Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 THPT Quốc gia năm 2017 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 1)

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-20 10:09:22 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO HÀỞ ẠN IỘTR NG THPTƯỜ ĐA PHÚCĐ THI TH 1Ề Ầ(Đ thi 05 trang)ề KỲ THI TRUNG PH THÔNG QU GIA 2017 ỐBài thi: TOÁNTh gian: 90 phút, không th gian phát ềH tên thí sinhọ ...................................................................S báo danhố .............................................................. Mã thi 121ề(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệCâu 1. Tìm nguyên hàm hàm ốA. B. C. D. Câu 2. Tìm ph ng trình ti mươ ệc ng th hàm ốA. B. C. D. Câu 3. Tìm nghi tậ ấph ng trình: ươA. B. C. D. Câu 4. Cho hình ph ng ươ ABCD.A’B’C’D’ nh và E’ là trung đi ượ CD ,A’B’ Tính th tích kh đa di ABEDD’A’E’ theo .A. B. C. D. Câu 5. Cho Tính A. B. 2,5 C. D. 3Câu 6. Vi ph ng trìnhế ươm ng kính bi ườ ếA. B. C. D. Câu 7. th hàm sồ ốcó ng nh hình bên Trang Mã thi 121ề()xf xe-=()1x xxe dx C-= +ò()1x xxe dx C-= +ò()1x xxe dx -=- +ò() 1x xxe dx -=- +ò2 11xyx-=+2x=1y=-1x=-2y =S()()4 2log log 1+ +()= +¥S 3;();1S= ¥()=S 1;4()1; 2S= -aa32a 33a 36a 34alog 6, log 3a cb a= =2433logaa bcAB()()2; 3; 0; 1;1A B- -()()2 221 24x z- =()()()2 21 6x z+ =()()2 221 6x z- =()()()2 22 6x z- =ax bycx d+=+Ch lu saiA. B. C. D. Câu 8. Tìm giá tr hàm ốA. B. C. D. Câu 9. Cho hàm Tính làố ớđ hàm ủA. B. C. D. Câu 10. Cho ph th mãn Tính giá trố ịc bi th ứA. B. C. D. Câu 11. Trên ph ng đi nàoặ ểbi di cho ph bi ếA. B. C. D. Câu 12. Tính th tích kh trònể ốxoay khi quay hình ph ng gi nẳ ạb xung quanh tr Oở .A. B. C. D. Câu 13. Tìm đi chung th haiố ịhàm và Trang Mã thi 121ề0bd<0cd>0ab>0ac>oy()24 ln 3y x= -1 ln 2oy= +2oy=4oy=1oy =()2lnf x=()1eI dx=ò()g x()f x2Ie= 1I =1Ie=1I e= -z bi= +2 3z i+ +3a b+3 3a b+ =3 6a b+ =3 5a b+ =3 4a b+ =z()22izi+=()4; 3-()4; 3- -()4; 3-()4; 3()sin cos 0, 0y xp= £24p4p8p 28p4 22 3y x= +33y x= -A. B. C. D. 4Câu 14. Tìm giao đi aọ ủđ ng th ng và ph ng .ườ ẳA. B. C. D. Câu 15. Cho hàm có th và cácố ịk lu nế ậ(1) có ti ng là ng th ng ườ ẳ(2) có ti ng là ng th ng ườ ẳ(3) có ti ngang là ng th ng ườ ẳ(4) có ti ngang là ng th ng ườ ẳCó bao nhiêu lu đúngế ậA. B. C. D. 4Câu 16. Ph ng trình có bao nhiêuươnghi m?ệA. B. C. D. 1Câu 17. Ông ti ki 100 tri ng theo hình th lãi kép lãi su không 0,5% tử ộtháng. Do nhu chi tiêu, tháng sau đó, ông rút ra tri ng ti mình. iầ ỏc nh thì tháng cu cùng, ông rút bao nhiêu ti n?ứ ượ ềA. 970926 ngồ B. 4879 ngồ C. 975781 ngồ D. 4903 ngồCâu 18. hàm hàm ng .ạ ằTìm A. B. C. D. 1Câu 19. th hai hàm và có bao nhiêuồ ốgiao đi mểA. B. C. D. 3Câu 20. Cho Tính A. B. C. D. Câu 21. Cho kh tr có bán kínhố ụđáy ng và di tích toàn ph ng Tính th tích kh tr .ằ ụA. B. C. D. Câu 22. ch đi đang chuy ngộ ộv (m/s) thì ng thay giaớ ổt (m/số 2). Tính quãng ng đi ch đi th đi thay gia th đi mườ ượ ểv nh t.ậ ấA. (m) B. C. (m) D. (m)Câu 23. Cho hình chóp có đáy là tam giácvuông cân và th tích ng Tính chi uạ ềcao hình chóp đã cho.ủA. B. C. D. Câu 24. Hàm ng bi trên kho ngố ảnào đâyướA. B. C. D. Câu 25. Cho hàm có hàm liên cố ụtrên th mãn và Bi ng Tính ằA. B. C. D. Câu 26. Bi là đi aế ủđ th hàm Tìm đi cồ ựti th hàm đó.ể ốA. B. C. D. Câu 27. Tìm các giá tr aị ủtham ph ng trình nghi đúng ươ xA. B. ho C. D. Trang Mã thi 121ề2: 84x td tz t= -ìï= +íï=- -î(): 0P z+ =()2; 8; 4-()1;11; 7- -()5; 5; 1-()0;10; 7-1xxeye=-()C()C1x =()C0x=()C1y =()C0y =()2 2416 log 16 0x x- =()2ln 1xyx+=1x =()ln ,a b+ ΢a -2-32y x= -xy =()()322 221 1ln ,61xdx ax x+= Î-ò¤2 a2332100p1253 p250p3752p125p30v=()4a t= -643128342438483.S ABCA2BC a= 3ah16h a=3h a=13h a=6h a=3 22y x= +1;13æ öç ÷è ø();1- ¥() 0;1()1;+¥()y x=[]1; 2()2110f dx¢=ò()()21ln 2f xdxf x¢=ò()[]0 1; 2f x> " Î() 2f()2 10f=()2 20f=-()2 10f=-()2 20f=()1; 6M-3 22 1y bx cx= +()2; 21N()2; 21N-()2;11N-()2; 6N9 .3 0x xm m- >2m 2m >6m<-2m<6 2m-