Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2015 - 2016 có đáp án

2870c0b2d4d8c11e6313c36c453fe9bb
Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh vào ngày 2016-03-09 16:57:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1610 | Lượt Download: 106 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Violympic Toán vòng 2015 2016 vàng 1.1: Chọn phát biểu không đúng trong phát biểu phía dưới: Diện tích giác vuông bằng tích cạnh vuông. giác giác giác diện tích bằng nhau bằng nhau. giác giác cạnh bằng nhau. 1.2: nguyên 1.3: ΔABC ΔMNP giác bằng nhau theo trường cạnh cạnh thêm dưới đây? bằng bằng bằng 1.4: Chọn phát biểu đúng trong phát biểu phía dưới: trung điểm điểm phân biệt luôn thành giác. giác nhiều nhất giác nhiều nhất nhọn. 1.5: ngôi người trong giờ. ngôi muốn xong trong nhiêu người? (giả năng người nhau) người người người người 1.6: nguyên dương thỏa 1.7: Điểm trên đoạn thẳng 3.IB 2.IC. BC/IC bằng: 1.8: nhiên chia nhiên được chia được Không chia 1.9: thuộc biết: x3y5 3x3y5 5x3y5 ...... 1)x3y5 3249x3y5 112Doc24.vn 1.10: thức: được thức: x/15 y/10 z/12 x/10 y/12 z/15 Đỉnh 2.1: nguyên biểu thức 3/(x nhận nguyên .......... 2.2: thỏa -18. (.....) Nhập theo ngăn cách nhau \";\" 2.3: giác bằng 30o, bằng ngoài đỉnh ..........o. 2.4: Tính biểu thức I-7II được .......... 2.5: b)(c d)(e a)(d c)(f ........... 2.6: nguyên thỏa ......... 2.7: Tính: [6.(29)32] [2.(29)20] ......... 2.8: 3600 bóng được phân phối hàng theo lượng bóng nhất hàng trong hàng nhận được ......... quả. 2.9: giác 3cm, bằng bằng cạnh ....... 2.10: sánh -1/9 được: ....... -1/9. Điền thích chấm điền thích chấm. 3.1: biết x2/4 3.2: Biết 15/x 3/5. ......... 3.3: nguyên thỏa I17x I17x ....... 3.4: biết rằng 3.5: nhiên biết 3.6: nhất biểu thứclà: .......... 3.7: biết: [1/(2.5) 1/(5.8) 1/(8.11) ....... 1/(65.68)].x 7/34 19/68 510x 15z415z -12y 312y -10x 1101....141.131.121 52)(x10=A 2Doc24.vn 3.8: nhất biểu thức: .......... 3.9: biết: 3.10: điền hoặc thích chấm: nguyên thỏa -10/3 17/9 {.......} vàng 1.1: 1.2: 1.3: 1.4: 1.5: 1.6: 1.7: 1.8: 1.9: 1.10: Đỉnh 2.1: 2.2: -10; 2.3: 2.4: 1.5: 2.6: 2.7: 2523 2.8: 1440 2.9: 2.10: điền thích chấm 3.1: 3.2: 25Doc24.vn 3.3: 3.4: 3.5: 3.6: 3.7: 3.8: 3.9: 3.10: