Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán mã đề 003

82d42075413be14a945e4642a877d451
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-06 17:41:28 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 400 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GD&ĐTVĨNH NGƯỜ KI TRA II NĂM 2016­2017Ề ỌMôn: Đa lí 8ị ớTh gian làm bài: 45 phútờ (Không th gian giao đ)ể ềA. Ph tr nghi (2ầ ,0 đi m): ểHãy ch đáp án đúng trong các câu sau:ọCâu 1. Khu Đông Nam là gi a:ự ữA. Châu và châu Đi ng.ạ ươ B. Châu và châu Âu.C. Châu và châu Phi. D. Châu Âu và châu Phi.Câu Sông Mê Kông ch qua đa ph n:ả ậA. c.ướ B. c.ướ C. c.ướ D. c.ướCâu 3. Qu gia Đông Nam có lãnh th hoàn toàn trong đa:ố ịA. Vi Nam.ệ B. Thái Lan. C. Cam­pu­chia. D. Lào.Câu 4. Ph đt li ta gi các vĩ tuy n:ầ ướ ếA. 023’B­ 23 034’B B. 034’B­ 23 023’B C. 023’N­ 23 034’N D. 034’B­ 23 023’NB. Ph lu (8ầ ,0 đi m):ểCâu 5. (5 ,0 đi m)ểa. Nêu đc đi chung sông ngòi Vi Nam.ặ ệb. Trình bày đc đi trí đa lí Vi Nam nhiên.ặ ực. Ch ng minh ng ta có ngu tài nguyên khoáng phong phú, đa ng.ứ ướ ạCâu 6. (3 ,0 đi m)ểCho ng li sau:ả ệDi tích ng Vi Nam (Đn tri ha)ệ ệNăm 1943 1993 2001Di tích ngệ 14,3 8,6 11,8a. Tính (%) che ph ng so đt li (làm tròn là 33 tri ha).ỉ ệb. bi theo đó.ẽ ệDoc24.vnPHÒNG GD&ĐTVĨNH NGƯỜ NG CH KI TRA IIƯỚ ỲNĂM 2016­2017ỌMôn: Đa lí 8ị ớA. Ph tr nghi m: (2,0 đi m)ầ ểCâu 4Đáp án BThang đi mể 0,5 0,5 0,5 0,5B. Ph lu n: (8,0 đi m)ầ ểCâu dungộ Đi mể5 a. Đc đi chung sông ngòi ta:ặ ướ 2đ­ ta có ng sông ngòi dày đc, phân ngướ ướ ộkh c.ắ ướ 0,5­ Sông ngòi ta có hai ng chính là tây đôngướ ướ ắnam và ng vòng cung.ướ 0,5­ Sông ngòi ta có hai mùa c: mùa lũ và mùa nướ ướ ạkhác nhau rõ t.ệ 0,5­ Sông ngòi ta có ng phù sa n.ướ ượ 0,5b. Đc đi trí đa lí Vi Nam nhiên:ặ 2đ­ trí chí tuy nị 0,5­ trung tâm khu Đông Nam Á.ầ 0,5­ gi đt li và bi n, gi các Đông Nam Áầ ướđt li và Đông Nam đo.ấ 0,5­ trí ti xúc các lu ng gió mùa và các lu ng sinh t.ị 0,5c. ta có ngu tài nguyên khoáng phong phú, đaướ ảd ng, th hi n:ạ 1đ­ Có 000 đi qu ng 60 lo khoáng khácể ảnhau. 0,5­ lo khoáng có tr ng nộ ượ than, khí,ầapatit, đá vôi, t, crôm, đng, thi c, bôxit (qu ng nhôm).ắ 0,5Doc24.vn6 a. Tính che ph ng:ỉ 1943: 43,3 %­ 1983: 26,1%­ 2001: 35,8% 1,5 đb. bi đẽ :­ Bi tròn: hình tròn bán kính ng nhau. Có tên bi uể ểđ, ghi tên bi đ, chú thích đy đ.ồ 1,5đ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ tế ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­