Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Kon Tum năm học 2018 - 2019

bfad39885267b7c1fc2d9b62d6878546
Gửi bởi: Thái Dương vào 02:06 PM ngày 14-02-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 224 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giaùo aùn: TC Ñòa lí TröôøngTHCS Leâ Lôïi Tu n: 31ầ Ngay so n: 04/04/2017a Ti t: Ngay y: 07/04/2017aLUY PỆ ẬBI VÀ NGỂ ƯƠI. TIÊU BÀI xong bai nay HS co kh năngo a1. Ki th c:ế ứ- Bi mu bi va ng; nguyên nhân lam cho mu bi vaế ượ ươ ểđ ng không gi ng nhau. ươ ố- Trình bay ba hình th ng bi va ng la: sóng, th tri uượ ướ ươ ềva dòng bi n. Nêu nguyên nhân sinh ra sóng, th tri va ng.ể ượ ươ- Bi vai trò bi va ng ng va xu con ng trên Traiế ươ ươĐ va vì sao ph bi va ng kh nhi m.â ướ ươ ể- Bi nguyên nhân lam nhi bi n, ng va qu .ế ướ ươ a2. Kĩ năng:* Kĩ năng chuyên môn Nh bi sóng bi va th tri qua tranh nh. a- Nh bi hi ng nhi bi va ng qua tranh nh va trên th .ậ ượ ướ ươ ế* Kĩ năng ng giao trong bai:ô ươ u- Tìm ki va li thông tin qua bai vi t. (HĐ 1, HĐ 2)ế ế- Phân tich so sanh hình th ng va nguyên nhân hình thanh sóng bi n, th tri uề ềva dòng bi n. (HĐ 2)ể- Giao ti p: Ph ng nghe tich c; trình bay suy nghi ng, tac khi lamế ươ ợvi nhóm.(HĐ 1, HĐ 2) Lam ch thân: nh trach nhi m.( HĐ 2)ệ ệ3. Thai hanh vi:ộ Có th không lam nhi bi va ng ướ ươph hanh vi lam nhi bi va ng.a ướ ươ4. Xac nh dung tr ng tâm bai.ị ủ- HS bi mu bi va nguyên nhân lam cho bi n, ng có mu i.ế ượ ướ ươ ố- Bi cac hình th vế ng bi va ng (Sóng, th tri u, dòng bi n) ướ ươ ểva nguyên nhân chúngủ 5. Nh ng năng có th ng i.ữ ướ ớ- Năng chung: ng ngôn ng gi quy c; giao ti p, tac.ư ợ- Năng chuyên bi t: ng hình quan sat, duy ng theo lãnhư ợthổII. CHU GIÁO VIÊN VÀ SINHẨ Ọ1. Chu GV: nhiên th gi cac dòng bi n.a ể2. Chu HS:â ng ph .a ụIII. HO NG CẠ Ọ1. nh ch (1 phút)2. Ki tra bai cu (Không ki tra)ể3. Bai ớNaêm hoïc 2016 2017 --------------------------- -------------------- GV: Nguyeãn TieánVinh 1Giaùo aùn: TC Ñòa lí TröôøngTHCS Leâ Lôïia. Kh ng (1 phút) GV yêu HS nêu hi biêt thân bi va iầ ad ng. GV ng cac ki HS ghi nhanh lên ng; HS vao bai i.ươ ớb. i.ế ôHo ng GV va HSạ dung bai cộ ọHĐ1: mu bi và ngộ ươ (12 phút)- PP/KT thuy gi ng tích cế ự- Năng gi quy đự ềCH vao dung SGK hi bi aư ủb thân:a+ Vì sao bi không bao gi ?ể aCH: sao bi n?a ướ ặ- mu bi do đâu ma có?ộ ể- Hãy cho bi bi va iế ướ ad ng Bi ng bi nươ ểBan Tich bi Vi Nam?ể ệ- sao cac bi va ng thông nhaua ươnh ng mu khac nhau?ư a- sao bi chi tuy na ướ ơvùng khac?HĐ2: Tìm hi ng bi nự ướ ểvà ngạ ươ (25 phút)- PP/KT đam tho ma ở- Năng quan sát tranh nh, hình vự ẽCH: Quan sat 61/ Tr.73, nh xét hi ngậ ượsóng bi n.ể- ng hi bi thân em hãy mô tằ ahi ng sóng bi ?ệ ượ ểCH: Sóng bi la gì ểCH: Nguyên nhân ra sóng a- Nguyên nhân nao sinh ra sóng th n? phaầ ứho sóng th va sóng khi có bão nh tha ếnao?CH: Quan sat H.62 va H.63/ Tr.74 SGK Nh xétậs thay ng ven bi n.ư ướ ể- Di tich bãi bi 62 va 63 ?ệ ể- sao có bãi bi ng ra, lúc thu ?a ẹCH: th tri la gì ?ậ 1. mu bi va ng.ộ ươ- Bi va ng thông iể ươ ớnhau. mu trung bình cộ ướbi la 35 0/00. có khac nhau đư ộmu cac bi va ng.ố ươ- mu bi va ngộ ươkhông gi ng nhau tùy thu vao ngu nố ôn sông vao nhi hay it va đướ ộb hay nh .ố ỏ2. ng bi vaự ướ ểđ ng ươ a. Sóng bi La hình th dao ng ch aứ ủn bi va ng.ướ ươ- Nguyên nhân sinh ra sóng bi chể ủy la gió. ng ng đayế ướbi sinh ra sóng th n.ể ầb. Thu tri ề- La hi ng bi có lúc dângệ ượ ướ ểlên sâu vao li n, có lúc rútâ aNaêm hoïc 2016 2017 --------------------------- -------------------- GV: Nguyeãn TieánVinh 2Giaùo aùn: TC Ñòa lí TröôøngTHCS Leâ Lôïi- Có lo thu tri ề- Ngay nao trong thang th ng có tri ng,ươ ươngay nao trong thang th ng có tri kém ?ươ ềCH: Nguyên nhân nao sinh ra th tri u?ủ ề- Tac ng th tri ?ụ ềCH: vao dung SGK va 64 em hãyư ộcho bi t: Dòng bi la gì ể- Nguyên nhân sinh ra dòng bi .ểCH: Quan sat H64 tên cac dòng bi nóng,ọ ểl nh va cho nh xét phân cac dònga ốbi nói trên? ể- vao đâu ng ta chia ra dòng bi nóng ,ư ươ ểdòng bi nh ?ể aCH: Xac nh dòng bi trên ượ ôTh Gi ?ế ớ- Cho bi vai trò cac dòng bi khiế ớh u,giao thông, đanh n, cũng có qu cậ ốphòng? *Tich GD BVMT:ơCH: Vì sao con ng ph bi ươ ể- ra nh th nao ượ xu ng, lùi tit ra xa.ố- Nguyên nhân sinh ra thu tri la doỷ ềs hút Trăng va tr i.ứ c. Dòng bi ể- Dòng bi la hi ng chuy nể ượ ểđ ng trên t, thanhộ ướ acac dòng ch trong cac bi va ia ad ng.ươ Nguyên nhân sinh ra cac dòng bi nểch la cac lo gió th th ngủ ươxuyên trên Trai nh gió Tinơ ưphong, gió tây ôn i....ớ- Cac dòng bi có nh ng ươ ớđ khi cac vùng ven bi ma ểchúng ch qua.a4. Câu i/ bai ki tra đanh gia năng hso ựa. ng ma tr ki tra nh th c.a ứN dungộ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ u1. mu ôc bi va ểđ ng.ạ ươ Bi mu aế ượ ủn bi va ướ ad ng.ươ Bi nguyên nhânế ượlam cho mu aộ ủcac bi va ngể ươkhông gi ng nhau.ố2. ậđ ng ủn bi va ướ ểđ ng ươ Nêu nguyên nhân ượhình thanh sóng bi n.ểb. Câu va bai cung dò. (3 phút)Câu 1.(M1) mu trung bình bi va các ng la bao nhiêu? ướ ươ A. 25‰ B. 30‰ C. 35‰ D. 40‰Câu 2.(M2) mu trong các bi va ng co gi ng nhau không? Vì sao?ộ ướ ươ ốNaêm hoïc 2016 2017 --------------------------- -------------------- GV: Nguyeãn TieánVinh 3Giaùo aùn: TC Ñòa lí TröôøngTHCS Leâ LôïiCâu 3.(M2) Nguyên nhân nao sinh ra song bi n?ể5. ng cướ ọTrình bay ba hình th ng sóng, th tri va dòng bi n. Nêu nguyên nhânứ ượsinh ra sóng, th tri va ng.ủ ươ¬ RUT KINH NGHI M:Ê ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… ......……………………………………………………………………………………………… ...... Tu 32ầ Ngay so n: 11/04/2017a Ti Ngay y: 14/04/2017aTIM HI NGHIA CÁC DÒNG BI NỂ ỂTRONG NGẠ ƯƠI. TIÊU BÀI xong bai nay HS co kh năngo a1. Ki th c:ế ứ- Bi ng chuy ng cac dòng bi nóng va nh trong ng th gi i.ế ượ ướ ươ ớNêu nh ng dòng bi nhi ng cac vùng ti nượ ươ ượ ậc chúng.ủ2.Kĩ năng:- ng Cac dòng bi trong ng thé gi i” tên dòng bi nư ươ ểl va ng ch chúng: dòng n- xtrim, -rô-si-ô, Pê-ru, Ben-ghê-la.ớ ướ ư3. Xac nh dung tr ng tâm bai.ị ủ- sinh c: Có lo dông bi trong cac ng.ọ ượ ươ- đi cac dông bi va chuy ng chúng trong cac ng.ặ ươ4. Nh ng năng có th ng i.ữ ướ ớ- Năng chung: ng ngôn ng gi quy c; giao ti p, tac.ư ợ- Năng chuyên bi t: ng hình quan sat, duy ng theo lãnhư ợthổII. CHU GIÁO VIÊN VÀ SINHẨ Ọ1. Chu GV: nhiên th gi cac dòng bi n.a ể2. Chu HS:â ng ph .a ụIII. HO NG CẠ Ọ1. nh ch (1 phút)2. Ki tra bai cu không ki tra)ể3. Bai ớa. Kh ng (2 phút) GV nêu yêu bai th hanhầ ưb. i.ế ôHo ng GV va HSạ dung bai cộ ọHĐ1 chuy ng các dòng bi nự ểtrong ngạ ươ 1. chuy ng cac dòngự ủbi trong ngể ươNaêm hoïc 2016 2017 --------------------------- -------------------- GV: Nguyeãn TieánVinh 4Giaùo aùn: TC Ñòa lí TröôøngTHCS Leâ Lôïi- PP/KT th lu nhoma â- Năng giao ti p, tác.ự ợGV cho HS xac nh va ch trên cac iị ad ng Thai Bình ng, Tây ng.ươ ươ ươ+ Ch cac dòng bi nóng, nh ch ven 2ỉ ơđ ng đó va tên.a ươ ọGV noi rõ: Dòng bi nong co mau dòngể ỏbi nh co mau xanh va mô các dòng bi n,ể ểs xu phát dòng bi va ng ch aự ướ ủno va yêu HS vao các dòng bi nầ ểtrong ng th gi th lu nhom (5a ươ âphút)Nhom Cho bi tri va ng ch cacế ướ ủdòng bi nóng va nh trongể ăĐ Tây ng va trong Thai Bình ng ?a ươ ươNhom Cho bi tri va ng ch cacế ướ ủdòng bi nóng va nh Nam, trongể ầĐ Tây ng va Thai Bình ng ?a ươ ươHS lam vi trình bay trên .C pư ớgóp sung ổGV nh xét, chu ki th va ghi vao ngậ asau iạd nươg iảl uư bán Nam bán ầTên ial uư trí ng ch yị ướ Tên ial uư trí ng ch yị ướ aThaiBìnhd ngươ Nóng -rô-si-ôưA-la-xca xich lênừ aĐông că 45 0BT xich lên Tâyừ aB că 45 0B Đông úc xich ch vừ ềh ng Đông Namướ40 0NL nha Ca-li-fooc-ni-aÔi-a-si-ô 40 0B ch xicha ềđ a60 0B ch 30a 0B Pê-ru phia Nam (60ừ 0N)ch xich aĐ iaTây Nóng Guy-anG n-xtrim xich ->30ă 0BT chi tuy ->ừ ăB Âu Bra-xin Xich -> 40a 0NNaêm hoïc 2016 2017 --------------------------- -------------------- GV: Nguyeãn TieánVinh 5Giaùo aùn: TC Ñòa lí TröôøngTHCS Leâ LôïiD nươg nha La-bra-đoCa-na-ri ->40ă 0B40 0B-> 30 0B Ben-ghê-la Phia Nam -> Xich aCH So sanh tri va ng ch cacị ướ ủdòng bi nói trên va aể ưc Nam.ầ- Rút ra nh xét chung ng ch aậ ướ ủca dòng bi nóng va nh trong ngể ươTh gi .ế ớHĐ2 nh ng các dòng uẢ ưở ưđ khi vùng ven bi mà chúng điế ểqua- PP/KT đam tho ma ở- Năng quan sát hình vự GV: ng dãn HS vao H65ướ ượ ôtr cac câu trong SGK.a ỏCH: tri đi nh ng vi đị ộnao?- đi nao dòng bi nóng (Tênị ểh u) va có nhi la bao nhiêu?a ộ- đi nao dòng bi nh (Tênị ah u) va có nhi la bao nhiêu?a ộ- So sanh nhi cac đi A, B, C,ệ ểD cùng trên vi 60ằ BCH: so sanh trên, nêu nh ng aừ ươ ủcac dòng bi nóng va nh khi uể ậnh ng vùng ven bi ma chúng đi qua ?ữ ểGV chu ki th va nêu rõ vai trò aẩ ủdòng bi co tác ng lam cho nhi để ộvùng bi đo tăng hay gi phể ụthu vao nhi dòng bi Cac dòng bi nóng th ng ch cacể ươ ừvùng vi th lên cac vùng vi cao.ộ ộNg cac dòng bi nh th ngượ ươch cac vùng vi cao cac vùng via ềđ th p.ộ â2. nh ng cac dòng nẢ ươ ếkhí vùng ven bi ma chúng đi quaậ ể- Cac vùng ven bi có dòng bi nóngể ểch qua có nhi cao va aa ưnhi nh ng có dòng bi nhề ach qua.a4. Đanh gia: GV nh xét ti th hanh HSậ ủ5. ng cướ ọNaêm hoïc 2016 2017 --------------------------- -------------------- GV: Nguyeãn TieánVinh 6Giaùo aùn: TC Ñòa lí TröôøngTHCS Leâ Lôïi- Cho bi tri va ng ch cac dòng bi nóng va nh trong iế ướ aTây ng va trong Thai Bình ng ?ươ ươ- Nêu nh ng cac dòng bi nóng va nh khi nh ng vùng ven bi maa ươ ểchúng đi qua ?¬ RUT KINH NGHI M:Ê ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… ......……………………………………………………………………………………………… ..… Tu 33ầ Ngay so n: 18/04/2017a Ti Ngay y: 21/04/2017aLUY P:Ệ T, CÁC NHÂN HINH THÀNH TẤ ẤI. tiêu bai cu xong bai nay, HS co kh năng:o a1. Ki th c:ế ứ- Trình bay khai ni t, hai thanh ph chinh tượ â- Trình bay nhân hình thanh tượ â- Bi cac nguyên nhân lam gi phì va suy thoai t.ế â- Bi bi phap lam tăng phì va ch nhi t.ế â2. Kĩ năng:- ng tranh nh mô ph di t, nh quan nhiên trên th ếgi i.ớ- Mô ph di t: tri, mau va day cac ng t.a â- Nh bi t, u(thai hóa) qua tranh nh va trên th .ậ ế3. Thai hanh vi:ộng cac hanh ng t; ph cac hanh ng tiêu lam nhi vaỦ ểsuy thoai t.âII. Cac ph ng phap kĩ thu tích có th ng:ươ uĐ ng não; HS lam vi ca nhân, đam tho i, gi th lu nhóm; trình bay phút.ộ ậIV. Ph ng ti c:ươ Tranh nh minh tôt, u.a âV. Ti trinh c:ế ọ1. Kham pha ng nao: GV nói: chúng ta đã khi, c; bai hôm nay sọ ướ etìm hi t; GV yêu HS nh ng hi biêt thân t.ể âNaêm hoïc 2016 2017 --------------------------- -------------------- GV: Nguyeãn TieánVinh 7Giaùo aùn: TC Ñòa lí TröôøngTHCS Leâ Lôïi- phân đâu? có gi ng nhau không? Cho vi ?ớ ụHS nêu ki mình. GV tóm va vao bai.ế â2. i.ế ôHo ng GV va HSạ dung bai cộ ọHĐ1: Tìm hi lể trên các aớ ịHS lam vi cá nhân pp đam tho gi mệ ởGV gi thi tớ âCH la gì â- sinh ra đâu ?â ượ ừCH: Quan sat H.66/ Tr.78 nh xét vâ ềmau va day cac khac nhau ?ă â- ng có gia tr gì sinh tr ng aầ ươ ủth ?ư HĐ2: Tìm hi uể thành ph và đi aầ ủth nh ngổ ưỡTh lu nhoma âGV ch cho HS th lu nhóm (5 phút) hoanthanh cac dung trong phi pộ ậCH Nêu cac thanh ph t?ầ â- Cho bi ngu thanh ph khoang trong tế â.- Cho bi ngu thanh ph trong tế â.- sao ch chi nh trong ia acó vai trò lao th ?ớ ậ- sao ch mùn la thanh ph quan tr nga ọnh ch ơHS ti hanh th lu va tr i,ế ơGV nh xét, sung va chu xac ki th c.ậ ứGV: Nêu gi ng va khac nhau đa va ?ư âCH phì la gì ộ- phì ph thu vao nh ng đi ki naoộ 1. trên cac cớ uđ aị- la ch ng, nớ ụb bao ph trên cac a.ơ 2. Thanh ph va đi aầ ủth nh ngô ưỡa) Thanh ph th nh ngầ ưỡ :- có hai thanh ph chinh la: ầthanh ph khoang va thanh ph ầh .ữ ơ+ Thanh ph khoang chi ph ầl tr ng ng t, ượ ônh ng khoang có mau loang ăl va kich th to nh khac nhau.ổ ướ ỏ+ Thanh ph chi ỉl nh ch trong ng ầtrên cùng t; ch ơt thanh ch mùn có mau đen ho ca ặxam. đi th nh ng :ặ ưỡ- phì la tinh ch quan tr ng nh tộ âc vì phì la kh năng cungủ ac cho th c, ch dinhâ ướ âd ng va cac khac th cưỡ ưv sinh tr ng va phat tri n.ậ ươ ểNaêm hoïc 2016 2017 --------------------------- -------------------- GV: Nguyeãn TieánVinh 8Giaùo aùn: TC Ñòa lí TröôøngTHCS Leâ Lôïi- vao nao ng ta phân ra cac lo tư ươ ât t, uố ?HĐ3: Tìm hi uể các nhân hình thành tố ấHS lam vi cá nhân trình bay phútệCH: Có nhân hình thanh ?â âCH: sao đa la trong nh ng nhân ta ốquan tr ng nh âCH: Sinh có vai trò quan tr ng nh th naoậ ếtrong qua trình hình thanh âCH: sao khi la nhân thu ho ca ặkhó khăn trong qua trình hình thanh ?