Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi trắc nghiệm kì 2 sinh học lớp 10 có đáp án

7abd71a7ccb7387b24ca8e7b8bd7119a
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-24 15:15:06 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 263 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PH A. TR NGHI (30 câu 7,5 đi m)Ầ ểCâu 1: Quá trình ôxi hoá ti axit piruvic ra ởA. Trong máy Gôngiộ B. Trong các ribôxômC. Trong ch ti thấ D. Màng ngoài ti thủ ểCâu 2: Th gian th làờ ệA. th gian ng bào qu th vi sinh gi đi a.ờ ượ ữB. th gian khi bào sinh ra cho khi bào đó phân chia.ờ ượ ếC. th gian qu th vi sinh tăng ng bào.ờ ượ ếD. th gian bào vi sinh tăng kích th c.ờ ướCâu 3: Trong th gian 100 phút, bào vi khu đã phân bào ra 32 tờ ếbào i. Hãy cho bi th gian thi cho th bào trên là bao nhiêu?ớ ếA. 60 phút B. 40 phút C. 20phút D. giờCâu 4: tóm nào sau đây th hi đúng quá trình ng phân?ơ ườA. Glucôzơ -> năng ngướ ượB. Glucôz -> axit piruvic năng ngơ ượC. Glucôz -> COơ2 năng ngượD. Glucôz ->ơ CO2 cướCâu 5: Đa vi khu sinh ch ng cáchố ằA. Phân đôi B. Ti pế C. ch iồ D. tínhữCâu 6: Nhi là nhi mà đóệ ởA. sinh sinh tr ngưở nh t.ế B. inh ch nhi nh tậ .C. sinh không sinh n.ả D. sinh sinh tr ng nh nh tậ ưở .Câu 7: Ki dinh ng vi khu lam làể ưỡ ẩA. hóa ng.ự ưỡ B. quang ng.ự ưỡC. hóa ng.ị ưỡ D. quang ng.ị ưỡCâu 8: Gi phân có vai tròảA. các bào con gi ng bào .ạ ẹB. bào có ng NST đôi ng NST bào .ạ ượ ượ ẹC. bào có cùng ng NST nh bào .ạ ượ ẹD. các bào ch NST ng so bào .ạ ẹCâu 9: Gi phân là hình th phân bào ra lo bào nào sau đây?ả ếA. bào sinh ngế ưỡ B. Giao tửC. bào sinh chínế D. bào xômaếCâu 10: Nhi th có hình thái tr ng và quan sát nh vàoễ ấA. Kỳ gi aữ B. Kỳ sau C. Kỳ cu iố D. Kỳ uầCâu 11: Nuôi không liên có cặ đi gì?ểA. sung th ng xuyên ch dinh ng, không rút các ch th và sinh kh ườ ưỡ ốcác bào th aế .B. Không sung ch dinh ng và rút không ng ng các ch th iổ ưỡ .C. sung th ng xuyên ch dinh ng, rút không ng ng các ch th iổ ườ ưỡ .D. Không sung ch dinh ng i, không rút chổ ưỡ tấ th và sinh kh các ếbào th aư .Câu 12: bào sinh ng ng ng ch 20 NST, thì tinh trùngế ưỡ ưỡ ức ng này ch bao nhiêu NST?ủ ứA. 20 B. 10 C. 15 D. 5Câu 13: Trong kỳ nguyên nhân, nhi th có ho ng nào sau đây ?ầ ộA. Co xo đa.ắ B. dãn xo n.ắ ắC. nhân đôi nhi th kép.ự D. co xo i.ắ ạCâu 14: ng i, lo bào ch pha Gở ườ ở1 mà không bao gi phân chia làờA. bào ng u.ế B. bào th kinh tr ng thành.ế ưởC. bào tim.ế D. bào ch u.ế ầCâu 15: Sinh không có kh năng quang làậ ợA. rong bi nể B. cây thông C. mấ D. oảCâu 16: NST thành hàng trên ph ng chu cho phân li cế ực bào kì nào nguyên phân?ủ ủA. Kì u.ầ B. Kì gi a.ữ C. Kì sau. D. Kì cu i.ốCâu 17: Nhi th nhân đôi pha nào sau đây kỳ trung gian?ễ ủA. Pha G1 và pha G2 B. Pha C. Pha G1 D. Pha G2Câu 18: Chu kì bào bao các pha theo trình tế ựA. G1 S, G2 nguyên phân. B. G2 G1 S, nguyên phân.C. G1 G2 S, nguyên phân. D. S, G1 G2 nguyên phân.Câu 19: Bi hi vi sinh pha ti phát làể ềA. Vi sinh sinh tr ng uưở .B. Vi sinh sinh tr ng nhưở .C. Vi sinh sinh tr ngậ ưở .D. Vi sinh thích nghi môi tr ng nuôi yậ ườ .Câu 20: Năng ng ch ra quá trình hô làượ ượ ấA. NADH B. ADP C. ATP D. FADH2Câu 21: Quá trình ng ch ch vô thông qua ng năng ngổ ược ánh sáng làủ ượ ọA. Hoá ng pổ B. Quang phân li C. Hoá phân li D. Quang ng pổ ợCâu 22: ng cong sinh tr ng E.coli th hi ng các phaườ ưở ượ ằA. Ti phátề lũy th cân ng suy vongừ .B. Ti phát suy vong lũy th cân ngề .C. suy vong ti phát lũy th cân ngừ .D. Suy vong ti phề át cân ng lũy th a.ừCâu 23: Ho ng sau đây ra trong pha quang làạ ợA. ng nhi phân ATPổ ửB. Gi phóng ôxiảC. Bi khí CO2 th khí quy thành cacbonhidratế ểD. Gi phóng đi quang phân li cả ướCâu 24: Hoá ch nào sau đây có tác ng ch sinh tr ng vi sinh t?ấ ưở ậA. Prôtêin B. Pôlisaccarit C. Mônôsaccarit D. PhênolCâu 25: qu quá trình nguyên phân là gì?ế ủA. bào nên bào con có ng NST là 3n.ừ ượB. bào nên bào con có ng NST là n.ừ ượC. bào nên bào con có ng NST là 4n.ừ ượD. bào nên bào con có ng NST là 2n.ừ ượCâu 26: Hình th dinh ng ng ngu cacbon ch là COứ ưỡ ế2 và ngu năngồl ng ánh sáng làượ ượ ọA. Quang ngự ưỡ B. Hoá ngự ưỡC. Quang ngị ưỡ D. Hoá ngị ưỡCâu 27: Pha sáng quang di ra ởA. màng trong pỞ ạB. Trong ch pấ ạC. màng ngoài pỞ ạD. Trong các túi (tilacôit) các granaẹ ạCâu 28: Ch nào sau đây có tác ng di khu có tính ch c?ấ ọA. Các ch phênolấ B. Ch kháng sinhấ .C. Phoocmalđêhit D. uượ .Câu 29: nh ng bào nhân th c, ho ng hô ra ch bào quan nàoỞ ởsau đây?A. Không bào B. máy GôngiộC. Ti thể D. RibôxômCâu 30: Có ng vi sinh sinh tr ngộ ưở nh nhi môi tr ng iấ ườ ướ10 0C. ng vi sinh đó thu nhóm nào sau đây?ạ ộA. Nhóm như B. Nhóm mư .C. Nhóm siêu nhi t.ệ D. Nhóm nhi tư .PH B. LU (1 câu 2,5 đi m)Ầ ểLoài ru gi có 2n 8, xét 10 bào loài tr qua nguyên phân liên ti n.ồ ầCác bào con sinh ra sau nguyên phân th hi gi phân tr ng. Xác nh:ế ịa. bào con sinh ra sau nguyên phân?ố ếb. NST môi tr ng cung cho quá trình nguyên phân?ố ườ ấc. tr ng thành?ố ượ ạd. nhi th trong các tr ng thành?ố ạe. hi su th tinh tr ng là 20% thì thành là bao nhiêu?ế ạĐáp án thi kì môn Sinh 10ề ớ1. C2. B3. C4. B5. A6. D7. B8. A9. C10. 11. D12. B13. D14. B15. C16. C17. B18. A19. D20. 21. D22. A23. C24. D25. D26. A27. D28. B29. C30.