh thế ểcác nguyên chi 75% th tíchể còn là các kheạr ng. Tính nguyên kh X?ỗ ủ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 4(0,5 đ) Nguyên nguyên có hìnhử ấelectron năng ng cao nh là 3dở ượ 6. gi aỉ ữt ng không mang đi và ng mang đi nổ ệlà 0,577. a. Vi kí hi nguyên nguyên Y?ế ố……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… b. ch thành gi nguyên và cóợ ốd ng YRạ2 Trong YR2 chi 54,098% kh ng.ế ượTrong phân YRử2 có ng không mang đi nổ ớh mang đi âm là 5. tên nguyên R? ố……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… …………………………………………………………..TR NG THPT NGUY HI NƯỜ ỀH và tên:……………………………………… 10/….. KI TRA PHÚT HÓA 10-NGUYÊN Ử(Năm 2018-2019)ọCâu 10 11 12 13 14 15Đáp ánI. TR NGHI đi )Ắ ểCâu 1: Đi tích electệ on là A. 1-. B. 1. C. 1+. D. 0.Câu Trong nguyên nguyên có e; th có electron. proton nguyên đó là:ử ửA. B. 14 C. 17 D. 9Câu Các ng cùng nguyên hóa khác nhau A. electron. B. tron. C. hi nguyên tố đi tích nhân.ệ ạCâu Nguyên nào sau đây là khí hi mế ?A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 B. 1s2 C. 1s2 2s2 2p1 D. 1s2 2s2Câu Nguyên có 29. hình electron nguyên là:ử A. 1s 22s 22p 63s 23p 63d B. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 104s C. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 54s 1D. 1s 22s 22p 63s 23p 63d 44s 2Câu le tron đa aứ tro ph s,ớ p, d, ượ àA. 2, 8, 18, 32. B. 2, 6, 10, C. 2, 6, 8, 8. D. 2, 4, 6, 8.Câu nguyên có 28 mang đi và 14 không ng đi n. kh Mạ A. 32M B. 9M C. 33M D. 8MCâu 8: proton, tron, electron trong nguyên ử3717Cl làầ ượA. 17, 37, 18 B. 17, 18, 18 C. 35, 17, 18 D. 17, 20, 17 .Câu 9: nguyên có ng electron các phân là và ng electron ngoài cùng cũng là 5ộ Xlà nguyên ốA. huỳnhư B. Silic. C. Photpho. D. Clo.Câu 0: Nguyên nguyên có electron, trong đó electron phân năng ng cao nh là ượ ấelectron. đi tích nhân nguyên làậ 13 15+ 15 13+ Câu 11: Phát bi nào sau đây đúng?ểA. Nguyên ử1939K trong nhân ch 20 tron và 39 proton.ạ ạB có các phân electron 3s, 3p, 3d.ớ ớC. có phân và ch đaỗ 2n electron 1,2,3,4 ). D. Các nguyên ử24 Cr, 19 K, 29 Cu electron cu cùng là 4sề 1.Câu 12: Phát bi nào sau đây sai? A. kh nhân nguyên ng ng proton và ng electronố .B. hi nguyên ng đi tích nhân nguyên .ố C. Các nguyên luôn là nguyên kim lo và luôn có electon ngoài cùng là ho 2. D. Các electron có năng ng ượ ng nhau vào electron.ằ ớCâu 13: Cho hình electron các nguyên sau :ấ (X) 1s 22s 22p 63s 23p (Y) 1s 22s 22p 63s 23p 64s (Z) 1s 22s 22p 63s (T) 1s 22s 22p 63s 23p 63d 4s 2Dãy các hình electron cu các nguyên kim lo là :ấ X, Y, Y, Z, T. X, Y, Z. X, Z, T.Câu Oxi có ng ịO168 ,O178 và cacbon có ng ịC126 C136,614C Có th ra phân tể khí cacbonic làA. 3. B. 9. C. 6. D. 12.Câu Nguyên có ng ị2840X 56,17 %), 2836X 43,67 %), 2838X (0, 6%). Nguyên kh trung bình ốc làA. 39, 91 B. 37,55 C. 39,99. D. 38,25.II. LU đi m)Ự ểBài 1(2,25đ) Cho các nguyên có kí hi uố nguyên tửsau: 1123 1839 1632 R. Hãy vi hình electronế ấvà xác nhị nguyên nào là kim lo i, phi kim, khíố ạhi m? Vì sao?ế……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài (2đ) Nguyên ng có hai ng ề6329Cu và6529Cu. Bi nguyên kh trung bình ng là ồ63,54. a. Tính nguyên ng ?ố ị……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………b. Tính ph trăm kh ng ng ượ 63Cu trong Cu (N O3 )2 (cho O=16, N=14)? Bài (0,25đ) Nguyên có bán kính 1,435ửA0 và cókh ng riêng là 2,7g/cmố ượ 3. Bi ng trong tinh thế ểcác nguyên chi 74% th tíchể còn là các kheạr ng. Tính nguyên kh cỗ X?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài (0,5đ) Nguyên nguyên có hìnhử ấelectron năng ng cao nh là 3dở ượ 6. gi aỉ ữt ng không mang đi và ng mang đi nổ ệlà 0,577. a. Vi kí hi nguyên nguyên Y?ế ố……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… b. ch thành gi nguyên và cóợ ốd ng YRạ2 Trong YR2 chi 53,333% kh ng.ế ượTrong phân YRử2 có ng không mang đi nổ ớh mang đi ng là 4. tên nguyên R?ơ ươ ố……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..c. Tính nguyên oxi có trong 93,77 Cu (N O3 )2 ?………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………