Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm 2015 - 2016 có đáp án

66356435353130633638623737326633656531313938336166316361663232386462343232626433306264333333623162346436633736353564323066303930
Gửi bởi: letrunghieu vào 09:18 AM ngày 11-03-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 804 | Lượt Download: 10 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Violympic Toán vòng 2015 2016 điền thích chấm 1.1: Tính (√12 √3)(√27 ........... 1.2: nhất biểu thức: ............. 1.3: nghiệm phương trình: ........... 1.4: Tính:= ............. 1.5: thức 2ax2 chia ......... 1.6: Nghiệm phương trìnhlà .......... 1.7: biểu thức nhất biểu thức .......... 1.8: biểu thức:tại ............. 1.9: Biết thỏa mãn: (2x-y)2 (y-2)2 +=0. ............. 1.10: Nghiệm nguyên dương nhất phương trình: ........... vàng 2.1: biểu thức: nguyên. 2.2: Khẳng định đúng: √(15 √(15 +1); 2.3: biểu thức √2/2 2.4: nghiệm phương trìnhlà: 3/2; nghiệm 2.5: Chọn đúng trong phép tính dưới đây: 3x6=A +10x 2062935 034123xxx 1322:933332- Axxxxxxxx xxxxx452221xB 3481352 6x 2)(zyx 233x2 4)4(123)-(x A2222xxxx xx2)1(31)-(xM 296248x-4x22xxDoc24.vn 2.6: biểu thức được -1/8 2.7: biểu thức được: -1/√-a 1/√-a -1/√a 1/√a 2.8: Khẳng định đúng: -3√x2 a√x2 2.9: phân thức bằng: 2√2/3 2√3/3 2.10: Biểu thức: định khi: hoặc 3.1: đường thẳng (d1) +1)x (d2) song song nhau bằng: 3.2: nhất khi: 3.3: Đường thẳng trên cùng phẳng tương Trùng nhau Song song 22)2(3648a-4=Aa abab2)2(2b-ab=P 0(0,2)-0,042 00,04)(-(0,22 322622( xx53 )7(m-3=yxDoc24.vn nhau điểm tung nhau điểm hoành 3.4: đường thẳng điểm M(0; song song đường thẳng phương trình -1/3 3.5: Biểu thức nghĩa khi: điền thích chấm 1.1: 1.2: 1.3: 1.4: 1.5: 1.6: 1.7: 1.8: 1.9: 1.10: vàng 2.1: 2.2: 2.3: 2.4: 2.5: 2.6: 2.7: 2.8: 2.9: 2.10: 3.1: 3.2: 3.3: 3.4: 3.5: 311:32312-xx =Axxx