Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 nâng cao có đáp án

37303131626664343435393763353337356666356332613731323764363335326439653961366637366365626137613333373362643035643730623563316466
Gửi bởi: Hoàng Gấm vào 10:59 AM ngày 10-03-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 5474 | Lượt Download: 116 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

4

MỖI NGÀY MỘT ĐỀ THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2020
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
Câu 1. Có bao nhiêu cách xếp một nhóm học sinh gồm 4 bạn nam và 6 bạn nữ thành một hàng
ngang?
A. 10!.
B. 4!.
C. 6!.4!.
D. 6!.

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình log0,25 (x2 − 3x) = −1 là:
®
√ ´

3−2 2 3+2 2
;
.
A. {4}.
B.
2
2
C. {1; −4}.
D. {−1; 4}.
Câu 4. Hình lập phương có đường chéo của mặt bên bằng 4 cm. Tính thể tích khối lập phương đó.A. 8 2 cm3 .
B. 16 2 cm3 .
C. 8 cm3 .
D. 2 2 cm3 .
Câu 5. Tìm tập xác định của hàm số y = log 1 (x + 1).
2
A. D = (−∞; −1).
B. D = (−1; +∞).
C. D = [−1; +∞).

D. D = R\{1}.

Câu 6. Hàm số f (x) = cos(4x + 7) có một nguyên hàm là
1
1
A. − sin(4x + 7) + x.
B. sin(4x + 7) − 3.
C. sin(4x + 7) − 1.
D. − sin(4x + 7) + 3.
4
4
Câu 7. Cho khối chóp tam giác có đường cao bằng 100 cm và cạnh đáy bằng 20 cm, 21 cm, 29 cm.
Tính thể tích khối chóp này.

A. 7 000 2 cm3 .
B. 6 000 cm3 .
C. 6 213 cm3 .
D. 7 000 cm3 .

Câu 8. Cho khối nón có bán kính đáy r = 3 và chiều cao h = 4. Tính thể tích V của khối nón đã
cho.

B. V = 12π.
C. V = 4.
D. V = 4π.
A. V = 16π 3.
Câu 9. Tính diện tích của mặt cầu có bán kính r = 2.
32
A. π.
B. 8π.
C. 32π.
D. 16π.
3
Câu 10. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau
x
−∞
f 0 (x)

+

−1
00
0

+

−1

1
0

+∞


−1

f (x)
−∞

−2

Hàm số y = f (x) đồng biến trên khoảng nào sau đây
A. (0; 1).
B. (−1; 0).
C. (−∞; 1).

−∞

D. (1; +∞).

Câu 11. Cho
b > 0, log3 a = p, log3 b = p. Đẳng thức nào Å
dưới đây
Å ra, ã
ã đúng?
3
3r
A. log3 m d = r + pm − qd.
B. log3 m d = r + pm + qd.
Å a rb ã
Å a rb ã
3
3
C. log3 m d = r − pm − qd.
D. log3 m d = r − pm + qd.
a b
a b
‡ GeoGebraPro

Upload mathvn.com

Trang 1

LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT 2019-2020

Câu 2. Cho (un ) là cấp số cộng với công sai d. Biết u5 = 16, u7 = 22. Tính u1 .
A. u1 = −5.
B. u1 = −2.
C. u1 = 19.
D. u1 = 4.

Câu 12. Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng S, diện tích đáy bằng diện tích một mặt cầu bán
kính a. Khi đó thể tích của hình trụ bằng
1
1
1
C. Sa.
D. Sa.
A. Sa.
B. Sa.
2
3
4
Câu 13.
Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau. Giá
trị cực đại của hàm số bằng
A. 1.
B. 2.
C. 0.
D. 5.

x
y0

−∞

y

+∞0
0

+∞

2
0
5

+


−∞

1

Câu 14.

