Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 15 năm 2015 - 2016 có đáp án

Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-03-08 09:17:57 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Violympic Toán vòng 2015 2016 vàng 1.1: Tính 21dm ........... 70dm 1.2: Phép tính thương bằng chia 1.3: Phép tính thương nhất 1.4: Tính: .............. 1.5: Tính: ............ 1.6: Dũng quyển Dũng dùng Dũng nhiêu quyển quyển quyển quyển quyển 1.7: Tính: 15cm .......... 50cm 10cm 1.8: Tính: .............. 1.9: bóng xanh, hồng, tím. Biết bóng hồng nhiều bóng quả. bóng xanh? 1.10: Chuyển tổng: thành tích thừa được: Vượt chướng ngại 2.1: Tính: ............ 2.2: Cho: ....... 2.3: Tích nhất thương bằng thừa nhất thừa ......... 2.4: ......... .......... 2.5: ...... ........... điền thích chấm (Chú thập phân phải viết thập phân nhất dùng (,)Doc24.vn trong phím đánh phẩy trong thập phân) 3.1: thỏa .............. 3.2: x...= thích điền chấm 3.3: Tính: 30cm 79dm .......... 3.4: Cho: ...... 3.5: nhất tích bằng 3.6: nhất tích bằng 3.7: ........... tròn chục. 3.8: nhiên thay cho: 3.9: nhiên thay cho: ................ 3.10: nhiêu tròn chục nhất vàng 1.1: 1.2: 1.3: 1.4: 1.5: 1.6: 1.7: 1.8: 1.9: 1.10: Vượt chướng ngại 2.1: 2.2: 2.3: 2.4: 2.5: điền thích chấm 3.1: 3.2: 4Doc24.vn 3.3: 3.4: 3.5: 3.6: 3.7: 3.8: 3.9: 3.10: