Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi vào 10 chuyên Sinh toàn Quốc

e0d573edd0c099ae126ea3999f56a887
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-01 21:58:15 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 262 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TuyÓn chän c¸c ®Ò thi TuyÓn sinh vµo líp 10 tr êng lêinãi ®ÇuHàng năm, giáo và đào các nh thành ph trong ch kỳ thi tuy nở ướ ểsinh vào 10 tr ng THPT chuyên các môn nh Toán, lý, Hoá c, Sinh c, Văn c,ớ ườ ọNgo ng ch lý, Tin c... nh ng môn nh Toán c, lý, Hoá c, Văn hayạ ọNgo ng thì tr nay trên th tr ng sách đã có nhi sách ng “tuy hay tuy nạ ướ ườ ểch n” các thi tuy sinh vào 10 tr ng THPT chuyên, nh ng môn Sinh thì sáchọ ườ ầd ng này hi m. Do cu sách “ạ Tuy ch các thi tuy sinh vào 10 tr ngể ườTHPT chuyên Môn Sinh cọ tuy ch n, biên so và xu nh đích:ượ ụ- Giúp cho sinh và giáo viên gi ng môn Sinh THCS có cách nhìn chínhọ ượxác và toàn di xu ng ra thi môn Sinh trong kỳ thi tuy sinh vào 10 tr ng THPTệ ướ ườchuyên các nh, thành ph và các tr ng THPT chuyên tr thu các tr ng trên củ ườ ườ ản c.ướ- Giúp cho sinh và giáo viên gi ng môn Sinh THCS có thêm ngu tọ ượ ưli tham kh ích trong quá trình và gi ng y. Qua đó góp ph vào vi nâng cao ch tệ thpt chuyªnm«nsinh häc Cuèn s¸ch gåm 223 ®Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10tr êng THPT chuyªn cña nhiÒu tØnh vµ trùc thuéc c¸ctr êng §¹i häc îc chän läc vµ s¾p xÕp theo tõngn¨m häc, tõ n¨m häc 2001 2002 ®Õn n¨m häc2016 2017 NguyÔn V¨n C«ngGi¸o viªn tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh Nam §Þnh§iÖn tho¹i: 01243771012míiTuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp THCS M«n Sinh häcl ng và môn, cũng nh qu cao trong kỳ thi tuy sinh vào 10 các tr ngượ ườTHPT chuyên.Cu sách này có 223 thi tuy sinh vào 10 tr ng THPT chuyên nhi nh,ề ườ ỉthành ph và tr ng THPT chuyên tr thu các tr ng c, các thi ch và pố ườ ườ ượ ắx theo ng năm c, năm 2001 2002 năm 2016 2017 Các thi trong cu sáchề ốnày tác gi m, ch nhi kênh khác nhau nh bè, ng nghi p, Websiteượ ừc các giáo đào o, trangủ http:// www. dethi.violet.vn và nhi Website có uy tín khác. Doềđó, có nhi thi tác gi đáp án và ng ch m, nh ng cũng có nh ng thiề ượ ướ ềtác gi không đáp án và ng ch m. nh ng thi có đáp án và ng nả ượ ướ ướ ẫch m, tác gi gi nguyên văn đáp án và thang đi các em sinh và quý th cô có th th vàấ ấv ng cách tr và cho đi ki th trong thi. nh ng thiậ ượ ềkhông có đáp án thì các em sinh và quý th cô có th gi ng ki th c, rèn luy kĩọ ệnăng và ph ng pháp gi i.ươ ảV vai trò là giáo viên tr ti gi ng y, ng HSG, luy thi vào 10 tr ngớ ưỡ ườTHPT chuyên môn Sinh THCS, tác gi th cu sách là tài li tham kh ích cho cácọ ữem sinh yêu thích môn Sinh và giáo viên môn Sinh các tr ng THCS, bi tọ ườ ấh ích nh ng em sinh và quý th cô tham gia ôn luy và thi vào 10 kh chuyên -ữ ốmôn Sinh các tr ng THPT chuyên. Ngoài ra cu sách cũng là tài li tham kh choọ ườ ốsinh viên giáo sinh chuyên nghành ph Sinh các tr ng Cao ng và c.