Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán mã đề 003

82d42075413be14a945e4642a877d451
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-06 17:41:28 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 339 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀOỞ ỤT OẠTHÁI BÌNHĐ thi 01 trangề THI TUY SINH 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNHỀ ỚNĂM 2018 2019ỌMÔN THI: TOÁN(Dành cho các thí sinh)ấ ảTh gian làm bài:ờ 120 phút (Không th gian giao )ể ềCâu 1: 2,5 đi mể Cho bi th c:ể ứ4 11 :3 1-æ ö= +ç ÷- +è øxPx ớ10; 1; 44³ ¹x .a) Rút bi th .b) Tìm sao cho 2019=P .c) 5³x, tìm giá tr nh nh ủ10= +T Px .Câu 2: 0,75 đi mể )Cho hai ng th ng (ườ d1 ): +y mx và d2 ): 1=- +y xm là tham ố0¹m ). iọI (0 ;x y) là giao đi hai ng th ng (ọ ườ d1 (ớ d2 ). Tính 20 0= +T .Câu 3: 1,25 đi mể ọ1 ;x là hai nghi ph ng trình: ươ 2(2 0+ =x là tham số ).a) Tìm ể1 22 2- =x .b) Tìm sao cho 21 21 1( 1) 1)= ++ +Tx giá tr nh nh t.ạ ấCâu 4: 1,5 đi mể )a) Gi ph ng trình: ươ4 8072 18162 5+ =x .b) Gi ph ng trình: ươ3 22 23 03 1ì- =ïí+ =ïîx yx xCâu 5: 3,5 đi mể )Cho ng tròn tâm ườ bán kính và đi có JO Các ng th ng ườ JM JN theo thứt là các ti tuy ng tròn (ủ ườ ). là tr tâm tam giác JMN Hlà giao đi MN JO .a) Ch ng minh ng: là trung đi OK .b) Ch ng minh ng: thu ng tròn tâm ườ bán kính .c) JO là ti tuy ng tròn tâm ườ bán kính Tính .d) Tìm đi sao cho đi hai ti tuy ng tròn (ẻ ượ ườ vàhai ti tuy đó vuông góc nhau.ế ớCâu 6: 0,5 đi mể )Cho x, y, là ba th không âm th mãn: ỏ12 10 15 60+ £x Tìm giá tr nh aị ủ2 24 4= -T z.-------------------- --------------------ẾH và tên thí sinh: ....................................................ọ báo danh: .........................................ốCh kí giám th 1: ..............................................ữ Ch kí giám th 2: ..........................ữ ịĐ CHÍNH TH CỀ ỨH NG GI VÀ BI ĐI KI N:ƯỚ ẾCâu Phần dungộ ĐiểmCâu 1(2,5đ) a)()()()()()()()()()()()()4 11 :3 12 11 22 11 1-æ ö= +ç ÷- +è øé ù+ -ê ú= -ê ú- -ë ûæ ö+= -ç ÷-è ø= -= -= -xPx xx xx xx xxx xxx xx xxV ậ4 1= -P ớ10; 1; 44³ ¹x 1.0b) ớ10; 1; 44³ ¹x ta có:2019 2019 505= =P (th mãn ĐK)ỏV ớ505=x thì 2019=P 0.5c) Xét 10 10 10 184 15 5= -x xT xx xÁp ng BĐT Côsi, ta có: ụ2 10 102 45 5+ =x xx xD “=” ra ả2 105 (do 0)5Û ³xx xxL có: ạ18185³x (vì 5³x )4 18 21Þ =TV ậmin 21=T ạ5=x 1.0Câu 2(0,75đ) Theo bài, (ề0 ;x y) là nghi ệ2 20 00 00 00 00 00 022022 202020 000221 11 1111( 1) 111( 1) 2111= +ì ìì+ =- ++ =- +ï ïÛ Ûí