Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15 năm 2015 - 2016 có đáp án

Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-03-08 09:16:25 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Violympic Toán vòng 2015 2016 bằng nhau điền thích chấm. 2.1: TìmX biết: 4396. 2.2: biết: 1378. 2.3: nhiên biết rằng chia được đúng bằng nhất 2.4: quyển quyển 6000 đồng bút, 5000 đồng. nhiêu tiền? 2.5: trại chăn nuôi 8715 bằng đầu. hàng nhiêu 2.6: bánh kẹo. thêm bánh bánh bằng kẹo. nhiêu bánh kẹo? 2.7: tuổi. Trước tuổi bằng tuổi tổng tuổi nhiêu tuổi? 2.8: Tính tổng đoạn thẳng trên hình biết đoạn thẳng 15cm đoạn thẳng bằng nhau.Doc24.vn 2.9: Điền dấu: thích chấm: 1236 ............. 3710 2.10: Điền dấu: thích chấm: 4984 .......... 1240 3.1: viên Bình nhiều đúng bằng Bình ......... viên 3.2: 2185 được .......... 3.3: biết: 3.4: tỉnh tỉnh giờ, được 50km, được 45km. quãng đường tỉnh tỉnh nhiêu ki-lô-mét? 3.5: hình vuông 104cm. hình nhật chiều rộng bằng cạnh hình vuông bằng chiều dài. hình nhật hình vuông nhiêu? bằng nhau (15); (20); (6); (9); (8); (12); (10) (18); (11) (19); (13) (17); (14) (16) điền thích chấm 2.1: 2.2: 5512 2.3: 3996 2.4: 27000 2.5: 7470 2.6: 2.7: 2.8: 2.9: 2.10: 3.1: 3.2: 8740Doc24.vn 3.3: 2268 3.4: 3.5: