Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi vào lớp 10 chuyên toán học (5)

382911a699e03e97604dc2cfd608adb6
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-29 14:24:42 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT HOÀ BÌNHỞĐ chính th cề KỲ THI TUY SINH VÀO 10 NĂM 2013 2014Ể ỌTR NG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THƯỜ ỤĐ THI MÔN TOÁN Ề(Dành cho các chuyên Nga, Pháp, Trung)Ngày thi: 29 tháng năm 2013Th gian làm bài: 150 phút (không th gian giao )ể ềĐ thi có 01 trangề ồBài (2 đi m)ể a/ Tính giá tr bi th c: ứ3( 10 )( 10 64M= b/ Không dùng máy tính hãy so sánh: 10 13A= ớ11 12B= +Bài (2 đi m) ểCho ph ng trình ươ22( 3) 0x x- =a/ Tìm ph ng trình nh ươ ậ3x=- làm nghi m.ệb/ Tìm ph ng trình có hai nghi phân bi ươ ệ1 ,x th mãnỏ2 21 228x x+ =.Bài (2 đi m)ểHai vòi cùng ch vào không ch thì sau gi 36 phútướ ướ ờđ ch mình thì vòi th nh ch nhanh vòi thầ ứhai là gi Tính th gian vòi ch mình .ờ ểBài (3 đi m)ểCho ng tròn tâm ng kính AB và đi trên ngử ườ ườ ườtròn (,M B¹ ). Tia BM ti tuy ng tròn I, phânắ ườ ạgiác góc ủ·IAM ng tròn E, BM F. Tia BE AI H, tắ ườ ắAM K. Ch ng minh ng:ạ ằa/ Tam giác ABF là tam giác cân.b/ .BE BH BM BI=c/ giác ứAKFH là hình thoi.Bài (1 đi m)ểGi ph ng trình ươ221 274x xx x+ =---------------------------- ------------------------------ếH và tên thí sinh: ............................................. SBD: ................................ Phòng thi: ..............Giám th (h và tên, ch ký)ọ ........................................................................................................Giám th (h và tên, ch ký)ọ ........................................................................................................H NG CH MƯỚ MÔN TOÁN 2013(Dành cho các chuyên Nga, Pháp, Trung)Bài dungộ Đi mể1 (2đ) a3( 10 )( 10 64M= 0,5 đ8 4) 2M= =-0,5 đb223 10.13 23 130A= 0,25 đ223 11.12 23 132B= 0,25 đ2 2B AÞ >, mà 0, 0A B> ậB 0,5 đ2(2 đ) aThay 3x=- vào pt 6( 3) 0mÞ 0,5 đ56mÞ =0,5 đbTa có 2' 3) 4mD 0,25 đPt có nghi pb ệ2' 3) 4mÛ >51mm>éÛê<ë 0,25 đ2 21 228 28x x+ =0,25 đ26( )( 3) 90( )m tmmm tm=éÛ Ûê=ë. KL… 0,25 đ3(2đ) th gian vòi th nh ch mình là (h, x>0)ọ ểÞM gi vòi th nh ch ượ 1x 0,5 đb th gian vòi th hai ch mình là x+3 (h)ờ ểÞM gi vòi th hai ch ượ 13x 0,5 đĐ gi 36 phút =ổ 185 gi Ta có pt ờ1 53 18x x+ =+ 0,5 đGi ra ượ6x= và KL… 0,5 đ4 (3đ)KH MIA BFEaTa có ·090AEB= (góc ti ch ng tròn) ườAE EBÞ 0,5 đMà AE là phân giác góc ủ·IAM nên BE cũng là phân giác gócủ·ABM Do đó tam giác ABF cân B.ạ 0,5 đb Trong tam giác ABH vuông có AE là ng cao do đóạ ườ2.BE BH AB= 0,5 đTrong tam giác ABI vuông có AM là ng cao do đóạ ườ2.BM BI AB=. ậ. .BE BH BM BI= 0,5đcVì BE là ng trung tr ườ ủAF nên ta có ,KA KF HA HF= (1) 0,5 đM khác trong tam giác ặAHK có AE là ng cao là ngừ ườ ườphân giác nên tam giác AHK cân ạAH AKÞ (2) 0,25 đT (1) và (2) giác AKFH là hình thoi.ứ 0,25 đ5 (1đ)ĐK: 0x ¹. Ta có pt 221 27( )4x xx x+ =21 35( )4x xx xÛ 0,25 đĐ ặ1x tx+ ta có pt: 253524 35 0742tt tté=ê+ Ûê-ê=êë 0,25 đ+/ 52t =21 5122xxxx=éêÞ Ûê=ë 0,25 đ+/ ớ72t-=7 331 7427 334xxxxé- +=ê-êÞ Ûê- -=êë KL 0,25 đChó ý: Mäi lêi gi¶i ®óng kh¸c ®Òu îc cho ®iÓm ¬ng ¬ng
vongech@gmail.com
2020-09-24 13:49:34