Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội 2018 - 2019

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-15 12:54:08 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TR NG PH HÀ IƯỜ ỘTR NG THCS&THPT NGUY TƯỜ ẤTHÀNH----------------------------Đ CHÍNH TH CỀ ỨMÃ 234Ề THI TUY SINH VÀO 6Ề ỚNăm 2018-2019ọMôn: ToánTh gian làm bài: 45 phútờ---------------------------H và tên CB ch thi th 1ọ và tên CB ch thi th 2ọ Đi mểA. TR NGHI KHÁCH QUAN NHI CH NẮ ỌKhoanh tròn ch cái tr đáp án đúng. câu tr đúng 0,5 đi m.ữ ướ ượ ểCâu 1. li th ng kê lo sinh Tr ng Nguy Thànhố ườ ấtrong năm cho trong ng đây. Bi ng sinh chiaượ ướ ượlàm ba lo i: Gi i, Khá và Trung bình. năm nào sinh lo Trungạ ạbình tr ng là cao nh t?ủ ườ ấNăm cọ lo cế ựGi iỏ Khá2014 2015 69,8% 28,5%2015 2016 79,6% 19,4%2016 2017 83,4% 16,2%2017 2018 85,7% 13,4%A. Năm 2014 2015ọ B. Năm 2015 2016ọC. Năm 2016 2017ọ D. Năm 2017 2018ọCâu 2. tình nguy tr ng Nguy Thành làm thi tr ng cộ ườ ườ ọc nh Hà Giang. Theo ho ch, nh hình ch nh dàiủ ậ220m, ng 130m trong khuôn viên tr ng. đã di tích 1,2ộ ườ ượ ệhéc-ta (ha). di tích ph còn ch ?ỏ ượ ỏA. 16,6 ha B. 12,6 ha C. 1,66 ha D. 28,6 haCâu 3. ng ng án “Áo cho sinh vùng khó khăn nh Hà Giang” aưở ủtr ng Nguy Thành, 6A phân công các làm sáng cùngườ ớăn, ti ki ti th hi án. nhóm An làm bánh mì p,ế ượ ẹAn cùng nhóm tr th xay khoai tây nghi 3:2 làm kilôgam nhânộ ểbánh. nhóm An đã dùng bao nhiêu kilôgam th xay?ỏ ịA. 2,4 kg B. 2,5 kg C. 1,6 kg D. 1,5 kgCâu 4. Vi liên ti câu “TR NG NGUY THÀNH” 20 n. âm Êế ƯỜ ỏcu cùng ng trí th y?ố ấA. 400 B. 325 C. 350 D. 391B. TR NG THI VÀO 6ỚVi đáp bài toán vào tr ng.ế ốCâu (0,5 đi m). Xe tô ch đoàn thi tr ng Nguy tể ườ ấThành Hà lúc gi sáng và đi lên nh Hà Giang cờ ốtrung bình là 55 km/h. Cùng lúc đó, xe đi nh Hà Giang Hàộ ềN trên cùng tuy ng và hai xe nhau lúc gi cộ ườ ốtrung bình xe i? Bi quãng ng Hà Hà Giang làủ ườ ớ300km.Câu (0,5 đi m). Trong đăng kí tham gia các câu (CLB) ởtr ng Nguy Thành, sinh đăng kí tham gia 1ườ ượ ừđ CLB. Có ng 30 sinh đăng kí vào CLB Phóng viênế ớvà CLB Khoa c, trong đó có 15 sinh đăng kí CLB Phóng viên, 20ọ ọh sinh đăng kí CLB Khoa c. có ít nh bao nhiêu sinh 6ọ ớđăng kí tham gia hai CLB?ảCâu (0,75 đi m). Các trong Câu Khoaể ộh nhau cùng gi bài toán: thùngọ ộr ng hình ch nh dài 60 cm, ng 50 cm,ỗ ộđ trong đó kh ph ng kim lo nh 10ặ ươ ạcm (nh hình ). Sau đó vào thùng tư ượ ừm tộvòi ch lít/phút thì sau 15 phút thùng c. chi uớ ướ ềcao thùng là bao nhiêu centimet?ủCâu (0,75 đi m). Trên cây sân tr ng Nguy Thành có 10 conể ườ ấchim đang hai cành cây. Có con cành trên bay xu ng cànhậ ốd và con bay cành lên cành trên, khi chim cành trênướ ướ ởb ng hai ph ba chim cành i. lúc cành có baoằ ướ ướnhiêu con chim?Câu (0,75 đi m). Nhà tr ng ch ch gây qu ng “Vìể ườ ộTr ng Sa thân yêu”. 6A tranh và đem bán giá iườ ớgiá ki là 280000 ng. Ng th nh tr cao giá ki nự ườ ế10%, ng th hai tr cao giá ng th nh ra là 10%, ng iườ ườ ườth ba tr cao giá ng th hai ra là 5% và mua cứ ườ ượ ứtranh. cu cùng, tranh bán giá bao nhiêu?ỏ ượ ớCâu 10 (0,75 đi m). 6A đi thi nh vi Huy c, Banể ọt ch mua 200 và 50 gói bánh. Bi ng aổ ữgiá 5000 ng, gói bánh giá 25000 ng. hàng khuy muaồ ạ5 ng p, mua 10 gói bánh ng gói. ngộ ượ ượ ổs ti Ban ch ph tr là bao nhiêu?ố ảC. LU NỰ ẬH sinh th hi yêu ph tr ng câu i.ọ ướ ỏCâu 11 (2 đi m). Trong sinh tham gia án chăm sóc hoa, cây nh khuônể ởviên tr ng Nguy Thành, sinh chi ườ ế25 sinh chi mố ế13, còn là sinh và 6. Bi ng ng sinh 6, 7, thamạ ớgia là 126, sinh tham gia ng ằ34 sinh 7. Hãy tìm sinhố ọl đã tham gia án?ớ ựBài gi iả …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 12 (2 đi m). sáng Nam cùng anh ch quanh Nghĩa Tân. Hai anhể ồem ch cùng chi không i, xu phát cùng lúc, cùng tạ ộđi thì sau 45 phút nhau. Tính trung bình Nam. Bi ng tể ộvòng quanh dài 3km, Nam ch ch anh và ch ng chi thìờ ượ ềsau 10 phút nhau.ạ ặBài gi iả …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………