Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 18 năm 2015 - 2016 có đáp án

33d5f5be4894f34cbd7bc45783a7d5f4
Gửi bởi: thuyduong vào ngày 2016-03-29 11:25:52 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1252 | Lượt Download: 25 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ(Đ thi có 04 trang)ề KỲ KH SÁT KI TH THPT NĂM 2017 2018Ả ỌMÔN: CH SỊ ỬTh gian làm bài: 50 phút, không th gian giao đờ ềMã 522ềCâu 1: Trong cu kháng chi ch ng Mĩ (1954-1975), cách ng mi Nam có vai tròộ ướ ềA. quy nh gián ti nghi gi phóng mi Nam.ế ềB. quy nh nh cu chi ch ng chi tranh phá ho mi c.ế ắC. quy nh nh cu kháng chi n.ế ếD. quy nh tr ti nghi gi phóng mi Nam.ế ềCâu 2: Ngu xu thân ch giai công nhân Vi Nam là tồ ừA. nông dân phá n.ị B. nông dân canh.ự C. nông dân giàu có. D. nông dân lĩnh canh.Câu 3: ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng (tháng 11- 1939) chộ ươ ươ ủtr ng thành tr nươ ậA. Th ng nh nhân dân ph Đông ng.ố ươ B. Vi Nam ng minh.ệ ồC. Th ng nh dân ch Đông ng.ố ươ D. Th ng nh dân ph Đông ng.ố ươCâu 4: Phong trào tranh nhân dân châu Phi nh ng năm cu th XIX nh tiêu ch làấ ếA. xóa ch phân bi ch ng cỏ B. ch ng ch nghĩa th dân ph ng Tây.ố ươC. ch ng chính sách chia tôn giáo.ố D. xóa ch phong ki th i.ỏ ờCâu Trong th nh ho ch Nava (1953) Vi Nam, Pháp gi th phòng ng chi cướ ượởA. Trung Bộ B. Bắ C. Nam Đông ngươ D. Liên khu .Câu 6: Liên qu ra nh đích chính làợ ụA. duy trì hòa bình an ninh th gi i.ế ớB. phát tri quan th ng gi các c.ể ươ ướC. không can thi vào công vi nào.ệ ướD. gi quy các tranh ch ng bi pháp hòa bình.ả ệCâu 7: Hi Bali (2 1976) đánh phát tri ch ASEAN vì Hi đã xácệ ướ ướ ướđ nhịA. nh ng nguyên trong quan gi các ASEAN.ữ ướB. nh ng nguyên trong chính sách ng ngo nh thu hút n.ữ ướ ốC. nh ng nguyên trong xây ng liên minh kinh quân .ữ ựD. nh ng chính sách i, ngo các ASEAN.ữ ướCâu 8: Đâu là đánh cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân ta th ng hoàn toàn?ố ợA. ho ch Nava phá (đông xuân 1953-1954).ế ướ ảB. Chi ch Đi Biên Ph (1954) th ng i.ế ợC. Hi nh Gi nev (1954) Đông ng kí t.ệ ươ ượ ếD. Quân Pháp rút kh Vi Nam (1956).ế ệCâu 9: Nh ng giai ng xu hi ta trong cu khai thác thu th nh (1897-ữ ướ ấ1914) Pháp làủA. công nhân, nông dân, dân c.ư B. dân c, nông dân, ti n.ư ảC. công nhân, dân c, ti n.ư D. công nhân, dân c, phong ki n.