Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn tỉnh HÀ NAM có đáp án

00b58bd43bbab457758361c8ab019ae0
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-07-06 09:49:44 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 437 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀOỞ ỤT OẠHÀ NAMĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ thi có 01 trang)ề THI TUY SINH 10 THPTỀ ỚNĂM 2018 2019ỌMôn: Ng vănữTh gian làm bài: 120 phútờPH I. HI (3,0 đi m)Ầ ểĐ đo trích sau và tr các câu i:ọ ỏNg ng mình th ng con iườ ươ ơCao đo bu nỗ ồXa nuôi chí n.ớD làm sao thì cha mu nẫ ốS ng trên đá không chê đá gh nhố ềS ng trong thung không chê thung nghèo đóiốS ng nh sông nh su iố ốLên thác xu ng gh nhố ềKhông lo nh c.ự ọ(Trích Nói conớ Ph ng SGK Ng văn 9, II NXBGDVN 2006 trangươ ậ12).Câu 1. Xác nh th th đo trích trên.ị ạCâu 2. Qua đo trích, em th cu ng ng ng mình hi lên nh thạ ườ ếnào?Câu 3. Ch ra và nêu tác ng 02 bi pháp tu ng trong nh ngỉ ượ ữcâu th sau:ơS ng nh sông nh su iố ốLên thác xu ng gh nhố ềKhông lo nh cự ọCâu 4. Suy nghĩ em tâm ng ng mình th hi nủ ườ ượ ệqua đo trích trên. Trình bày trong đo văn kho ng câu.ạ ảPH II. LÀM VĂN (7,0 đi m)Ầ ểCâu 1. (2,0 đi m) Vi đo văn ngh lu (kho ng 200 ch bàn cể ứm nh tình yêu th ng.ạ ươCâu 2. (5,0 đi m) nh em tình bé Thu ng cha trongể ườđo trích truy nạ Chi ngàế ượ nhà văn Nguy Quang Sáng.ủ ễ-------- --------ẾH NG LÀM BÀI:ƯỚ ẪPH I. HI UẦ ỂCâu 1: Th th đo trích trên: Th doể ựCâu Qua đo trích trên em th "ng ng mình" là nh ng con ng mi nạ ườ ườ ềquê, tình chân thành mà sâu c, không hãi hay nh chí tr nh ngả ướ ữkhó khăn quê ng còn đói nghèo đang đeo bám nh ng ng nủ ươ ươlên trong cu ng. không ng khó, ng kh ng cái nghèo nh ngộ ưkhông chê quê ng nghèo khó => ng nh mãnh li con ng iươ ườn đây ng th mu khen ng tinh th n, lĩnh nh ng con ng quêơ ườh ng mình.ươH luôn là nh ng con ng ng ng th “thô da th t” th gi chânọ ườ ươ ịth nh ng không bao gi nh bé, quy tâm đó ng ng mình mong mu nậ ườ ốxây ng quê ng giàu nh n. Ni hào cùng chù, chăm chự ươ ỉs giúp thành công.ẽ ọCâu 3: Hai bi pháp tu :ệ ừ- So sánh: ng nh sông nh su iố ốPhép so sánh “S ng nh sông nh su i” tâm và chí ng iố ườđ ng mình. Gian khó là th tràn sinh c, tâm lãng n, khoángồ ạđ nh hình nh ngàn sông núi. Tình trong tr o, dào nhạ ưdòng su i, con sông tr ni tin yêu cu ng, tin yêu con ng i.ố ướ ườ- ng ph n: Lên… xu ng…ươ ốPhép ng ph nh nhươ khó nh trongỗ cu ng đói nghèo, khó khăn,ộ ốc nh ng ng mình.ự ườ ồCâu 4:+ Ng ng mình bi lo toan và giàu cườ ướ- Ng ng mình không ch là nh ng con ng gi tài hoa trong cu ngườ ườ ốlao ng mà còn là nh ng con ng bi lo toan và giàu c: “Ng ngộ ườ ướ ườ ồmình th ng con i!/ Cao đo bu n/ Xa nuôi chíươ n”.ớ- Có th nói, cu ng ng ng mình còn nhi bu n, còn nhi nể ườ ộb thi th song qua có chí và ngh c, luôn tinề ượ ọt ng vào ng lai dân c.