Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề toán tổng hợp - Bài 3.70 (Sách bài tập trang 134)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hai đường thẳng :

                  \(\Delta_1:\dfrac{x}{2}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z}{4}\)

 và 

                 \(\Delta_2:\left\{{}\begin{matrix}x=1+t\\y=2+t\\z=1+2t\end{matrix}\right.\)

a) Viết phương trình mặt phẳng \(\left(\alpha\right)\) chứa \(\Delta_1\) và song song với \(\Delta_2\)

b) Cho điểm \(M\left(2;1;4\right)\). Tìm tọa điểm H thuộc đường thẳng  \(\Delta_2\) sao cho đoạn thẳng MH có độ dài nhỏ nhất ?

 

 

Hướng dẫn giải

Ôn tập chương III

Ôn tập chương III

Các câu hỏi cùng bài học