Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học, Cao Đẳng Môn Hóa Học Khối A Năm 2008

Gửi bởi: vào ngày 2016-01-20 12:59:30 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC, khối A Thời gian làm bài: 90 phút.Mã đề thi 263 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng.Chất X là anđehit A.không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.B.no, hai chức.C.no, đơn chức.D.không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.Câu 2: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75).Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag.Giá trị của m là A.7,8.B.8,8.C.7,4.D.9,2.Câu 3: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: o t X ⎯⎯→ X1 + CO 2 X1 + H 2 O ⎯ ⎯→ X 2 X2 + Y ⎯ ⎯→ X + Y1 + H 2 O X 2 + 2Y ⎯ ⎯→ X + Y2 + 2H 2 O Hai muối X, Y tương ứng là A.CaCO3, NaHSO4.B.BaCO3, Na2CO3.C.CaCO3, NaHCO3.D.MgCO3, NaHCO3.Câu 4: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M.Giá trị của V là A.0,23.B.0,18.C.0,08.D.0,16.Câu 5: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra A.sự khử ion Cl-.B.sự oxi hoá ion Cl-.C.sự oxi hoá ion Na+.D.sự khử ion Na+.Câu 6: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A.5.B.2.C.4.D.6.Câu 7: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam.Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là A.57 ml.B.50 ml.C.75 ml.D.90 ml.Câu 8: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A.CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.B.CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.C.C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.D.C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.Câu 9: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa.Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A.2.B.5.C.4.D.3.Trang 1/5 - Mã đề thi 263 Câu 10: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag.Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).Công thức của X là A.C3H7CHO.B.HCHO.C.C4H9CHO.D.C2H5CHO.Câu 11: Phát biểu đúng là: A.Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).B.Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.C.Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.