Đề thi vật lý chính thức DH 2012 Mã đề 196 khối A và A1

Gửi bởi: Gà Rừng vào ngày 2016-02-02 09:46:12 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC(Đề thi có 07 trang)ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

Môn: VẬT LÍ; Khối A và khối A1

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 196Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:............................................................................Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 –19 C; tốc độ ánh

sáng trong chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,02.1023 mol –1.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao

T

động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t +

4

vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng

A. 1,2 kg.

B. 0,8 kg.

C. 1,0 kg.

D. 0,5 kg.

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểm trong

π

một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà v ≥ v TB là

4

2T

T

T

T

A.

B. .

C. .

D. .

.

2

3

3

6

Câu 3: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45 μm với công suất 0,8 W. Laze B phát ra chùm

bức xạ có bước sóng 0,60 μm với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của

laze A phát ra trong mỗi giây là

3

20

A.

.

B. .

C. 1.

D. 2.

9

4

Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước

sóng λ1. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có

10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóngλ2 = 1 thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là

3

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Câu 5: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

C. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.B. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

D. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân.Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều

hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là ΔA. Chu kì dao động của con lắc này là

1

g

g

1 ΔA

ΔA

B. 2π

C.

.

D. 2π

.

A.

.

.

2π ΔA

ΔA

2π g

g

Câu 7: Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB

mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 100 3 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ

10 −4

tự cảm L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung

F. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạchπ

AM lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng

3

2

2