Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi văn học kì I

30383537373961646662393966616166616337383730646264633865303562386433333239393465393030393132373966373966336536626534643539626130
Gửi bởi: Trương Nhật Quang vào 07:56 PM ngày 4-01-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

I. Tr nghi khách quanắ (4 đi m, câu 0,25 đi m).ể ểKhoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ộ ướ ờ1. Truy nào sau đây là truy tích?ệ A. Tinh, Thu Tinh B. C. ch ng đáy gi ng D. tích mự ươ2. Ph ng th bi đt chính truy “Cây bút th n” là gì?ươ A. Miêu B. Bi C. D. Ngh lu nị ậ3. đích giao ti văn là gì?ụ ựA. Tái hi tr ng thái B. Bày tình m, xúcệ ảC. Nêu ki đánh giá bàn lu D. Trình bày di bi n, vi cế ệ4. nào không th thi trong văn ?ế ựA. Nhân t, vi B. xúc, suy nghĩ C. Lu bàn, đánh giá D. Nh xétậ ậ5. Truy thuy nào sau đây liên quan đn vi đánh gi ngo xâm?ề ạA. Bánh ch ng, bánh gi B. Con ng, cháu Tiên C. Thành Gióng D. Tinh, Thu Tinhơ ỷ6. nghĩa truy Thánh Gióng là gì?ủ ệA. cao th và nh đt B. cao lao đng, cao ngh nôngề ướ ềC. Th hi ch ng thiên tai D. Th hi quan ni và nhân dân cu ngể ướ ướ ố7. nghĩa truy ch ng đáy gi ng là gì?ủ ếA. Ch gi u, châm bi thói nghênh ngang B. Phê phán cách nhìn nh phi di n, ch quanế ủC. Phê phán nh ng ng hi bi p, không coi ai ra gìữ ườ ẹD. Phê phán nh ng ng không có ch ki n, ba ph iữ ườ ả8. Truy tích đc sáng tác nh đích gì?ệ ượ ụA. Phê phán nh ng thói con ng B. Khuyên nh răn con ng iữ ườ ườC. Th hi thái đ, cách đánh giá nhân dân nhân t, ki đc kể ượ ểD. Th hi ni tin nhân dân đo đc và công lýể ướ ứ9. Dòng nào đây nêu chính xác nh đc đi truy truy ng ngôn?ướ ụA. Ng n, gay n, B. Ng n, tri lý sâu xa C. Đn gi n, hi u, gây ng thúắ ứD. Ng n, ch mâu thu gây i, tình hu ng ngắ ườ ờ10. ngh thu t, truy gi ng truy ng ngôn đi nào?ề ườ ểA. ng ti ng B. Tình ti ly C. Nhân chính th ng là D. truy ng n, hàmử ườ ườ ọsúc11. Trong các và câu sau, “b ng” nào đc dùng nghĩa c?ụ ượ ốA.Ăn cho ch ng B. ng ng, ch mang theo C.Anh ng D.Ch nhi u, ng chân săn ấch cắ12. nào đây là ghép?ừ ướ A. ng ng B. Xinh đp C. ng hào D. Mù tị13. Dòng nào đây là danh ?ướ ừA. Đang sóng mù B. toà lâu đài to C. Không mu làm hoàng D. th nh nổ ộ14. Dòng nào đây là tính ?ướ ừA. Cái máng B. giông C. Đi là nh phúc tr em D. nhanh nh th iợ ổ15. Câu nào sau đây dùng không đúng nghĩa?ắ ừA. Anh ta là tính khí nh nhen. B. Ch có thân hình nh nh n. ắC. cu sách nh nhen. D. Cô nói năng nh nh .ộ ẹ16. Nghĩa “tung hoành” đc gi thích đây theo cách nào? “Tung hoành”: Tho chí hành đng ượ ướ ộkhông gì tr đcả ượA. Trình bày khái ni mà bi th B. Miêu hành đng, mà bi thệ ịC. Đa ra đng nghĩa gi thích D. Đa ra trái nghĩa gi thíchư ảII. lu (6 đi m).ự ểĐ Đóng vai th nh lúc còn bé trong truy “M hi con” câu chuy n.ề ệ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Th gian làm bài 90 phútờ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………