Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi tin học trẻ

91440235e036edb85f38c3c4670a1b3c
Gửi bởi: quynhnhu109 vào 08:35 AM ngày 27-01-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 230 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Së gi¸o dôc ®µo t¹o kú kiÓm tra chän ®éi tuyÓn chÝnh thøc Thµnh phè ®µ n½ng tin häc trÎ kh«ng chuyªn toµn quèc n¨m 2007 KHỐI TIỂU HỌC Thêi gian 120 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) ®Ò chÝnh thøc:Bài 1: (Xếp vị thứ )Trong kỳ thi chọn đội tuyển tin học không chuyên của thành phố Đà Nẵng, bangiám khảo đã chọn ra được thí sinh có điểm cao nhất là: An, Bình, Chí, Dũng Nếuđem so sánh số điểm các bạn với nhau thì ta được:(1) Điểm của Dũng nhiều hơn điểm của Chí .(2) Tổng điểm của An và Bình bằng tổng điểm của Chí và Dũng .(3) Tổng điểm của Bình và Dũng ít hơn tổng điểm của An và Chí .Yêu cầu: Hãy xác định thứ tự vị thứ của thí sinh trên. Kết quả ghi ra file BL1.doc .Bài 2: (Tính tuổi)Ba cô bạn gái là Oanh, Phượng, Quyên nói chuyện với nhau về tuổi của họ nhưsau: Oanh nói: Tôi 12 tuổi, tôi ít hơn Phượng tuổi và nhiều hơn Quyên tuổi. Phượng nói: Tôi không bé nhất, tôi và Quyên chênh nhau tuổi, Quyên 15 tuổi. Quyên nói: Tôi bé hơn Oanh, Oanh 13 tuổi, Phượng nhiều hơn Oanh tuổi.Cho biết mỗi cô gái chỉ nói đúng ý, còn còn lại thì sai. Yêu cầu: Em hãy xác định tuổi của ba cô bạn gái. Kết quả ghi ra file BL2.doc .Bài 3: So sánh diện tích các hình)Cho tam giác ABC có là điểm chính giữa của cạnh BC (điểm chia cạnh BCthành hai đoạn thẳng OB, OC bằng nhau). Gọi là điểm bất kỳ trên cạnh BC sao cho MB MC. Nối AM, AO. Gọi là điểm trên cạnh AC sao cho tứ giác AMON là một hình thang có đáylớn AM và đáy nhỏ ON (như trên hình vẽ), cho biết là giao điểm của hai đường chéoAO và MN.INOBACMYêu cầu:a) So sánh diện tích hai tam giác AIN và MIO.b) Chứng tỏ diện tích tứ giác ABMN và diện tích tam giác MNC bằng nhau. Kết quả ghi ra file BL3.doc .====================== HẾT ====================Së gi¸o dôc ®µo t¹o kú kiÓm tra chän ®éi tuyÓn chÝnh thøc Thµnh phè ®µ n½ng tin häc trÎ kh«ng chuyªn toµn quèc n¨m 2007 HƯỚNG DẪN CHẤM Bài 1: điểm)Ký hiệu điểm của An, Bình, Chí, Dũng lần lượt là a, b, c, d(1) (*) (0.25đ)(2) (**) (0.25đ)(3) (***) (0.25đ)(*), (***) (0.5đ)(**),(***) và (0.5đ) (075đ)Vị thứ của các bạn là: An (1) Dũng (2), Chí (3), Bình (4). (0.25đ)Ghi đúng tên file (0.25đ)Bài 2: (3 điểm)Giả sử của Oanh là đúng của Quyên là sai còn lại đúng(Oanh 12) (Oanh 12, Phượng 15) (0.25đ) của Oanh là sai còn lại là đúng Quyên 11)(0.25đ) Oanh 12, Phượng 15, Quyên 11 Điều này mâu thuẩn với kiến cô Phượng. (0.5đ) của Oanh là sai!(0.25đ) còn lại của Oanh là Đúng. (0.25đ) Tuổi Oanh tuổi Phượng (0.25đ) Tuổi Oanh tuổi Quyên (0.25đ)Mặt khác nhận thấy của Quyên là sai (Phượng nhiều hơn Oanh tuổi) cònlại đúng tức là Oanh 13 tuổi từ đó suy ra Phượng 15 tuổi và quyên 12 tuổi (075đ)Ghi đúng tên file (0.25đ)Bài 3: (4 điểm)hhHINOABCMa) SAMO SAMN có chung cạnh đáy AMvà chiều cao đều bằng h) (0.25đ)SAIN SAMN SAMI (0.5đ)SMIO SAMO SAMI (0.25đ) SAIN SMIO (1) (0.5đ)b) SABO SAOC (có cùng đường cao AH và có cạnh đáy BO, OC bằng nhau) (0.5đ) SABMI SABO SMIO (0.25đ) SNIOC SAOC SAIN mà theo (1) SAIN SMIO (0.5đ) SABMI SMIOC (0.25đ)Lại có: SABMN SABMI SAIN và SMNC SNIOC SAIN (0.5đ) SABMN SMNC (0.25đ)Ghi đúng tên file (0.25đ)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

33363966343461386535613062323464393338323062363034623339383132396262393234613330343138373733346335633562313063373266643730643366