Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2015 - 2016 có đáp án

Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-03-08 08:51:58 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Violympic Toán vòng 2015 2016 điền thích chấm 1.1: phép tính: 74.45 55.36 45.26 64.55 bằng .............. 1.2: nguyên dương phép tính: (2a) bằng .......... 1.3: nguyên dương, biết a100 .......... 1.4: {Bưởi, cam, chanh, táo, đào, mận, mít, hồng} ......... phần 1.5: phép tính: 5.(27 172) bằng ................ 1.6: phép tính: 5.(20 32)2 bằng ............. 1.7: Biết 4.32 trong nhiên. ................. 1.8: nguyên biết thỏa mãn: chia nhất ........... 1.9: Tổng trang quyển loại quyển loại quyển loại 1980 trang. trang quyển loại bằng trang quyển loại trang quyển loại bằng trang quyển loại Tính trang quyển loại 1.10: công hàng nhưng hàng Biết rằng người chưa 1000. .......... người. Đỉnh 2.1: phép chia thưowng Tổng chia, chia thương 219. hiệu chia chia ........... 2.2: Biết nhận ............ 2.3: Tính biểu thức: 53.39 47.39 53.21 47.21 2.53.12 4.6.87 3.8.40 2.4: Biết thỏa mãn: [(1600 800) (315 35). ......... 2.5: biểu thức: ..... ..... .......... 2.6: Biết 2181 243. 32.92 729. .......... 2.7: Tính: (1253 1755 20162017 ........... 2.8: Biết (12) 120. thỏa điều kiện trên ........... 2.9: Biết 415.99 4.320 5.29.619 7.229.276. ..........Doc24.vn 2.10: nhiêu trong đúng Vượt chướng ngại 3.1: biết rằng viết thêm giữa được đầu. chính ............ 3.2: chẵn, 100}. ........ phần 3.3: nguyên nhất nguyên ........... 3.4: nhiên. Biết rằng chia chia .......... 3.5: Trên điểm biết rằng giữa giữa 5cm; 2cm; 2BD. ......... điền thích chấm 1.1: 1000 1.2: 1.3: 1.4: 1.5: 1.6: 1.7: 1.8: 1.9: 1.10: Đỉnh 2.1: 2.2: 2.3: 4200 2.4: 2.5: 2.6: 2.7: 2.8: 2.9: 2Doc24.vn 2.10: Vượt chướng ngại 3.1: 3.2: 3.3: 3.4: 3.5: