Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán mã đề 03

ef259638cf8b91fc4ef25884682b0ead
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-06 17:35:05 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO ỤT BÌNH NH KỲ THI TUY SINH 10 THPT CHUYÊN NĂM 2018 2019 chính th cề Môn thi: TOÁN (CHUNG) Ngày thi: 02/6/2018 Th gian làm bàiờ 120 phút (không th gian phát ).ể Câu 1: (1,0 đi m)ể Cho bi th ứ3 69 42a aTa aaæ ö- += +ç ÷ç ÷- --è 0, 4, a) Rút T.ọ b) Xác nh các giá tr 0Câu 2: (2,0 đi m)ể 1. Cho ph ng trình ươ()2 22 0x m- (m là tham )ố Tìm ph ng ươtrình có hai nghi phân bi ệ1 ;x th ỏ2 21 25x x+ 2. Tìm giá tr nh nh bi th 220182 7x x+ Câu 3: (2,0 đi m)ể ng nh đi cách nhau 120 km ng xe máy không độ ườ ểđ vào th đi nh tr c. Sau khi đi gi ng đó ngh 10 phút, do đó đúngế ướ ượ ườ ếth đi đã nh, ng đó ph tăng thêm 6km/gi so ban trên quãngờ ườ ầđ ng còn i. Tính ban ng đó.ườ ườCâu 4: (4,0 đi m)ể Cho tam giác ABC (AB AC) có các góc nh ti trong ng tròn tâm O. AD làề ườđ ng kính ng tròn (O), là trung đi BC. Ti tuy (O) ngườ ườ ườth ng BC M. ng th ng MO AB, AC và F.ẳ ườ ượ a) Ch ng minh ứ2.MD MB MC= b) Qua ng th ng song song ng th ng AD P. Ch ng minh đi mẻ ườ ườ ểB, H, D, cùng trên ng tròn.ằ ườ c) Ch ng minh là trung đi EF.ứ ủCâu 5: (1,0 đi m)ể Cho ba th a, b, th mãn đi ki ab bc ca 6.ố Ch ng minh ng ằ2 23a c+ ³L GI THAM KH OỜ ẢCâu 1: a) ()()()()()3 23 39 42 23 2aa aTa aa aa aé ù+æ ö- -ê ú= +ç ÷ç ÷ê ú- -- -+ -è øë 13 2a aTa aæ ö+= =ç ÷ç ÷+ -è ø.b) 10 42T aa> >- và thì 1Câu 2: 1. Ph ng trình cóươ()()22 2' ' 1b ac mD -é ùë PT có hai nghi phân bi ệ' 1m mÛ Theo th Vi-et ta có: ứ()21 22 2b cx ma a+ =- +;()()()222 21 25 5x mé ù+ =ë û27 0m mÛ 11 292m- +Û (TMĐK) 21 292m- -= (KTMĐK)V ậ1 292- thì PT có hai nghi phân bi ệ1 ;x th ỏ2 21 25x x+ =2. Tìm giá tr nh nh bi th 220182 7x x+ Ta có: ()()222 1x x+ +Do đó: ()()22018 2018 10091009 12 12 12 7x x³ -+++ GTNN là ủ()1009 1- khi 1Câu 3: (km/h) là nh lúc u. ĐK 0ọ ầTh gian nh đi quãng ng AB là ườ 120x (gi )ờTrong gi xe đi quãng ng là: 1.x (km); Quãng ng còn ph đi là: 120 (km)ờ ượ ườ ườ ảTh gian đi trên quãng ng còn là: ườ ạ1206xx-+ (gi )ờTa có ph ng trình: ươ21 120 1201 4320 06 6xx xx x-+ =+ 148xÞ (TMĐK); 90x =- (KTMĐK). lúc là 48 (km/h)ậ ầCâu 4: a) MDC ∽Δ MBD (g.g) MD MC=MB MDÞ Þ2MD MB.MC=b) Ta có OH BC (vì HB HC). Do đó: ··0OHM ODM 90Þ giác OHDM ti pứ ế¶¶1 1M DÞ mà ¶µ1 1M (so le trong và OM // BP)¶µ1 1D BÞ đi B, H, D, cùng thu ng tròn.ể ườc) ng th ng song song EF AD, AB và Kẻ ườ ượ ạµ¶1 1C MÞ (c góc ng mà ị¶¶1 1D (cmt) µ¶1 1C DÞ giác IHDC ti ếµ¶1 2I CÞMà ¶¶1 2A (vì ti cùng ch cung BD)ộ ắDo đó: µ¶1 1I AÞ IH // AB IH // BKΔ CBK có HB HC và IH // BK nên IK IC (1) Ta có: OE OA=IK IA (vì AKI có OE // KI) (2) OF OA=IC IA (vì ACI có OF // CI) (3)T (1), (2) và (3) suy ra: OE OF.ừCâu 5: Ta có: 21 2a c+ (1) ()()2 22 2a ab bc ac ab bc ac+ (2)T (1) và (2) suy ra: ừ()()()2 21 2a ab bc ac+ ()()2 23 2a ab bc acÛ +()2 23 2.6 12 3a cÛ ³D “= ra khi 1ấ ảGV: Võ ng Trình THCS Cát Minh Phù Cát Bình nhộ