Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh - THPT Chuyên Nam Định năm 2014-2015 - có lời giải

25cb2b71fccce0df1defcdb0c9c18858
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 10:33 AM ngày 10-04-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 602 | Lượt Download: 22 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KIM LO KI MẠ I. trí nguyên tị ng tinh th ph ng tâm kh iạ ươ ốII. Tính ch líấ ậ- nh trong chu kìớ => Liên kim lo uế ế- Nhi nóng ch y, nhi sôi th Li Csệ ấ- ng nhộ ỏ- g/cm 3III. Tính ch hóa cấ ọR có âm đi nh Iộ ỏ1 th => tính kh nhấ ạM (tăng Li Cs)Th hi nể 1. Tác ng phi kimụ ớ2M H2 2MHThí :ụ 4Na O2 2Na2 O2Na O2 Na2 O2 natripeoxit 6Li N2 2LiN3 2. Tác ng (Eụ ướ oM+/M 0)Na H2 NaOH H2M H2 OH H23. Tác ng dd axitụ ớNa HCl NaCl H2 ↑Na dư H2 NaOH H2 4. Tác ng dd mu iụ ốKhi cho Na tác ng dd mu CuSOụ ố4 .2 Na +2H2 →2NaOH +H2 NaOH+ CuSO4 →Na2 SO4 +Cu(OH)2 $IV. ng ngỨ Kim ai ki có nhi ng ng quan tr ng :ọ ọ- Ch kim có nhi nóng ch th dùng trong thi báo cháy,…ế ị- Các kim ai Na và dùng làm ch trao nhi trong vài ai lò ph ng ạnhân.- Kim ai xesi dùng ch bào quang đi n.ọ ệ- Đi ch kim ai hi ng ph ng pháp nhi luy n.ề ươ ệ- Dùng nhi trong ng .ề ơV. Đi chề ế- Trong nhiên kim ai ki ch ng ch t.ự ấ- Ph ng pháp th ng dùng đi ch kim ai ki là đi phân nóng ch mu ươ ườ ốhalogenua ho hiđroxit kim lo ki trong đi ki không có không khí.ặ Thí :ụ*Na đi ch ng cách đi phân nóng ch NaCl 25%ượ NaF và 12% KCl nhi cao, ng than chì và âm làm ng Fe.ở ươ 2NaCl 2Na Cl2* Li đi ch ng cách đi phân LiCl và KClượ ợ* Rb và Cs đi ch ng cách dung kim lo Ca kh các clorua nhi cao và ượ ộtrong chân không:2RbCl Ca CaCl2 2RbCaC2 2CsCl 2C CaCl2 2CsBÀI PẬCâu hình electron ngoài cùng nguyên kim lo ki làấ ềA. ns 1. B. ns 2. C. ns 2np 1. D. (n–1)d xnsy y.Câu Cation có hình electron ngoài cùng là 2sấ 22p 6. là cation nào sau đây?A. Ag +. B. Cu +. C. Na +. D. +.Câu ng dung ch thành khi hoà tan 39 gam kali kim lo vào 362 gam là ạk qu nào sau đây?ế ảA. 15,47%. B. 13,97%. C. 14%. D. 14,04%.Câu 4: Nh ng nguyên trong nhóm IA ng tu hoàn trên xu ng ượ ốd theo th tăng aướ ủA. đi tích nh nguyên .ệ B. kh ng riêng. ượC. nhi sôi.ệ D. oxi hoá.ốCâu 5: đi nào sau đâyặ không là đi chung cho các kim lo nhóm IA?ặ ạA. electron ngoài cùng nguyên .ố ửB. oxi hoá các nguyên trong ch t. ấC. ng tinh th các ch t.ấ ấD. bán kính nguyên .ửCâu 6: Nguyên có năng ng ion hoá nh nh làố ượ ấA. Li. B. Na. C. K. D. Cs.ĐÁP ÁN1 6A
2020-09-29 10:45:14