Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi vật lý chính thức DH 2008 khối A

c6c400485bde7da14db712a0019aeb04
Gửi bởi: Gà Rừng vào ngày 2016-02-02 09:37:03 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 549 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC(Đề thi có 08 trang)ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008

Môn thi: VẬT LÍ, khối A

Thời gian làm bài: 90 phút.

Mã đề thi 128Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:............................................................................PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):

Câu 1: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f1, f2 (với f1 < f2) vào một quả cầu kim loại đặt cô

lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1, V2. Nếu

chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là

A. V2.

B. (V1 + V2).

C. V1.

D. |V1 -V2|.

Câu 2: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người

ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết

khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 16 m/s.

B. 4 m/s.

C. 12 m/s.

D. 8 m/s.

Câu 3: Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

G

G

A. vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn vuông góc với phương truyền

sóng.

G

G

B. vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn cùng phương với phương truyền

sóng.

G

G

C. vectơ cảm ứng từ B cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường E

G

vuông góc với vectơ cảm ứng từ B .

G

G

D. vectơ cường độ điện trường E cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ B

G

vuông góc với vectơ cường độ điện trường E .

Câu 4: Cơ năng của một vật dao động điều hòa

A. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.

B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.

D. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.

Câu 5: Hạt nhân 10

4 Be có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối

lượng của prôtôn (prôton) mp = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

10

4 Be là

A. 0,6321 MeV.

B. 63,2152 MeV.

C. 6,3215 MeV.

D. 632,1531 MeV.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng)

trong mạch dao động điện từ LC không có điện trở thuần?

A. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.

B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa

tần số của cường độ dòng điện trong mạch.

C. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.

D. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện

và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

Câu 7: Tia Rơnghen có

A. cùng bản chất với sóng vô tuyến.

B. cùng bản chất với sóng âm.

C. điện tích âm.

D. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

Trang 1/8 - Mã đề thi 128Câu 8: Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng m B và hạt α có khối

lượng mα . Tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt α ngay sau phân rã bằng

22⎛m ⎞

⎛m ⎞

m

B. ⎜ B ⎟ .

C. ⎜ α ⎟ .

D. α .

mB

⎝ mB ⎠

⎝ mα ⎠

Câu 9: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện.

π

Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha

so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

2

Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện làm

A. B .