Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Đề trắc nghiệm)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-08-26 10:04:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 323 | Lượt Download: 3 | File size: 0.700928 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: …………………..……
KỲ KHẢO SÁT TUYỂN SINH
SỐ CỦA MỖI BÀI
……………………………………………………
LỚP 6 THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA
từ 1 đến 30
NGÀY SINH: ……………………………………
NĂM HỌC 2019 - 2020
do Giám thị ghi
NƠI SINH: ……………………………………….
Hội đồng khảo sát: ………………
HỌC SINH TRƯỜNG: …………………………..
Phòng số: ………………….…….
Ố BÁO DANH
H
S
LỜI DẶN HỌCSSINH
Họ
ọ,, tên
tên và
và ch
chữ
ữ ký

SỐ
Ố PHÁCH
PHÁCH
BÀI
KH

O
SÁT:
S

1
do
h

c
sinh
ghi
Giám
th

s

1
Giám
th

s

2
doCh
Chủủttịịch
ch
1. Ghi đầy đủ các mục ở trên bằng một loại bút, mực; Giám khảo số 1 Giám khảo s ố 2 do
H

i
đ

ng
ch

làm bài bằng cách thực hiện (theo hướng dẫn)
Hội đồm
ngghi
chấm ghi
các chọn lựa và trả lời trong Bảng trả lời ở trang này.
2. Không dùng bất cứ ký hiệu nào để đánh dấu bài.
LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO
Điểm bài khảo sát
SỐ CỦA
MỖI BÀI
Bằng số
Bằng chữ
từ 1 đến 30
do Giám th ị ghi

BÀI KHẢO SÁT SỐ 1 (Ngày 12/6/2019)
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Hướng dẫn trả lời cho mỗi câu:
Từ câu 1 – câu 20: Dùng bút chì tô đen ô chọn lựa trong Bảng trả lời, ví d ụ ch ọn đáp án Ⓐ, tô
đen đáp án này. Nếu muốn đổi chọn đáp án khác, dùng gôm đ ể tẩy sạch đáp án cũ và tô đen đáp án
mới. (mỗi câu trả lời đúng 2 điểm)
Từ câu 21 – câu 24: Thí sinh ghi câu trả lời vào bảng trả lời (mỗi câu trả lời đúng 3 điểm)
Không trả lời bằng cách khoanh tròn ở đầu các câu đáp án trong ph ần đ ề d ưới bảng tr ả
lời.
Chỉ chấm điểm cho phần bài làm trong bảng trả lời.
BẢNG TRẢ LỜI
Chọn lựa

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Chọn lựa

Câu11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tham khảo đề thi vào lớp 6 trường chuyên
https://doc24.vn/de-thi-tieng-anh-lop-6

MÃ BÀI 368


Câu

Trả lời

21

7

22

Date: 08/6/2019
18: 15 : 37
Hoặc 6 : 15 : 37 pm

23

600

24

30