ư ếCâu 10: Pháp cu công vào Đà ng năm 1858 th hi ho chở ạA. “đánh nhanh th ng nhanh”.ắ B. “chinh ph ng gói nh ”.ụ ỏC. “đánh th c”.ầ D. “đánh lâu dài”.Câu 11: Sau Chi tranh th gi th hai (1939-1945), Mĩ tri khai chi toàn đế ượ ồgì?A. Đàn áp phong trào cách ng th gi i.ạ ớB. Kh ng ch các ng minh thu vào Mĩ.ố ướ ộC. Xóa ch nghĩa xã trên th gi i.ỏ Trang Mã thi 522ềĐ CHINH TH CÊ ỨD. Làm bá ch th gi i.ủ ớCâu 12: ng nào đóng vai trò ch trong “Chi Vi Nam hóa chi tranh” (1969-ự ượ ượ ế1973) qu Mĩ Vi Nam?ủ ệA. Quân Sài Gòn và quân Mĩộ B. Quân ng minh.ồC. Quân Mĩ và quân ng minh.ồ D. Quân Sài Gòn.ộCâu 13: Ho ng yêu Nguy Ái Qu di ra vào gi năm 1920 làạ ướ ữA. tham XVIII ng xã Pháp và tham gia sáng ng ng Pháp.ự ảB. yêu sách ngh Vécxai (Pháp), đòi các quy do dân ch .ư ủC. th th nh nh ng lu ng dân và thu aơ ươ ủV.Lênin.D. tham gia sáng Liên hi thu Pari nh ng ng dân thu a.ậ ườ ịCâu 14: Trong Chi tranh th gi th hai (1939-1945), Nh tuyên chi Mĩ trong tr nế ậA. Oa-sinh-t n.ơ B. Thái Bình ng.ươ C. Mát-xc -va.ơ D. Trân Châu ng.ảCâu 15: tiêu tranh phong trào cách ng 1930 1931 làụ ạA. ch ng qu và ch ng ph ng thu đòi dân c.ố ộB. ch ng qu và ch ng phát xít đòi dân c.ố ộC. ch ng ph ng thu a, ch ng phát xít và nguy chi tranh.ố ếD. ch ng qu đòi dân và ch ng phong ki giành ru ng cho dân cày.ố ấCâu 16: Bình nh mi Nam Vi Nam trong vòng 18 tháng là dung ch ho ch quânị ạs nào Mĩ (1954-1975)?ự ủA. Xtalây- Taylo. B. Giônx n- Mác Namara.ơC. Bôlae. D. Nava.Câu 17: dung nào không ph tác ng tích cu cách ng khoa c- kĩ thu hi i?ả ạA. hay trí, các ngành xu và các vùng kinh .ổ ếB. xu vũ khí nhân và vũ khí hóa c.ả ọC. ng th tr ng th gi i, thúc xu th toàn hóa. ườ ầD. Phát tri giáo và đào o, nâng cao ch ng ngu nhân c.ể ượ ựCâu 18: ki nào đánh vi th ng nh nhà đã hoàn thành Vi Nam?ự ướ ướ ệA. ng tuy Qu chung trong cổ ướ (4 1976).B. th nh Qu khóa VIọ (6 1976).C. uy nh tên là ướ ướ ng hòa xã ch nghĩa Vi Namộ (7- 1976).D. ngh Hi th ng chính tr th ng nh Sài Gònộ ươ ướ (11- 1976).Câu 19: Th đo thâm th dân Pháp nông nghi trong cu khai thác thu haiủ ầ(1919-1929) Vi Nam là gì?ở ệA. Đánh thu ng vào các hàng nông n.ế ảB. đo ru ng nông dân đi n.ướ ềC. nông dân đi lao ch ng .ắ ềD. quy xu ng lúa Nam Kì.ộ ởCâu 20: Mĩ tham gia Chi tranh th gi th nh (1914- 1918) ng ki nế ệA. tuyên chi c.ế B. tuyên chi Anh.ế ớC. kí hi c.ệ ướ D. tuyên chi Pháp.