Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi toán lớp 12 năm 2016

0553812f0fb40a4998a9b47f9792ca62
Gửi bởi: Nguyễn Xuân Sáng vào ngày 2016-10-26 18:45:54 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO ỤC VÀ ĐÀO ẠO ĐỀ THI CHÍNH TH ỨC (Đề thi có 01 trang KỲ THI TRUNG ỌC PH THÔNG QU ỐC GIA ĂM 2016 Môn thi: Toán Th ời gian làm bài: 180 phút, không th ời gian phát đề Câu 1,0 điểm 1. Cho phức Tìm phần thực và ph ần của số phức 12.z =+i2.wzz =+ 2. Cho 2log 2. x= Tính giá tr ủa bi ểu th ức 23212log log log .Ax =++4x Câu II 1,0 điểm ). Kh ảo sát bi ến thiên và vẽ đồ th ủa hàm 422.yxx=− Câu III 1,0 đi ểm ). Tìm để hàm số 32() 1fxx xmx −+−= có hai điểm ực tr ị. ọi 12,xx là hai đi ểm ực trị đó, tìm để 22123.xx +=Câu IV 1,0 điểm ). Tính tích phân ()320316d.Ixx x=++∫ Câu 1,0 điểm ). Trong không gian ới ọa độ cho ba đi ểm và Vi ết ph ương trình ặt ph ẳng đi qua ,Oxyz(3; 2; 2),A −(1; 1)B(2; 1; 3).C −A và vuông góc vớ đườ ng th ẳng .BC Tìm ọa độ hình chi ếu vuông góc của trên đường thẳ ng .BC Câu VI 1,0 điểm 1. Gi ải ph ương trình 2s 2in 7sin 0.xx+−=2. ọc sinh thi ết ảng điều khi ển điện ửa phòng học của ớp mình. ảng gồm 10 nút, ỗi nút được ghi ột số từ đế và không có hai nút nào được ghi cùng ột số. Để mở ửa cầ nhấ liên tiế nút khác nhau sao cho số trên nút đó theo thứ đã nh ấn ạo thành ột dãy số tăng và có ổng bằng 10. ọc sinh không bi ết quy tắ mở ửa trên, đã nh ấn ngẫ nhiên liên ti ếp nút khác nhau trên ảng đi ều khi ển. Tính xác su ất để đượ cửa phòng ọc đó. Câu VII 1,0 điểm ). Cho ăng trụ \\'.\\' \\'ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân ại ,B 2.ACa= Hình chi ếu vuông góc của \\'A trên ặt ph ẳng ()ABC là trung điểm ủa cạ nh ,AC đườ ng th ẳng \\'AB vớ mặt ph ẳng ()ABC ột góc 45o. Tính theo thể tích khối lă ng trụ a.\\' \\' \\'ABC và chứng minh \\'AB vuông góc vớ \\'.BC Câu VIII (1,0 điểm ). Trong ặt ph ẳng vớ hệ ọa độ cho tứ giác ,OxyABCD ội ti ếp đườ ng tròn đườ ng kính .BD Gọi ,MN lầ ượ là hình chi ếu vuông góc ủa trên các đường th ẳng ,BCBD và là giao điểm ủa hai đường th ẳng P,.MNAC Bi ết đườ ng th ẳng AC có ph ương trình 10,xy−−= và hoành độ điểm (0; 4), (2; 2)MNA nhỏ hơ 2. Tìm ọa độ các đi ểm và ,PA.B Câu IX 1,0 điểm ). Gi ải ph ương trình ()()()22 2313333 log log log log 01xx xx ⎛⎞++ ++ ⎜⎟⎝⎠. Câu (1,0 điểm ). Xét các thực ,xy th ỏa mãn ()12 3(*).xy ++= −+ 1. Tìm giá trị lớn nhấ của .xy+ 2. Tìm để m()()472223xy xy31xyxym+−−−+++ đúng với mọi ,xy thỏa mãn (* ). ----------H ết---------- Thí sinh không được sử ụng tài li ệu. Cán bộ coi thi không gi ải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: .............................................\\\\.........................; báo danh: ........................................ Chữ ký ủa cán coi thi 1: ....................................; Ch ký ủa cán coi thi 2: ...................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.