âCH: Ngoai ra hình thanh còn ch như ah ng nh ng nhân nao?ươ phì cao: th tộ ậphat tri t.ể ố- phì kém: th tộ ậphat tri kém.ể3. Cac nhân hinh thanh ấ- Đa la ngu sinh ra thanh ốph khoang trong t. Đa có ẹnh ng mau va tinh ươ ăch t.â â- Sinh la ngu sinh ra thanhậ ốph .ầ ơ- Khi u, bi la nhi va ộl ng đi ki thu ượ ợho khó khăn cho qua trình phân ặgi ch khoang va ch ơtrong t.â3. Luy Th hanhệ ự- Trong nông nghi p, tăng năng xu cây tr ng, chúng ta có nh ng bi phap iệ at o, ng tr ng nh th nao ?a ưỡ ế- nói chung va tr ng khac nhau nh th nao ế4. ng: u- Quan sat trên th cac lo ph ng.ư ươ¬ RUT KINH NGHI M:Ê ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… ......……………………………………………………………………………………………… ..…____________________________________________________________ Tu 35ầ Ngay so n: 25/04/2015a Ti Ngay y: 28/04/2015aTH HÀNH:ƯTIM HI VI SINH ẬI. tiêu bai cu xong bai nay, HS co kh năng:o a1. Ki th c:ế ứNaêm hoïc 2016 2017 --------------------------- -------------------- GV: Nguyeãn TieánVinh 9Giaùo aùn: TC Ñòa lí TröôøngTHCS Leâ Lôïi- Trình bay khai ni sinh t, nh ng cac nhân nhiên va ượ ươ ủcon ng phân th va ng trên Trai t.ươ â- Bi cac tac ng tich va tiêu con ng phân ng, th tế ươ ậtrên Trai t.â- Bi vì sao ph khai thac ng li va ng, nh ng vùng sinhế ượ ữs ng ng, th trên Trai t.ố â2. Kĩ năng:- ng tranh nh mô nh quan nhiên trên th gi i: nh quan ng ừm nhi i, hoang nhi i.ư ớ- Xac quan gi th va ng ngu th ăn.ậ ượ ứ3. Thai hanh vi:ộng cac hanh ng tich nh ng, th (r ng) trên Trai t; ph nỦ ađ cac hanh ng tiêu lam suy thoai ng va suy gi ng t.ố ậII. Cac ph ng phap kĩ thu tích có th ng:ươ uTh lu nhóm nh đam tho i, gi thuy gi ng tich c; trình bay phút.a ưIII. Ph ng ti c:ươ ọ- Tranh cac nh quan cac môi tr ng trên Trai ta ươ âIV. Ti trinh c:ế ọ1. Kham phaĐ ng nao: GV yêu HS nh ng hi bi thân loai ng th cầ ưv trên Trai t; môi tr ng, đi ki sinh ng........ậ ươ ốHS nêu ki mình. GV tóm va vao bai.ế â2. i.ế ôHo ng GV va HSạ dung bai cộ ọHĐ1 Tìm hi sinh tể ậHS lam vi cá nhânệGV cho HS sgk ụCH: Sinh có trên Trai baoậ ừgi ơ- Sinh va phat tri nh ng đâuậ ữtrên Trai ?ề âCH sinh (sinh quy n) laớ ểgì ?- Thanh ph sinh quy ?ầ ểHĐ2 Tìm hi các nhân nhiên có ựnh ng phân th ưở ậđ ng tộ ậTh lu nhom. 1. sinh ậ- Sinh ng trong cac đa, không âkhi va c, thanh ướ ớliên bao quanh Trai t. Đó la ỏsinh t.ậ2. Cac nhân nhiên có nh ngô ươđ phân th ng .ế ậa) th âNaêm hoïc 2016 2017 --------------------------- -------------------- GV: Nguyeãn TieánVinh 10
2020-09-29 19:49:01