ế ớCâu 21: Th cu ng kh nghĩa tháng Tám năm 1945 Vi Nam trong kho ng th iờ ờgian khiừA. Nh hàng quân ng minh tr khi quân ng minh vào Vi Nam.ậ ướ ệB. Nh chính Pháp Đông ng tr khi quân ng minh vào Đông ng.ậ ươ ướ ươC. quân ng minh vào gi giáp quân Nh khi quân ng minh rút kh Vi Nam.ồ ệD. Nh chính Pháp Đông ng khi Nh hàng quân ng minh.ậ ươ ồCâu 22: th ng xã ch nghĩa trên th gi hi làự ượ ểA. Mĩ thành công trong “chi toàn u”.ế ượ ầB. mô hình xã ch nghĩa ch phù p.ự ợC. ch ch nghĩa xã không phù nhân lo i.ả ạD. chi th ng ch nghĩa th ng xã p.ự ậCâu 23: Đi gi ng nhau gi cách ng Trung Qu và cách ng th kì 1919 1939 làể Trang Mã thi 522ềA. khuynh ng cách ng vô n.ướ B. lãnh là giai vô n.ạ ảC. ng tham gia đông o.ự ượ D. ph ng pháp tranh vũ trang.ươ ấCâu 24: Ph ng châm tác chi trong chi ch Đi Biên Ph (1954) Vi Nam làươ ệA. đánh lâu dài. B. đánh, đàm.ừ ừC. đi nhanh n, đánh nhanh th ng.ế D. đánh ch c, ti ch c.ắ ắCâu 25: Mâu thu Đông Tây tác ng tr ti cách ng Vi Nam trong kho ng th gianẫ ờnào đây?ướA. 1914 1918. B. 1950 1975.C. 1954 1975. D. 1946 1954.Câu 26: Cách ng tháng Hai (1917) Nga và cách ng Tân (1911) Trung Qu gi ng nhauạ ốc vơ ềA. tính ch dân ch ki i.ấ B. ph ng ng ti lên ch nghĩa ng n.ươ ướ ảC. lãnh là giai vô n.ạ D. ph ng pháp tranh vũ trang.ươ ấCâu 27: Bài ch rút ra th các phong trào yêu ch ng Pháp cho cách ngọ ướ ạVi Nam cu th XIX là gì?ệ ỉA. tranh vũ trang ngo giao.ấ B. Đoàn toàn dân đánh gi c.ế ặC. ng kháng chi đúng n.ườ D. vi giúp bên ngoài.ầ ừCâu 28: Cu tranh ngo giao nhà Nguy (1858-1884) Vi Nam có đi làộ ểA. sách “hòa ti n”.ượ B. ng quy gi p.ươ ậC. nhân nh ng có nguyên c.ượ D. th ng thuy chu t.ươ ấCâu 29: Năm 1995, Mĩ bình th ng hóa quan ngo giao Vi Nam vì lí do ch nào iườ ướđây ?A. Phù chi “Cam và ng” ng th ng B.Clint n.ợ ượ ơB. Do cu tranh nhân dân ti trên th gi i.ộ ớC. Phù xu th hòa bình, tác trên th gi i.ợ ớD. Đáp ng nguy ng nhân dân Vi Nam.ứ ệCâu 30: Đi khác bi trong chính sách ngo Nh nh ng năm 30 th XX soể ỉv sau Chi tranh th gi th hai (1939-1945) làớ ứA. tr châu Á, tăng ng tác Đông Nam Á.ở ườ ớB. dùng nh kinh ng ph vi nh ng.ứ ưởC. ng vũ bành tr ng ra bên ngoài.ử ướD. ng tác các trên th gi i.ở ướ ớCâu 31: Th ng cắ ng ti công Thân (1968) ra ngo trong cu khángộ ướ ộchi ch ng Mĩ nhân dân Vi Nam vìế ệA. Mĩ ph tuyên “Mĩ hóa” chi tranh xâm Vi Nam.ả ượ ệB. bu Mĩ ph đàm phán bàn thúc chi tranh xâm Vi Nam.