Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong năm 2013-2014

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-01-09 14:35:41 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

doc24.vnS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠTP CHÍ MINHỒ ®Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 thptCHUYÊN LÊ NG PHONGỒN¨m häc 201 201 4M«n thi: To¸n (Dµnh cho tÊt c¶ thÝ sinh)Thêi gian 120 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)Câu 1.a) Gi ph ng trình:ả ươ 9x x .b) Cho ba th cố đôi khác nhau th mãn đi ki nộ 10x z .Tính giá tr bi th c:ị ứ2 22 2yz zx xyAx yz zx xy  Câu 2.Cho ph ng trình:ươ 25 0x mx m (1).a) Đnhị ph ng trình có hai nghi phân bi t.ể ươ ệb) iọ 1, là hai nghi ph ng trình. Tìmệ ươ bi th c:ể 222 12 21 25 125 12x mx mmAx mx m   đt giá tr nh nh t.ạ ấCâu 3.Cho ABC có BC là nh dài nh t. Trên nhạ BC các đi mấ saocho BD BA CE CA Đng th ng quaườ và song song AB tắ AC iạ .Đng th ng quaườ và song song AC tắ AB iạ Ch ng minhứ AM AN .Câu 4.Cho là hai ng th mãnố ươ =1.Ch ng minh ng:ứ 283(3 2) 7xxy .Câu 5.T đi mừ ngoài đng trònở ườ các ti tuy nẽ AB AC và cáttuy nế AEF đn đng tròn (ế ườ EF không qua và là các ti đi m).ế ểG iọ là đi đi ng aể qua DE DF tắ AO theo th và .Ch ng minh:ứa) CEF DNM .b) OM ON .Câu 6.Ch hàng đn trong th phân sữ 2M ab b là 0.a) Ch ng minh ngứ chia choế 20.b) Tìm ch hàng ch aữ Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.