ư ườ ọM dù đã ng m, ch c, biên so nh ng cu sách khó tránh kh nh ngặ ữthi sót, tác gi mong nh đóng góp ki quý ng nghi và các em sinh đế ượ ểl xu sau hoàn ch nh n. Nhân đây, tác gi cũng bày lòng chân thành quýầ ượ ớđ ng nghi đang công tác trong ngành giáo c, nh ng em sinh đã thi lên Internet và banồ ềqu tr trang http:// www. dethi.violet. vn.ả ịChúc các em sinh và quý th cô nhi thành tích cao trong quá trình vàọ ượ ậgi ng khi khai thác, ng cu sách này. ki đóng góp quý th cô và các em xin vuiả ầlòng liên tác gi theo ch email: mrcongdst@gmail.com Tác gi trân tr ng n!ả ơGiáo viên tuy ch và biên so n: Nguy Văn Côngễ nhân khoa chuyên ngành ph Sinh ph Hà 2ử ộGiáo viên lãnh tuy HSG môn Sinh tr ng ườ THCS Đào Tích tr thu Phòng Giáo cư ụvà Đào Tr Ninh nh Nam nhạ ịNAM NHỊNgày 03 tháng năm 2016(Q «, c¸c em HS nh Çu d¹ng b¶n ,® hu vµ Êy tèt khuy m·i ®Ò ®¸p ¸n d¹ngwo tù vµ 01 chuyªn ®Ò liªn quan ®Õn ch ¬ng tr×nh båi ìngHSG Sinh d¹ng word qua ma oÆc ®i i01243771012, áa íi ®Ó quý «t am )GV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh2TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp THCS M«n Sinh häcM CỤ ỤSTT áp án TrangI 2001 2002ọ1 Chuyên Khoa nhiên Qu gia Hà 32 Chuyên Hà Amsterdam chính th cề 4II 2002 2003ọ3 Chuyên khoa nhiên Qu gia Hà chính th cề 54 PTNK Qu gia thành ph Chí Minh chính th cề 65 Chuyên Hà Amsterdam chính th cề 7III 2003 2004ọ6 Chuyên Hà Amsterdam chính th cề 87 Chuyên khoa nhiên Qu gia Hà chính th cề 128 PTNK Qu gia thành ph Chí Minh chính th cề 13IV 2004 2005ọ9 Chuyên Hà Amsterdam chính th cề 1410 Chuyên Lê ng Phong Thành ph Chí Minh chính th cề 15 1811 Chuyên khoa nhiên Qu gia Hà chính th cề 1912 PTNK Qu gia thành ph Chí Minh chính th cề 20 21V 2005 2006ọ13 Chuyên khoa nhiên Qu gia Hà chính th cề 22 2414 Chuyên Hà Amsterdam chính th cề 2515 Chuyên Tre chính th cề 2616 Chuyên Phan Châu Ngh An chính th cề 2717 Chuyên Qu Th Thiên Hu chính th cề 28 3018 PTNK Qu gia thành ph Chí Minh chính th cề 31VI 2006 2007ọ19 Chuyên Qu Th Thiên Hu chính th cề 32 3420 Chuyên Hà Amsterdam chính th cề 3521 PTNK Qu gia thành ph Chí Minh chính th cề 3622 Chuyên Tre chính th cề 37 3823 Chuyên Ninh chính th cề 39 4124 Chuyên Lam Thanh Hoá chính th cề 4225 Chuyên Lê ng Phong Nam nh chính th cề 4326 Chuyên Lý Tr ng Thự chính th cề 44 4727 Chuyên khoa nhiên Qu gia Hà chính th cề 48 5028 Chuyên Gia Lai chính th cề 51 5329 Chuyên Gia Lai bề 54VII 2007 2008ọ30 Chuyên ng Yên chính th cề 55 5831 Chuyên Sạ ph Hà chính th cề 5932 Chuyên Hà Amsterdam chính th cề 6033 Chuyên Lam Thanh Hoá chính th cề 6134 Chuyên Tre chính th cề 62 6335 Chuyên Bình nh chính th cề 6436 Chuyên Lý Tr ng Thự chính th 65 6837 Chuyên Lê ng Phong