Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Đề trắc nghiệm)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-08-26 10:04:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 265 | Lượt Download: 3 | File size: 0.700928 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ng so n: Nguy Minh Thânườ ễNg ng n: GV Đàm Công Trungườ ướ ẫL y: 9A2 Tr ng THCS Ngô Quy nớ ườ Ngày so n:ạNgày y:ạTPPCT: 49§8. NG TRÒN NGO TI P. NG TRÒN TI PƯỜ ƯỜ ẾI. TIÊUỤ1. Ki th cế ứ- sinh nh nghĩa ng tròn ngo ti p, ng tròn ượ ườ ườn ti đa giácộ ế- sinh nh lý kỳ đa giác nào cũng có vàọ ượ ộch ng tròn ngo ti p, có và ch ng tròn ti p.ỉ ườ ườ ế2. năngỹ- sinh bi ng tròn ngo ti p, ng tròn ti đa ườ ườ ếgiác u.ề- sinh bi xác nh tâm ng tròn ngo ti p, ng trònọ ườ ườn ti đa giác u.ộ ề3. Thái độ- th n, chính xác trong hình.ẩ ẽII. CHU BẨ Ị1. Giáo viên- Th th ng, compa.ướ ẳ- Giáo án đi SGKệ ử2. sinhọ- Th th ng, compa, SGKướ ẳIII. TI TRÌNH CẾ Ọ1. nh pỔ ớ- Ki tra sĩ sể ố2. dung bài yộ ạHO NG GIÁO VIÊNẠ HO NG SINHẠ ỌHo ng 1: Ki tra bài cũạ ểGV chi trên màn hình câu iế ỏCâu 1: Hãy đi vào “...”ề ấtrong các câu sau:1/ ng tròn ngo ti tam giácườ ếlà ng tròn .................................ườ2/ ng tròn ti tam giác làườ ếđ ngườtròn ...............................................Câu 2: Hãy ch câu tr đúng:ọ ờCác hình ti trong tộ ượ ộđ ng tròn là:ườA. Hình ch nh t, hình bình hành,ữ ậhình vuông.B. Hình thang cân, hình ch nh t,ữ ậhình vuông.C. Hình ch nh t, hình thang, hìnhữ ậvuông.D. Hình thang, hình thang vuông,hình ch nh t.ữ ậGV nh xét, cho đi mậ ểGV Ta đã bi tamặ ếgiác luôn có ng tròn ngo iộ ườ ạti p, ng tròn ti p, yế ườ ậđ đa giác thì sao? Ta số ẽcùng tìm hi bài hôm nay.ể HS: Quan sát và tr iả ờ1/ đi qua nh tam giácỉ ủ2/ ti xúc nh tamế ủgiácHS: đáp án BHo ng 2: nh nghĩaạ ịGV: hi th nào là ngể ườtròn ngo ti p, ng tròn iạ ườ ộti đa giác ta vào ph 1) nhế ịnghĩa.1. nh nghĩaịQuan sát hình và nh xét vẽ ềm quan gi hình vuôngố ữABCD và ng tròn (O)?ườGV: Ta nói ng tròn (O) làườđ ng tròn ngo ti hình vuôngườ ếABCDGV: ng tròn ngo ti hìnhườ ếvuông là ng tròn nh th nào?ườ ếGV: Quan sát hình và hãy nh nẽ ậxét trí các nh hình vuôngị ủABCD ng tròn (O)ớ ườGV: Ta nói ABCD là hình vuôngngo ti ng tròn và ngạ ườ ườtròn (O) là ng tròn ti pườ ếhình vuông ABCD.GV: ng tròn ti hìnhậ ườ 1. nh nghĩaịHS: Hình vuông ABCD ti pộ ếđ ng tròn (O)ườHS: ng tròn ngo ti hìnhườ ếvuông là ng tròn đi qua nhườ ỉc hình vuôngủHS: Các nh hình vuôngạ ủABCD ti xúc ng trònế ườ(O)vuông là ng tròn nh th nào?ườ ếGV: ng khái ni trên:ở ệTh nào là ng tròn ngo ti pế ườ ếđa giác? Th nào là ng tròn iế ườ ộti đa giác?ếGV: Đó cũng chính là nh nghĩaịSGK.Đ nh nghĩaị1) ng tròn đi qua cácườ ảđ nh đa giác iỉ ượ ọđ ng tròn ngo ti đa giác vàườ ếđa giác là đa giác iượ ộti ng tròn.