Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ TỔNG HỢP THI THỬ THPT QG MÔN TOÁN LỚP 12

9c1763d678c8f54447d12f7432b906fa
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-15 15:14:39 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 233 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

101:CCADCBDCADCDBADBCBAAACCBBDADDDDCBCACCCDBCCCACBBBDAADABDCDDACBCDBBCADADBCDADADDDDDCBBBCBAACDCBADBCBBCADAADDDCAAAABBDACAABBCBDBBCBADAABBDCDCACCBCADAABBCABĐ NG PỀ ỢHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Trong không gian Oxyz cho hai đi ể(1; 4; 5); (3; 2; 1)A B- ph ng trình ph ng trungỏ ươ ẳtr đo AB là ph ng trình nào ?ự ươ A. 26 0.x z+ B. 12 0.x z+ C. 0.x z+ D. 0.x z+ =Câu 02: Tìm ểAx2=110 A. 11x= B. 10x= C. 11x= hay 10x= D. 0x= .Câu 03: Tìm nghi ph ng trình ươx122æ ö³ç ÷è A. [)1;- +¥ B. (); 1- C. ()1;- +¥ D. (]; 1- .Câu 04: Trong các ph ng trình sau, ph ng trình nào là ph ng trình tham ng thươ ươ ươ ườ ng đi quaẳđi A(–3;1 ;2), nh â(2; 1; 5)u= -r làm vect ch ph ngơ ươ A. 2.2 5x z+ -= =- B. 21 .2 5x ty tz t=- +ìï= Îíï= +î¡ C. 21 .2 5x ty tz t= +ìï=- Îíï=- +î¡ D. 315 2x ty tz t= -ìï=- +íï= +î .tΡCâu 05: Trong các nh sau, nh nào sai A. Hai kh chóp có di tích hai đáy và chi cao ng ng ng nhau thì có th tích ng nhau. ươ B. Hai kh chóp có di tích đáy và chi cao ng ng ng nhau thì có th tích ng nhau. ươ C. Hai kh lăng tr có di tích đáy và chi cao ng ng ng nhau thì có th tích ng nhau. ươ D. Hai kh chóp có di tích đáy và chi cao ng ng ng nhau thì có th tích ng nhau. ươ ằCâu 06: giao đi th hàm ố3 22 1y x= và ng th ng ườ ẳ1y x= là A. B. C. D. Câu 07: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình thoi nh ng ằ3a ·0120BAD= ,()SA ABCD^. Bi ng đo góc gi hai ph ng ẳ()SBC và ph ng ẳ()ABCD ng ằ060 Tínhkho ng cách gi hai ng th ng ườ ẳBD và SC A. 714a B. 74a C. 78a D. 714a .Câu 08: Trong không gian Oxyz cho ầ(S)=(x+1)2+(y−2)2+(z−1)2=9 Tìm aọđ tâm và tính bán kính (ủ ). A. (-1; 2; 1) và 9. B. (1; -2; -1) và 9. C. (-1; 2; 1) và 3. D. (1; -2; -1) và 3.Câu 09: Ph ng trình nào ươ sau đây vô nghi m?ê A. 2tan 3tan 0- =x B. 22 cos cos 0- =x C. 2cot cot 0- =x D. 2sin sin 0- =x .Câu 10: Di tích xung quanh hình nón có bán kính đáy ủr và có ng sinh ườl là A. 22S lp= B. rlp= C. 2S lp= D. 2S rlp= Câu 11: hàm hàm ố23 9x xy e+ -= là: A. 23 9(2 3)xx e+ -+ B. xe C. 23x 9xe+ D. (2 3)xx e+Câu 12: Hàm nào có th nh ng th ng -2 làm ng ti ườ ườ A. 2yx 2+=- B. 1y 2x 1= ++ C. 1yx 2=- D. 5xy2 x=+ Câu 13: hàm 2x ng bi trên kho ng nào ?ồ Mã đề: 101 Trang 16101:CCADCBDCADCDBADBCBAAACCBBDADDDDCBCACCCDBCCCACBBBDAADABDCDDACBCDBBCADADBCDADADDDDDCBBBCBAACDCBADBCBBCADAADDDCAAAABBDACAABBCBDBBCBADAABBDCDCACCBCADAABBCAB A. 1;2æ ö- ¥ç ÷è B. ()0;+¥ C. 1;2æ ö+¥ç ÷è D. (); 0- .Câu 14: Tìm nguyên hàm hàm ố()7xf x= A. 17 .x xx C+= +ò B. 177 .1xxx Cx+= ++ò C. 77 .ln 7xxx C= +ò D. ln .x xx C= +òCâu 15: Có bao nhiêu có ố2 ch mà các ch :ữ A. 10. B. 25. C. 20. D. 30.Câu 16: Hàm nào ng bi trên ế()0;+¥ A. 3logy xp= B. 3logey x= C. 4logy xp= D. 33logy x=Câu 17: Di tích xung quanh hình tr có bán kính đáy ụr và có ng sinh ườl là A. 2S rlp= B. rlp= C. 2S lp= D. 22S lp= Câu 18: ỏa và th mãn đi ki nào hàm ố()4 0y ax bx a= có th ng nh hìnhồ ưbên? A. a< và 0.b> B. 0a< và 0.b< C. 0a> và 0.b< D. 0a> và 0.b> Câu 19: Cho hai ph ứ17 4z i= và 22 3z i= Tìm ph ứ1 2z z= A. 5z i=- B. 10z i= C. 4z i= D. 5z i= +Câu 20: Tính môđun ph ứ1 21izi+=- A. 52z= B. 102z= C. 52z= D. 10z= Câu 21: ng 50 tri ng vào ngân hàng lãi su ườ â6% /năm. Bi ng không rútế ếti ra kh ngân hàng thì sau năm ti lãi nh vào tính lãi cho năm ti theo.