ưở ươ ộ+ Ng ng mình dù ng trong nghèo kh gian nan th chung bó iườ ớquê ng, ngu nươ ồ“ ng trên đá không chê đá nh/ ng trong thung không chê thung nghèo đói/ố ốS ng nh sông nh su i/ Lên thác xu ng gh nh/ Không lo nh c”ố ọ- “Đá nh”, “thung nghèo đói” => cu ng đói nghèo, khó khăn, cậ ựnh => ng thành ng dân gian “Lên thác xu ng gh nh”, th bao iọ ỗv lam lũấ https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/=> Nh ng câu th dài ng n, cùng nh ng thanh tr ng cu ngữ ượ ốtr tr gian nan, đói nghèo quê ng.ắ ươPH II. LÀM VĂNẦCâu 1:Gi thích:ả- Tình yêu th ng là gì? Đó chính là chia mà ng dành cho nhau, tươ ườ ộth tình thiêng liêng xu phát con tim.ứ Tình yêu th ng th hi ng m, và tinh th ng lo mà conươ ạng dành cho con ng nh ng nó vô cùng gũi: yêu n, anh chườ ườ ịng thân chăm sóc cho n, bè lo ng cho nườ ạBàn lu n:ậN có tình yêu th ng thì nó giúp:ế ươ ẽ- Con ng tr nên nh phúc, vui con ng bi yêu th ng chính làườ ườ ương có nhân cách p, và luôn ng nh ng th p, hoàn n.ườ ướ ơ- Là ng ng ch khó khăn và th thách trong cu ng.ộ ượ ố- nhi ng vì ch nói yêu th ng ng thân khiấ ườ ươ ường thân còn ng. Vì ng ng th hi tình yêu th ng iườ ươ ớnh ng ng mà ta quý .ữ ườ ọ- Nh ng có bi bao ng quên đi tình yêu th ng, ào aư ườ ươ ủcu ng, lu ch nên tình yêu th ng ngu nh. Vì cái tôi, vìộ ươ ạcu ng đi thânộ mà nh ng th xung quanh. Vì y,ọ ậh không bi nói ti ng chia, kh kh trong riêng mình. Và tọ ừđó, luôn ng trong ng c, ganh ghét,… =>Chúng ta nên ch cho th yố ấs ng là bi cho đi, ch không ch là nh i, có th hòa nh pố ượ ậvào th gi tràn ng yêu th ng.ế ươK t: Liên thân emế ả=> Ch nào có tình yêu th ng, th áp nh phúc và luôn làỉ ươ ạch cho n.ỗ ạCâu 2:I) bài:ở- Chi ngàế ượ Nguy Quang Sáng là truy ng tình cha con sâuủ ền ng.https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ặ- nhân chính là bé Thu cô bé đã ph lên trong gia đình ngớ ắbóng ng cha.ườII) Thân bài:+ Lu đi 1: bé thu trong nh ng ngày chaậ _Lu 1: lúc chaậ Gi mình, tròn nhìn, ng ngác, lùng.ậ ạ- tái đi, ch và kêu thét lên: “Má! Má!”.ặ => nhiên ngây th ng nhiên xen hãi.ự _Lu 2: nh ng ngày ông Sáu nhàậ Anh Sáu càng thì càng ra.ỗ ẩ- Không ch anh Sáu là ba, xem nh ng .ị ườ ạ- Không ch ba vào ăn m, th má gi nó ch nói tr ng.ị Nh anh Sáu ch cách mi ng, ti nói tr ng.ờ ướ ưỡ ổ- anh Sáu tr ng vào tô nh ng ra, tuy đánh nh ng không khócượ ưr ch sang nhà ngo i.ồ ạ=> Th hi nh pha chút ng nh.ể ướ ỉ+ Lu đi 2: khi bé thu đã nh ra cha mìnhậ ậ- Nh ra tình cha con th ch t, lòng vô cùng ân n.ậ Không còn ng bĩnh, nh lùng.ướ ạ- Hôn kh ng i, ôm ch không cho cha đi.ắ ườ => Lòng th ng cha vô n, bi nh ng gì mình đã làm.ươ III) bài:ế- Bé Thu tuy có nhi tính cách khác nhau nh ng suy cho cùng là cô bé tề ấyêu th ng cha.ươ- ng cách miêu tâm lí và xây ng hình nh nhân bé Thu sâu c, tác giằ ảđã đem ng câu chuy tình cha con ng.ế ườ