Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi vào lơp 10 (đề mẫu của Bộ) 100% tự luận

38663566636136356464313463336362323135303264303630396433633534396265383466663766316363313163363237643030376233616665616363623231
Gửi bởi: Thái Dương vào 10:42 AM ngày 14-02-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO KỲ THI TUY SINH VÀO 10 THPT VI NAM Năm c: 2009 2010 MÔN TOÁNọ **&** Th gian làm bài: 120 phút không th gian phát ờđ )ềĐ THI UỀ Bài I: (1,5 đi m)ể1. Không ng máy tính túi,ử tính giá tr bi th c:ị ứ3 63 3A-= ++2. a) Rút bi th ứ()æ ö-= ¹ç ÷+ +è ø1 1: vµ 11 1xB xx b) Tìm khi -3Bài II: (2,5 đi m)ể1. Gi các ph ng trình và ph ng trình sau:ả ươ ươa) 02322xxb) 52351yx 52yx2. Kho ng cách gi hai sông và là 60 km. xu ng máy xuôi dòng từb B, ngh 30 phút quay tr ng dòng 25 km ểđ C. Th gian lúc lúc quay tr là gi .ế ờTính xu ng máy khi nậ yên ng, bi ng nớ ch là km/h.ớ ảBài III: (2 đi m)ể1. Cho ph ng trình hai: xươ 4x (1)Tìm ph ng trình (1) có hai nghi phân bi xể ươ ệ1 ,x2 tho mãn: ả3101221xxxx2. Cho parabol (P) có ph ng trình: ươ241xy và ng th ng (d) có ph ng trình:ườ ươmxy. Xác nh (d) ti xúc (P) và tìm to giao đi m.ị ểBài IV: (4 đi m)ểCho tam giác ABC có ba góc nh (AB AC). ng tròn ng kính BC AB, ườ ườ ắAC theo th và F. Bi BF CE và AH BC D.ứ ạ1.Ch ng minh giác BEFC ti và AH vuông góc BC.ứ ớ2.Ch ng minh AE.AB AF.AC.ứ3.G là tâm ng tròn ngo ti tam giác ABC và là trung đi BC. ườ ủTính ốBCOK khi giác OHBC ti p.ứ ế4.Cho HF 3cm, HB 4cm, CE 8cm và HC HE. Tính HC.H và tên thí sinh:…………………………………….SBD:…………….Phòng thi:………....ọB GIÁO ĐÀO ĐÁP ÁN TUY SINH VÀO 10 THPT VI NAM Năm c: 2009 2010ọ *Đ THI UỀ ẪH NG CHUNG:ƯỚ Ẫ- đây ch là HDC tóm cách gi do ng ra so n, bài làm ướ ườ ủHS ph chi ti t, lu ch ch tính toán chính xác đi đa.ả ượ ố- Bài làm HS đúng đâu, GK ph cho đi đó.ủ ế- HS quy áp ng qu câu tr cho câu sau.ượ ướ- bài hình, HS không hình ho sai thì không cho đi bài hình.ố ả- HS có cách gi khác đáp án thì cho đi câu đó. Vi chi ti đáp ếán ph th ng nh ch và không quá đi dành cho câu ho ượ ượ ặph đó.ầ- phát sinh trong quá trình ch ph th ng nh ch thi.ọ ượ ấ- Đi toàn bài làm tròn 0,25đ.ể Ng ra đườ GS.TSKH.NGUT Nguy Ti Danhễ kh thí và ki nh ch ng GD- GD ượ ộĐTBµi Néi dung §iÓm11,51.1+ ()()()()3 33 63 33 3A- --= +++ ()6 33 29 3A+= +- 1A= 0,250,251.2a) Ta có:+ ()- -+ ++1 11 11x xx ()-+11xx x+ ()- -=+ ++21 12 11x xx xx+ ()()21 1:11x xBxx xx- += =-++ vì 0x và 1x ¹).(*)b) ặx t, khi đó (*) tr thành: -ởtt1 -3 3t 21Khi 21 thì =21 41 0,250,250,250,252 2,52.1a) 02322xx 112)3('2V y: xậ1 13 x2 =13b) 52351yx yx25 52yx 523)25(51yy yx25 yx25 11175x 61011y 1160y 1160y lu n: Ph ng trình có nghi m: ươ ệ1160;11175 0,250,250,250,250,250,252.2+ (km/h) là xu ng khi nọ yên ng. ki n: 1.ề ệ+ Th gian xu ng máy B: ế60(h)1x+ th gian xu ng ngờ cợdòng ề25(h)1x-+ Theo gi thi ta có phả ươ ng trình 60 25 181 2x x+ =+ 0,250,250,25+ Hay 23 34 11 0x x- Gi phả ươ ng trình trên, ta đư các nghi m: ệ111x= 213x=+ Vì nên 11 xu ng khi nậ ng yên làứ 11km/h.0,2532,03.1 m.Đ ph ng trình có nghi phân bi ươ ệ ’>0 3-m>0m<3Theo nh lý Vi-et ta có: xị1 x2 =-4 (I) x1 .x2 m+13101221xxxx 310...2)(310.xxxxxxxxxx (*)Thay (I) vào (*) ta c: ượ31611631021163101)1(216mmmm 48= 16m +16 m=2161648 (tho mãn đk:m 3)ả 0,250,250,250,253.2To giao đi (d) và (P) là nghi ph ng trình: ươ 241xy mxx241 4x 4m (*) mxy Đi ki (d) ti xúc (P)là ph ng trình (*) ph có nghi kép:ề ươ ệ 4m. Pt (*) có nghi kép ệ ’= 4m -1.Hoành ti đi là nghi kép ph ng trình: xọ ươ1 =x2 =2ab Thayx=2 vào pt 241xy 1. to ti đi là: M(2;1)ậ 0,250,250,250,2544,0Hình ph các câu 1:ẽ ụHình ph các câu 2,3,4:ẽ 0,250,254.1* Ta có: E,F là giao đi AB và AC ng tròn đk BCầ ượ ườT giác BEFC ti ng tròn đk BC.ứ ườ* Ta có: 090ˆˆCFBCEB (góc ti ch ng tròn)ộ ườ BF, CE làcác ng cao tam giác ABC ườ ủ là tr tâm ABC. AH BC 0,50,54.2Xét AEC và AFB có: chungCAB:ˆ và AFˆBCEˆA =90  AEC ng ng AFB BAACAFAE AE.AB=AF.AC 0,250,254.3Khi BHOC ti ta có: ếCHBCOBˆˆ mà FˆˆHECHBCOˆBFˆHEVà: góc EHF góc EAF= 180 do AEHF ti p)ộ ế góc BOC +gócBAC=180 mà góc BOC 2.góc BAC 3. góc BAC 180 BAC =60 ovà góc BOC 120 oTa có: là trung đi BC và là tâm ng tròn ti ườ ABC OK BC, mà OBC cân do OB OC) góc KOC góc BOC= 60 0V ậ3360cotˆcotoCOKKCOK mà BC 2KC nên 63BCOK 0,250,250,250,254.4Xét EHB và FHC có:Góc BHE góc CFH 90 và góc EHB góc FHC (đ nh) ỉ EH FHC 123.4..HFHFHBHCHEHCHBHE HC(CE HC) 12 HC 8.HC 12 0 HC ho HC 6ặ* Khi HC thì HE (không tho mãn HC>HE)ả 0,250,250,25S* Khi HC thì HE (tho HC>HE)ảV HC cmậ 0,25