í=- += +ïîï ï= +î îì-ì-==ïïì++ -ï ï+Û Ûí íæ ö-= +ïîï ï= +=ç ÷ï ï++îè øîy mx mmx xm xm my xy mx my mx mm mmmxxmm mmmy my mymmDo đó: 0.75()()()22222 22 20 02 22 22 211 411 11 1+æ ö- +æ ö= =ç ÷ç ÷+ +è øè ø+ +mm mT ym mm mCâu 3(1,25đ) Ph ng trình: ươ 2(2 0+ =x là tham số ).Xét 2(2 4( "m mÞ Ph ng trình luôn có hai nghi phân bi tươ ệÁp ng th Vi-ét, ta có: ứ1 21 221+ -ìí=- -îx mx 0.25a)()()()2 21 2222 82 4( 0- =Û =x xm mV ậ0=m là giá tr tìm.ị 0.5b)2 21 22 21 22 21 22 21 22 221 1) 1) 1( 1) 1) 1) 1) 1)( 2( 2) 2( 2( 2) 2( 1) 1)4 41( 2) 4+ += =+ ++ += =+ +- += =-x xTx xx mx mm mV ậmin 1=T ạ0=m 0.5Câu 4(1,5đ) a) 8072 18162 5+ =x (ĐK: 2018³ -m )2 2018 2018 55 2018 52018 12018 1Û =Û =Û =Û =x xxxx2017Û =-x (th mãn ĐK)ỏV nghi ph ng trình là ươ2017=-x 0.75b) theo gi Giang Tien Haiự ạ3 22 23 03 1ì- =ïí+ =ïîx yx x(1)(2)3 33 32 22 222(1) 1) 1) 3( 1) 1) 1) 3( 1) 1) 1) 01 02 41 do 12x yx yx yx yx yx yÛ =Û =é ùÛ =ë ûé ùÛ =ë ûé ùæ öÛ =ê úç ÷è øê úë ûæ öÛ +çè ø2233 04 1yy xæ ö+ >ç ÷÷ç ÷è øÛ +Thay 1y x= vào (2) c:ượ2 22 22 1) 12 12 0(2 1) 0012x xx xx xx xxx+ =Û =Û =Û ==éêÛê=ë0 11 312 2x yx y= == =V nghi ph ng trình là ươ()1 3( 0;1 ;2 2x yì üæ öÎí ýç ÷è øî 0.75Câu 5(3,5đ)0.25a) Ta có: OM JM (JM là ti tuy (O))ế NK JM (K là tr tâm DJMN)Þ OM // NKCh ng minh ng ON // MKứ ươ ượÞ OMKN là hình bình hànhHình bình hành OMKN có hai ng chéo OK và MN nhau Hườ ạÞ là trung đi OK.ể 0.75b) Hình bình hành OMKN có OM ON nên là hình thoiÞ OM MK DOMK cân MạDOMJ vuông M, có: ạ··0OM 1cos MOJ MOJ 60OJ 2a 2= =Þ DOMK là tam giác ềÞ OK OM (O; a). 0.75c) OMKN là hình thoi MH OKÞ HạÞ JO là ti tuy (M; MH) MHDOMH vuông Hạ·0a 3MH OM.sin MOH a.sin 602Þ hay 3r2= 0.75d) Gi IA, IB là các ti tuy (O) A, là các ti đi mả ể* Ph thu n:ầ ậT giác IAOB có ứ···0AIB IAO IBO 90= nên là hình ch nh tữ ậL có OA OB IAOB là hình vuông()OI OA. O; 2Þ Ph o:ầ ảL đi ể()I O; 2Î thì IO 2=DOAI vuông ạ()22 2IA OI OA aÞ =T ng tính IB aươ ượÞ IA IB OA OB aÞ giác IAOB là hình thoiứ·0AIB 90Þ =* lu n: đi tìm là ng tròn ườ()O; 1.0Câu 6(0,5đ) theo gi Giang Tien Haiự ạXét (12 10 15 )T z- 22 25 20 20 (12 10 15 )5 32 30 205 6, 4) 6) 4)x zx zx z= += -= -Vì 0x z³ nên đi ki ệ12 10 15 60+ £x suy ra12 60 6, 4) 10 60 6) 015 60 4) 05 6, 4) 6) 4) 05 (12 10 15 05 12 10 15 6012x xy yz zx zT zT zT£ £ì ìï ï£ £í íï ï£ £î îÞ £Þ £Þ £Þ £D “=” ra ả( 6, 4) 6) 4) 0; 412 10 15 60 0; 6x zx y- =ì éÛ Ûíê+ =î 0.5V ậmax 12T= khi 0; 40; 6x zx y= =éê= =ëTh Nguy nh Tu nầ ấTr ng THCS Hoàng Giàng ngườ ươ