ế ườ2) ng tròn ti xúc cườ ảcác nh đa giác cạ ượg là ng tròn ti đa giácọ ườ ếvà đa giác là đa giácượ ọngo ti ng tròn.ạ ườGV HS nh nghĩaọ ịGV nh nh nh nghĩa.ấ ịGV hình và HS:ư ỏ- Nh xét gì tâm ngậ ườtròn ngo ti và ng tròn iạ ườ HS: ng tròn ti hìnhườ ếvuông là ng tròn ti xúc 4ườ ớc nh hình vuông.ạ ủHS: ng tròn ngo ti đaườ ếgiác là ng tròn đi qua cườ ảcác nh đa giácỉ ng tròn ti đa giác làườ ếđ ng tròn ti xúc cácườ ảc nh đa giác.ạ ủ2 sinh to nh nghĩa.ọ ịti hình vuông?ế- Bán kính ng tròn ngo ti pườ ếvà ng tròn ti hìnhườ ủvuông ABCD là nh ng đo th ngữ ẳnào?- Hãy tính theo R?GV nh xét, ch nh a.ậ ửGV cho sinh làm trong SGK.ọa. ng tròn tâm bán kínhẽ ườR cm.b. giác ABCDEFẽ ềcó các nh trên ngấ ườtròn (O).c. Vì sao tâm cách các nhề ạc giác u? kho ngủ ảcách này là r. HS: Tâm ng tròn ngo ti vàườ ếđ ng tròn ti trùng nhau.ườ ế- Đo th ng OA và OIạ ẳTa có: Xét tam giác vuông IAO có: ·45IAO= °2.sin 45 .2r R= =HS làm ?d. ng tròn (O; r)ẽ ườGV: ng tròn (O; r) có iườ ốquan gì giác uệ ềABCDEF? b. các dây cung AB BC CDẽ= DE EF FA Rc. Theo tính ch dây và kho ngấ ảcách tâm ta có:ếAB BC CD DE EF FA =2cm=> Kho ng cách tâm cácả ếc nh giác ABCDEFạ ềb ng nhau.ằd. HS: ng tròn (O; r) là ngườ ườGV: Quan sát các hình trên và chobi các đa giác có yế ấđ ng tròn ngo ti p, có yườ ấđ ng tròn ti p?ườ ếGV: Đó cũng chính là nh lý SGKị tròn ti giác uộ ềABCDEF.HS: Có ng tròn ngo iộ ườ ạti p, có ng tròn ti p.ế ườ ếHo ng 3: nh lýạ ị2. nh lý ịGV lên màn hình nh lý:ư ịB kỳ đa giác nào cũng cóấ ềm và ch ng tròn ngo iộ ườ ạti p, có và ch ngế ườtròn ti p.ộ ếGV: sinh to nh lýọ ịGV: Quan sát và nh xét tâm aậ ủđ ng tròn ngo ti p, tâm ngườ ườtròn ti các đa giác đóộ ềGV: Ta có chú sau:Trong đa giác u, tâm aộ ủđ ng tròn ngo ti trùng iườ ớtâm ng tròn ti vàủ ườ ếđ là tâm đa giác u.ượ ềGV yêu HS chú ýầ 2. nh lýị- HS to nh lýọ ịHS: Tâm ng tròn ngo ti vàườ ếtâm ng tròn ti trùngườ ếnhauHS to chú ýọHo ng 4: ng cạ ốGV yêu sinh làm bài 63ầ ọSGK.Bài 63: hình giác u, hìnhẽ ềvuông, tam giác ti pề ếđ ng tròn (O; R) tính nhườ ạc hình đó theo R?ủGV ng HS hình và tínhướ ẽR.1. Cách giác u. GV yêuẽ ềc HS xem bài ?ầ ạ2. Cách hình vuông ti (O;ẽ ếR). GV ng n:ướ ẫ- ng tròn có hai ng kínhẽ ườ ườAC và BD vuông góc nhau, iớ ồv hình vuông ABCD.ẽ- Tam giác AOB là tam giác gì?GV: đó áp ng nh lý Pytagoừ ịtính AB theo R.2 22AB R= =3. Cách tam giác ti pẽ ế(O; R)GV ng n:ướ ẫV ng nh giác u,ẽ ươ ềnh ng khi các đi ta ch iư ố3 đi cách nhau.ể HS làm bài 63HS: Tam giác AOB vuông cânGV: AH ng bao nhiêu AOằ ầGV: đó áp ng th ngừ ượtron tam giác vuông AHC tínhc nh AC:ạ3 3: 3sin 60 2AHAB R= =°Bài p: Bán kính ng tròn tâmậ ườO ng 3. nh ngũ giácằ ủđ ABCDE ng bao nhiêu.ề ằA.6.sin54°B.6.tan36°C.6.sin36°D.6.cot36° HS: AH 32 AOHS ch đáp ánọHo ng 5: ng nhàạ ướ ề- thu nh nghĩaọ ị- Làm các bài 61, 62, 64 SGKậ- tr bài “Đ dài ngọ ướ ườtròn, cung tròn”
2020-09-27 08:10:58