Nam nh chính th cồ 6938 Chuyên Ninh chính th cắ 7039 Chuyên khoa nhiên Qu gia Hà chính th cề 71 7340 PTNK Qu gia thành ph Chí Minh chính th cề 7441 Chuyên Gia Lai chính th cề 75 76GV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh 3TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp THCS M«n Sinh häc42 Chuyên Gia Lai bề 77VIII 2008 2009ọ43 Chuyên Qu Th Thiên Hu chính th cề 78 8044 Chuyên Thái Bình chính th cề 81 84 45 Chuyên Phan Châu Ngh An chính th cề 85 8746 Chuyên Nguy Trãi Dễ ươ ng chính th cề 88 90 47 Chuyên Nguy Trãi Dễ ươ ng bề 91 9348 Chuyên Lam Thanh Hoá chính th cề 94 9649 Chuyên ng Yên chính th cề 97 10050 Chuyên Lâm ng chính th cề 101 10251 Chuyên Phú Yên chính th cề 103 10452 Chuyên Phú Yên bề 10553 Chuyên Hà Amsterdam chính th cề 10654 Chuyên ươ ng Tu Ninh Bình chính th cề 107 11055 Chuyên Sạ ph Hà chính th cề 11156 Chuyên Tre chính th cề 112 11357 Chuyên Phòng chính th cề 114 11658 Chuyên Phòng bề 117 11959 Chuyên Lê ng Phong Nam nh chính th cề 12060 Chuyên Vĩnh Phúc chính th cề 12161 Chuyên Ninh chính th cắ 122 12562 PTNK Qu gia TP Chí Minh chính th cạ 126 12763 Chuyên Long Qu ng Ninh chính th cạ 128 13164 Chuyên Long Qu ng Ninh bạ 132 13465 Chuyên Huỳnh Kiên Giang chính th cẫ 13566 Chuyên khoa nhiên Qu Gia Hà Chính th cạ 136 138IX 2009 2010ọ67 Chuyên Phan Châu Ngh An chính th cề 139 14168 Chuyên Lâm ng chính th cề 142 14669 Chuyên Lê ng Phong Nam nh chính th cề 147 15070 Chuyên Lam Thanh Hoá chính th cề 151 15371 Chuyên Thái Bình chính th cề 154 15872 Chuyên Long Qu ng Ninh chính th cề 159 16173 Chuyên Tuyên Quang chính th cề 162 16474 Chuyên Nguy Trãi Dễ ươ ng chính th cề 165 16775 Chuyên Khánh Hoà chính th cề 168 17076 Chuyên khoa nhiên Qu gia Hà chính th cề 171 17677 Chuyên ng Yên chính th cề 17778 Chuyên Lê Quý ôn Qu ng Tr chính th cề 17879 Chuyên Hà Amsterdam chính th cề 17980 Chuyên Tre chính th cề 180 18181 Chuyên ươ ng Tu Ninh Bình chính th cề 182 18482 Chuyên Hùng ươ ng Phú Th chính th cề 185 18883 Chuyên Gia Lai chính th cề 189 19184 Chuyên Huỳnh Kiên Giang chính th cề 192 19485 Chuyên Ti Giang chính th cề 195 19886 Chuyên Vĩnh Phúc chính th cề 199 20187 Chuyên Vĩnh Phúc bề 202 20488 PTNK Qu gia TP Chí Minh chính th cạ 20589 Chuyên ng Tháp chính th cồ 206 20890 Chuyên Gia Lai bề 209X 2010 2011ọ91 Chuyên Thành ph Chí Minh chính th cề 210 21392 Chuyên Gia Lai chính th cề 214 216GV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh4TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp THCS M«n Sinh häc93 Chuyên Lý Tr ng Thự chính th cề 217 21994 Chuyên Phan Châu Ngh An chính th cề 220 22295 Chuyên khoa nhiên Qu gia Hà chính th 223 22696 Chuyên Sạ ph Hà chính th cề 22797 Chuyên Phú Yên chính th cề 228 23298 Chuyên Qu ng Nam chính th cề 233 23599 Chuyên Ti Giang chính th cề 236 238 100 Chuyên Long Qu ng Ninh chính