ề ượ ếH sau ít nh bao nhiêu năm, ng đó nh ti 100 tri ng bao và lãi Giỏ ườ ượ ảđ nh trong su th gian i, lãi su không và ng đó không rút ti ra. ườ A. 11 năm B. 12 năm C. 14 năm D. 13 năm Câu 22: Cho ph ứz=2+5i Tìm ph ứw iz z= A. w=3+7i B. w=−7−7i C. w=7−3i D. w=−3−3iCâu 23: Tìm nh đúngề trong các nh sau? A. Có vô ph ng theo nh ng ng tròn ng nhau.ố ườ B. hình chóp luôn ti trong u. C. đi trên luôn duy nh ti tuy n. ượ D. luôn có ng tròn n. ườ ớCâu 24: Cho dãy1, 2, 4, 8,16, 32 là nhân i:ộ A. công là ộ4 và ph tiên làầ ầ2 B. công là ộ2 và ph tiên làầ ầ1 C. công là ộ3 và ph tiên làầ ầ1 D. công là ộ2 và ph tiên làầ ầ2 .Câu 25: Cho hình lăng tr có di tích đáy và chi cao h. Tính th tích kh lăng tr ụMã đề: 101 Trang 16101:CCADCBDCADCDBADBCBAAACCBBDADDDDCBCACCCDBCCCACBBBDAADABDCDDACBCDBBCADADBCDADADDDDDCBBBCBAACDCBADBCBBCADAADDDCAAAABBDACAABBCBDBBCBADAABBDCDCACCBCADAABBCAB A. 1.6V h= B. 1.2V h= C. 1.3V h= D. .V h=Câu 26: Trong không gian Oxyz cho ()()()2; 0; 1; 4; 0;1; 6A C- Tìm tr ng tâmọ ọG tam giác ủ.ABC A. 3; .2 2G-æ öç ÷è B. 3; 2; .2Gæ ö-ç ÷è C. ()1; 4; .G- D. ()1; 1; .G- Câu 27: Ch kh ng nh sai. A. 3log 0x<0 1xÛ B. log logx y= 0x yÛ C. 12 2log logx y>0x yÛ D. ln 1x x> Câu 28: Tính giá tr bi th ứ()()2017 20167 .P= A. ()20167 .P= B. 3.P C. 3.P -D. 1.P=Câu 29: Công th nào sau đây sai A. log log loga bc c= B. ()1 2log .ab b=1 2log loga ab b+ C. log loga bb a=- D. log loga ab bbb=Câu 30: Gi ph ng trình ươ()()1 70, 89 0, 89x x- += qu nghi là.ế A. 6x=- B. 8x= C. 8x=- D. 6x=Câu 31: hình thang cong (H) gi th hàm ố()y x= tr ox và hai ng th ngụ ườ ẳ(),x b= <. Khi quay (H) quanh tr ox thành kh tròn xoay. là th tích kh trònụ ốxoay đó. Phát bi nào sau đây là đúng.ể A. ()baV dxp=ò B. ()2baV dxp=ò C. ()2baV dxp=ò D. ()2baV dx=ò Câu 32: tròn xoay có bao nhiêu đu ng sinh? A. 2. B. 1. C. Vô .ố D. 3.Câu 33: Ph ng trình ươsin cos 1x x- có nghi là:ê A. .4x kpp= ΢ B. .2x kpp p= ΢ C. .2x kpp= ΢ D. .x kp= ΢Câu 34: Cho ng ộ()nu bi t: ế=- =2 41, 9u Ch nh đúng?ọ A. 35.u= B. 38.u= C. 34.u= D. 36.u=Câu 35: Hình bát di có A. 10 nh.ạ B. 16 nh. C. 12 nh.ạ D. nh.ạCâu 36: Cho hàm ố35 7y x= Giá tr nh hàm trên đo ạ[]5; 0- ng bao nhiêu?ằ A. B. 80. C. D. 143- .Câu 37: Ti tuy M(1; 4) th hàm ố3 12 1xyx+=- có ph ng trình là ươ A. 3y x= B. 4y x= C. 9y x=- D. 6y x=- Mã đề: 101 Trang 16101:CCADCBDCADCDBADBCBAAACCBBDADDDDCBCACCCDBCCCACBBBDAADABDCDDACBCDBBCADADBCDADADDDDDCBBBCBAACDCBADBCBBCADAADDDCAAAABBDACAABBCBDBBCBADAABBDCDCACCBCADAABBCABCâu 38: Tìm xác nh ịD hàm ố() 322y -= -. A. D=¡ .B. {}\\ 1; 2D= -¡ C. ()0;D= +¥ D. ()(); 2;D= +¥.Câu 39: Tính di tích hình ph ng gi th các hàm ố2, 3y x= A. 53S= B. 163S= C. qu khácế D. 323S=Câu 40: Cho hàm ố4 212 14y x= Hàm có A. đi và hai đi ti u. B. đi ti và hai đi i. C. đi và không có đi ti D. đi ti và không có đi i. ạCâu 41: Cho hình lăng tr ng tam giác ứ. ' ' 'ABC đáy ABC là tam giác vuông B, có5 AA ' 7AB cm BC cm cm= =. Tính th tích kh lăng tr ụ. ' ' 'ABC A. 3105cm B. 3150cm C. 335cm D. 3210cm Câu 42: Tìm các giá tr th tham ph ng trình ươx4−4x2+m−2=0 có nghi mố êth phân bi t. A. 0 C. 0m£ D. 2m<