ộ ượ ệC. tiên quân dân Mi Nam giành th ch ng trên chi tr ng Mi Nam.ầ ượ ườ ềD. Mĩ ph thay chi chi tranh xâm mi Nam Vi Nam.ả ượ ượ ệCâu 32: quan cách ng hai mi Nam Vi Nam th kì 1954-1975 làố ờA. thi t, bó và tác ng nhau.ậ B. nhau.ộ ớC. tác nhau.ợ D. song song nhau.ớCâu 33: Cu tranh công nhân Ba Son (8-1925) đánh ti phong trào côngộ ướ ủnhân Vi Nam vìệA. công nhân tranh đòi quy kinh .ấ ếB. bu Pháp ph nh ng yêu sách.ộ ượ ốC. ch nghĩa Mác Lê nin th hành trong th ti n.ủ ượ ễD. ng tham gia đông o.ự ượ ảCâu 34: ng ng ng Trung Qu sau năm 1978 có đi gì so tr c?ườ ướA. Th hi cách a.ự B. dân ch nhân dân.ề ủC. lãnh ng ng Trung Qu c.ự D. Con ng xã ch nghĩa.ườ ủCâu 35: Th thu “ngàn năm có t” cho nhân dân Vi Nam ng kh nghĩa giành chínhờ ởquy năm 1945 là kho ng th gian nào?ề ờA. khi hàng ng minh khi Nh hàng ng minh.ừ Trang Mã thi 522ềB. ngh ng ng Đông ng (5-1941) khi Nh hàng ng minh.ừ ươ ồC. khi Nh hàng ng minh tr khi quân ng minh vào Vi Nam.ừ ướ ệD. ngày Nh chính Pháp Đông ng khi Nh hàng ng minh.ừ ươ ồCâu 36: đi nào ch Vi Nam Qu Dân ng là tích c, phù yêu xãặ ủh Vi Nam th XX?ộ ỉA. Lãnh cách ng là giai dân c.ạ ộB. Đánh Pháp giành dân c.ộ ộC. Hình th tranh là ng vũ trang.ứ ộD. ng ch là binh lính ng Vi trong quân Pháp.ự ượ ườ ộCâu 37: “T trong tôi ng ng hừ ạM tr chân lí chói qua tim”.ặ ờ“M tr chân lí” trong nh ng câu th trên nhà th hi là văn ki nào?ặ ượ ệA. “C ng lĩnh ng ng Đông ng” (1930).ươ ươB. “Tuyên ngôn p” Ch ch (1945).ộ ịC. “Đ ng văn hóa Vi Nam” (1943).ề ươ ệD. “S th nh ng Lu ng Lê nin dân và thu a” (1920).ơ ươ ịCâu 38: Cách ng tháng Nga (1917) bài kinh nghi sâu cho cách ng vô nạ ườ ảth gi làế ớA. hình th tranh.ứ B. lãnh ng ng n.ự ảC. xây ng ng.ự ượ D. ph ng pháp tranh.ươ ấCâu 39: Nh nh nào đây đúng và nghĩa VI ng ng Vi tậ ướ ệNam (12-1986)?A. Kh ph kh ng ho ng và phát tri theo con ng xã ch nghĩa.ắ ướ ườ ủB. Chu nh ng ti thi ng ng Vi Nam ra ng i.ẩ ườ ớC. ra ngo trên con ng quá lên ch nghĩa xã i.ở ướ ườ ộD. ti phát tri công nghi hóa hi hóa c.ạ ướCâu 40: Nh xét nào đây đúng phong trào cách ng 1930-1931 nhân dân Vi Nam?ậ ướ ệA. Ch nh vào mâu thu ch xã Vi Nam.ỉ ệB. Gi quy mâu thu trong xã Vi Nam.ả ệC. Ch nh gi quy mâu thu giai xã phong ki n.ỉ ếD. Gi quy ng th hai mâu thu xã Vi Nam.ả ệ------------------H T-----------------ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêm.ượ Trang Mã thi 522ề