th cề 239101 Chuyên Liêu chính th cề 240 242102 Chuyên ng Yên chính th cề 243 245 103 Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh chính th cề 246104 Chuyên Thái Bình chính th cề 247 249105 Chuyên ươ ng Tu Ninh Bình chính th cề 250 252106 Chuyên Tuyên Quang chính th cề 253 255107 Chuyên Tre chính th cề 256 257 108 Chuyên Qu ng Tr chính th cề 258109 Chuyên Huỳnh Kiên Giang chính th cề 259 261110 Chuyên Lê ng Phong Nam nh chính th cồ 262111 PTNK Qu gia TP Chí Minh chính th cạ 263 264112 Chuyên ng Tháp chính th cồ 265 267XI 2011 2012ọ113 Chuyên khoa nhiên Qu gia Hà chính th cề 268 272114 Chuyên Sạ ph Hà chính th cề 273 275115 Chuyên Hùng ươ ng Phú Th chính th cề 276 278116 Chuyên Phan Châu Ngh An chính th cề 279 282117 Chuyên ng Yên chính th cề 283 286118 Chuyên Nguy Trãi Dễ ươ ng chính th cề 287119 Chuyên Lê ng Phong Nam nh chính th cề 288 291120 Chuyên Phòng chính th cề 292121 Chuyên Lê Quý ôn Qu ng Tr chính th cề 293122 Chuyên Vĩnh Phúc chính th cề 294 296123 Chuyên Qu ng Nam chính th cề 297124 Chuyên Liêu chính th cề 298 300125 Chuyên Cao ng chính th cề 301126 Chuyên Qu Th Thiên Hu chính th cề 302 304127 Chuyên Tr Hầ ng Bình Thu chính th cề 305 307128 Chuyên ng Tháp chính th cề 308 310129 Chuyên Ti Giang chính th cề 311 314130 Chuyên Huỳnh Kiên Giang chính th cề 315 317131 Chuyên ng Văn Ninh Bình chính th cươ 318 320 132 Chuyên Long An chính th cề 321 323 133 Chuyên Long An bề 324 326 134 Chuyên Qu ng Nam chính th cả 327135 Chuyên Ninh chính th cắ 328 331136 Chuyên Tr ng Bình Thu chính th cầ 332 334137 PTNK Qu gia TP Chí Minh chính th cạ 335138 Chuyên Gia Lai chính th cề 336 338139 Chuyên Gia Lai bề 339140 Chuyên Lam Thanh Hóa chính th cơ 340 343141 Chuyên Đăklăk chính th cề 344XII 2012 2013ọ142 Chuyên Gia Lai chính th cề 345 347143 Chuyên Nguy Trãi Dễ ươ ng chính th cề 348 350144 Chuyên Phan Châu Ngh An chính th cề 351 354GV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh 5TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp THCS M«n Sinh häc145 Chuyên Phan Châu Ngh An bề 355146 Chuyên Phú Yên chính th cề 356 359147 Chuyên Long An chính th cề 360 362148 Chuyên Lê ng Phong Nam nh chính th cề 363 365149 Chuyên Lê ng Phong Nam nh bề 366 368150 Chuyên Thái Nguyên chính th cề 369 373151 Chuyên Ti Giang chính th cề 374 378152 Chuyên Huỳnh Kiên Giang chính th cề 379 381153 Chuyên ng Tháp chính th cề 382 384154 Chuyên ng Văn Ninh Bình chính th cươ 385 388 155 Chuyên Long An bề 389 391 156 Chuyên Qu ng Bình chính th cả 392 395 157 Chuyên Liêu NV1 chính th cạ 396 398 158 Chuyên Liêu NV2 chính th cạ 399 401 159 Chuyên Qu Th Thiên Hu chính th cố 402 404 160 Chuyên ph Hà chính th cạ 405161 Chuyên Long Qu ng Ninh chính th cạ 406 409162 Chuyên khoa nhiên Quóc gia Hà chính th cạ 410 413163 PTNK Qu gia TP Chí Minh chính th cạ 414 415164 Chuyên Lam Thanh