Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 16 năm 2014 - 2015 có đáp án

fe141a1320de711b610ed83b9f9a6cb8
Gửi bởi: levanmanh vào ngày 2016-03-13 10:30:38 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 927 | Lượt Download: 19 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Violympic Toán vòng 2014 2015 Đỉnh 1.1: 6a7b biết chia chia 1.2: nước cùng chảy (không nước). Biết rằng giờ, chảy được chảy phải cùng chảy trong thời gian lâu? 1.3: 9500 đồng quýt 12500 đồng hàng tiền 50000 đồng. hàng nhiêu tiền? 1.4: nhân nhiên 299, Thanh tích riêng thành trong phép cộng 20500. tích đúng phép nhân cho. 1.5: Tính tổng: .... Biết tổng hạng. 1.6: Tính diện tích hình tròn, biết hình tròn 94,2cm. 1.7: Tính tích hình phương biết hình phương diện tích toàn phần diện tích xung quanh 162cm2. 1.8: Tích thừa 645. thêm thừa tích 860. 1.9: Hiệu nhiên bằng 801. biết rằng viết thêm phải được lớn. 1.10: nhiên nhất, biết chia chia chia chia Vượt chướng ngại 2.1: thập phân, biết chuyển phẩy sang phải hàng được phải 178,65 2.2: Hiệu bằng 2/5, 2/5. 2.3: hàng phẩm được 37,5% bán. hàng được nhiêu phần trăm tiền vốn? 2.4: giác diện tích 54cm2. Trên điểm Trên điểm Tính diện tích giác BPQC. 2.5: tăng cạnh hình phương tích hình phương tăng .............. lần. điền thích chấm 3.1: biết nhiêu không chia 3.2: Tính hình tròn, biết diện tích hình tròn 28,26cm2. 3.3: nhiên nhất khác nhau khác tổng ............Doc24.vn 3.4: tăng đường kính hình tròn diện tích hình tròn tăng ........... lần. 3.5: hình tròn, biết tăng kính hình tròn thêm được hình tròn diện tích bằng 94,985cm2. Tính diện tích hình tròn 3.6: tổng bằng 702. Biết thêm được 2,25. lớn. 3.7: thập phân biết dịch chuyển phẩy sang trái hàng được sang phải hàng được 259,74. 3.8: trường sinh bằng sinh Cuối học, trường nhận thêm chuyển sinh ciếm tổng sinh toàn trường. cuối trường nhiêu sinh? 3.9: tổng bằng 441. Biết nhất bằng bằng 150% nhất. 3.10: Tính: (1981 1982 990) (1980 1982 992) ........... Đỉnh 1.1: 6572 1.2: 1.3: 27500 tiền phải hàng 9500 12500 72500 (đồng) tiền nhận hàng là:: 100000 72500 27500 (đồng) 27500 (đồng) 1.4: 306475 tích riêng thành Thanh nhân nhầm Thanh nhân 20500 1025 Tích đúng 1025 306475 1.5: 3660 hạng Tổng hạng 120) 3660 3660 1.6: 706,5 kinh hình tròn 94,2: 3,14 (cm) Diện tích hình tròn 3,14 706,5 (cm2) 706,5 (cm2)Doc24.vn 1.7: Diện tích hình phương (cm2) cạnh hình phương tích hình phương (cm3) (cm3) 1.8: Thừa nhất (860 645) Thừa 1.9: 1.10: Thêm được nhất chia Vượt chướng ngại 2.1: 19,85 phải 178,65 19,85 19,85 2.2: 4/15; Hiệu phần bằng nhau (phần) phần 2/15 2/15 4/15 2/15 2.3: 100% 37,5 62,5 tiền tiền 37,5% 62,5% 2.4: 2.5: điền thích chấm 3.1: 6000Doc24.vn 9000 chia gồm: 1002; 1005; 1008; ......; 9999 chia (9999 1000) 3000 (số) không chia 9000 3000 6000 (số) 6000 3.2: 18,84 Bình phương kính 28,26 3,14 (cm) kính hình tròn (cm) hình tròn 3,14 18,84 (cm) 18,84 (cm) 3.3: 7654321 3.4: 3.5: 78,5 kính tăng diện tích 110% 110% 121% Diện tích hình tròn 94,985 78,5 (cm2) 78,5 (cm2) 3.6: thêm tổng Tổng phần bằng nhau 2,25 3,25 3,25 3.7: 22,4Doc24.vn 10.A 10.B 100.B 10.B 100.B 111.B 259,74 259,74 2,24 2,24 22,4 22,4 3.8: 1100 thay sinh nhiều sinh (em) sinh 100% sinh với: sinh trường cuối 1100 (học sinh) 1100 (học sinh) 3.9: 3/10; 3/6; 150% nhất phần phần, phần. Tổng phần bằng nhau (phần) phần 24,5 (phần) nhất 24,5 3.10: