Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề toán tổng hợp - Bài 2.30 (Sách bài tập trang 66)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho đường tròn tâm O bán kính r'. Xét hình chóp S.ABCF có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, S và A cố định, SA = h cho trước và có đáy ABCD là một tứ giác tùy ý nội tiếp đường tròn đã cho, trong đó các đường chéo AC và BD luôn luôn vuông góc với nhau

a) Tính bán kính r của mặt cầu đi qua 5 đỉnh của hình chóp

b) Hỏi đáy ABCD là hình gì để thể tích hình chóp đạt giá trị lớn nhất

Hướng dẫn giải

Mặt cầu, mặt nón tròn xoay và mặt trụ tròn xoay

Các câu hỏi cùng bài học