Hóa chính th cơ 416 420165 Chuyên Đăklăk chính th cề 421XIII 2013 2014ọ166 Chuyên Phòng chính th cả 422 424167 Chuyên Phòng bả 425 427168 Chuyên ng Văn Ninh Bình chính th cươ 428 430169 Chuyên Long An chính th cề 431 435170 Chuyên Qu ng Tr chính th cả 436 437171 Chuyên Lê ng Phong Nam nh chính th cồ 438 442172 Chuyên ng Văn Chánh Phú Yên chính th cươ 443 445173 Chuyên ng Tháp chính th cồ 446 449174 Chuyên Tây Ninh chính th cề 430 452175 Chuyên Vĩnh Phúc chính th cề 453 455176 Chuyên Ninh chính th cắ 456 459177 Chuyên Qu ng Bình chính th cả 460 464178 Chuyên Long Qu ng Ninh chính th cạ 465 467179 Chuyên khoa nhiên Qu gia Hà chính th cạ 468 472180 PTNK Qu gia TP Chí Minh chính th cạ 473 181 Chuyên Huỳnh Kiên Giang chính th cẫ 474 476182 Chuyên Khánh Hòa chính th cề 477 480183 Chuyên Hà Nam chính th cề 481 484184 Chuyên Hà Nam bề 485 487185 Chuyên Ti Giang chính th cề 488 492186 Chuyên Lam Thanh Hóa chính th cơ 493 496187 Chuyên Đăklăk chính th cề 497XIV 2014 2015ọ188 Chuyên Lê ng Phong Nam nh chính th cồ 498 501189 Chuyên Lê ng Phong Nam nh bồ 502 504190 Chuyên Phan Châu Ngh An chính th cộ 505 508191 Chuyên Long An chính th cề 509 512192 Chuyên Qu ng Bình chính th cả 513 517193 Chuyên khoa nhiên Qu gia Hà chính th cạ 518 524194 Chuyên Huỳnh Kiên Giang chính th 525 528195 Chuyên ph Hà chính th cạ 529196 Chuyên Thái Nguyên chính th cề 530 532GV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh6TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp THCS M«n Sinh häc197 Chuyên Nguy Trãi ng chính th cễ ươ 533198 Chuyên Ti Giang chính th cề 534 538199 Chuyên ng Tháp chính th cồ 539 542200 Chuyên Đăklăk chính th cề 543201 Chuyên Vinh chính th cạ 544 547XV Năm 2015 2016ọ202 Chuyên Lê ng Phong Nam nh chính th cồ 548 553203 Chuyên Lê ng Phong Nam nh bồ 554 558204 Chuyên Thái Bình chính th cề 559 561205 Chuyên Thái Nguyên chính th cề 562 566206 Chuyên Nguy Trãi ng chính th cễ ươ 567 569207 Chuyên Long An chính th cề 570 573208 Chuyên Kiên Giang chính th cề 574 578209 Kỳ thi tuy sinh vào các tr ng THPT chuyên Hà chính th cể ườ 579 580210 Chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa chính th 581 585211 Chuyên Vinh chính th cạ 586 588XVI Năm 2016 2017ọ212 Chuyên Nguy Trãi ng chính th cễ ươ 589 592213 Chuyên Lê ng Phong Nam nh chính th cồ 593 598214 Chuyên Thái Nguyên chính th cề 599 603215 Chuyên Thái Nguyên thi thề 604 608216 Chuyên Hoàng Văn Th Hòa Bình chính th cụ 609 610217 Chuyên Ph Hà chính th cư 611 614218 Chuyên Bình nh chính th cị 615219 Chuyên Tre chính th cế 616220 Kỳ thi tuy sinh vào các tr ng THPT Chuyên TP Chí Minh chính th cể ườ 617 620221 Kỳ thi tuy sinh vào các tr ng THPT chuyên Hà chính th cể ườ 621 622222 Chuyên Bà Vũng Tàu chính th cị 623 624223 Chuyên Long An chính th cề 625 629GV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh