Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 12 năm 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 12:01:17
Nội dung
Doc24.vnĐ thi Violympic Toán vòng 1ề năm 2016 2017Bài 1: tranh bí nứ ấCác giá tr ng nhau là:ặ ằ1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...Bài 2: Đng đi iừ ơCâu 1: Di tích kho ng:ệ ảA) 40km 2B) 34,1C) 40 dm 2D) 40m 2Câu 2: Trong phép tr hi kém só tr 287,16 đn và ng 1/4 tr .ộ ừTìm hi trong phép tr đó?ệ ừA) 7,179B) 1148,64C) 287,16D) 95,72Câu 3: Cho 8kg =... kg. thích đi vào ch ch là:ấ ấA) 4008B) 48C) 4800Doc24.vnDoc24.vnD) 4080Câu 4: Trong các th phân sau, thích đi vào ch ch phépố ủso sánh 8,1 <... 8,2 là:A) 8,2B) 8,10 C) 8,12D) 8,21Câu 5: Sau khi gi giá 25% thì giá chi xe đp là 757500 đng. giáả ỏban đu chi xe đp là bao nhiêu?ầ ạA) 760000B) 950000C) 943750D) 1010000Câu 6: hàng đnh giá mua ng 75% giá bán. hàng muaộ ửm hàng giá 4500000 đng thì bán hàng đó giá bao nhiêu?ộ ớA) 327500B) 6000000C) 3375000D) 600000Câu 7: Có 60 bông hoa, trong đó có 12 bông màu ng, 20 bông màu vàng, 13ồbông màu tím và 15 bông màu tr ng. Nh 25% bông hoa trong 60 bôngắ ốhoa trên có màu?A) Tr ngắDoc24.vnDoc24.vnB) Vàng C) ng ồD) TímCâu 8: sinh con năm 28 tu i. Hi nay tu con ng 1/3 tu iẹ ỏtr đây năm con bao nhiêu tu i?ướ ổA) 14B) 10C) 42D) 18Câu 9: Khi nhân nhiên 325 do su sinh đã vi nh mộ ầv trí ch hàng đn và ch hàng ch 325 cho nhau nên quị ảtìm đc tăng lên 7506 đn Tìm tích đúng phép nhân đó?ượ ủA) 89350B) 90350C) 90250D) 278Bài 3: hai con giápườCâu 1: Trung bình tháng, cô công nhân làm đc 480 ph m. Do iỗ ượ ảti kĩ thu t, năng su tăng lên 25% nên tháng cô công nhân đó làm đc....ế ượs ph m.ả ẩCâu 2: 25% di tích căn phòn là 5,25m2. Diên tích toàn căn phòng đó là:...mệ 2Câu 3: Trong phép tr tr hi là 25,72 và 2,4 sộ ốtr Tìm tr (Nh qu ng th phân nh t).ừ ướ ấDoc24.vnDoc24.vnCâu 4: ng hai là 0,7 th ng hay là 0,75. Tìm hi hai ?ổ ươ ốCâu 5: Tìm ng các ch có ch khi chia cho 2. ngổ ổc tìm là:...ầCâu 6: hàng sau khi bán đi 450kg thì còn ng 37,5% sộ ốg hàng có. lúc ban đu hàng đó có bao nhiêu kilogam o?ạ ạCâu 7: ng hai ng 9,75. ng th nh lên và sổ ốh ng th hai lên thì ng là 36,9. Tìm ng th hai?ạ ứCâu 8: Khi nhân th phân 20,5 Hoa đã quên ch sộ ố20,5 nên tích tìm đc là 72,75. Tìm tích đúng phép nhân đó?ượ ủCâu 9: Giá ti sách giáo khoa là 208000 đng. Nhân ngày thángề ồ6 hàng gi giá 10%. mua hai sách giáo khoa ph tr baoử ảnhiêu ti n?ềCâu 10: Tìm th phân bi ch ph đó sang ph chố ữs ta đc bé nh có ba ch khác nhau. th phân đó làố ượ Đáp án và ng gi thi Violympic Toán vòngướ ớ12Bài 1: tranh bí nứ ấ1 14; 20; 4; 17 8; 11; 15; 10 19; 12 13; 16 18Bài 2: Đng đi iừ ơCâu 1: Câu 6: BCâu 2: Câu 7: ACâu 3: Câu 8: BCâu 4: Câu 9: BDoc24.vnDoc24.vnCâu 5: DBài 3: hai con giápườCâu 1: 600Câu 2: 21Câu 3: 71,728Câu 4: 0,1Câu 5: 9899100Câu 6: 720Câu 7: 5,8Câu 8: 596,55Câu 9: 374400Câu 10: 10,3Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.