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. y = x3 − 3x − 1.
B. y = −x3 − 3x2 − 1.
C. y = −x3 + 3x2 + 1.
D. y = x3 − 3x + 1.

y
3

1
−1 O

x

−1

Câu 15. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =

5
là đường thẳng có phương trình nào dưới
x−1

đây?
A. x = 1.

B. y = 5.

C. x = 0.

D. y = 0.

Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình log2 x > log2 (8 − x) là
A. (8; +∞).

B. (−∞; 4).

C. (4; 8).

D. (0; 4).

Câu 17. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình sau
−∞

x
0f (x)
f (x)

−2
0

0
+

0

+∞

+∞

2


0

+∞

1
−2

+

−2

Số nghiệm thực của phương trình 2f (x) + 3 = 0 là
A. 4.

B. 3.
Z5

Z7
f (x)dx = 3 và

Câu 18. Nếu
2

A. 3.

C. 2.

D. 1.

Z7
f (x)dx = 9 thì

5

f (x)dx bằng bao nhiêu?
2

B. 6.

C. 12.

D. −6.

C. z = 5 + i.

D. z = −5 + i.

Câu 19. Tìm số phức liên hợp của của số z = 5 + i.
A. z = 5 − i.

B. z = −5 − i.

Câu 20. Cho hai số phức z1 = 2 − 7i và z2 = −4 + i. Điểm biểu diễn số phức z1 + z2 trên mặt phẳng
tọa độ là điểm nào dưới đây?
A. Q(−2; −6).

B. P (−5; −3).

C. N (6; −8).

D. M (3; −11).

Câu 21.
‡ GeoGebraPro

Upload mathvn.com

Trang 2

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của
số phức z. Tìm z.
A. z = −4 + 3i.
B. z = −3 + 4i.
C. z = 3 − 4i.
D. z = 3 + 4i.

y
3
O

x

−4

M

Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A(2; −1; 0) lên
mặt phẳng (P ) : 3x − 2y + z + 6 = 0 là
A. (1; 1; 1).
B. (−1; 1; −1).
C. (3; −2; 1).
D. (5; −3; 1).

Câu 24. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x − 2z + 1 = 0. Vectơ nào dưới đây là một vectơ
pháp tuyến của (P )?
A. n#»1 = (1; 0; −2).
B. n#»2 = (1; −2; 1).
C. n#»3 = (1; −2; 0).
D. n#»4 = (−1; 2; 0).
x−1
y−2
z
Câu 25. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :
=
=
. Điểm nào dưới đây thuộc
2
1
−2
đường thẳng d?
A. M (−1; −2; 0).
B. M (−1; 1; 2).
C. M (2; 1; −2).
D. M (3; 3; 2).
Câu 26. Cho hình chóp S.ABCD đều có SA = AB = a. Góc giữa SA và CD là
A. 60◦ .
B. 30◦ .
C. 90◦ .
D. 45◦ .
4
Câu 27. Gọi M , m là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) = + x + 1 trên đoạn [1; 3].
x
Tính M − m.
A. 4.
B. 9.
C. 1.
D. 5.
Câu 28. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) = x3 + 3x + 1 trên đoạn [1; 3] là
A. min f (x) = 3.
B. min f (x) = 6.
C. min f (x) = 37.
D. min f (x) = 5.
[1;3]

[1;3]

[1;3]

[1;3]

Câu 29. Với a là số thực dương bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?
1
1
A. log(3a) = 3 log a.
B. log a3 = 3 log a.
C. log(3a) = log a.
D. log a3 = log a.
3
3
2x + 1
Câu 30. Số giao điểm của đồ thị hàm số y =
với đường thẳng y = 2x + 3 là
x−1
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 0.
Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình 3x
A. (−∞; −1).
C. (−1; 3).

2 −2x

< 27 là
B. (3; +∞).
D. (−∞; −1) ∪ (3; +∞).


Câu 32. Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a và AC = a 3. Tính độ dài đường
sinh ` của hình nón có được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB.


A. ` = a.
B. ` = 2a.
C. ` = a 3.
D. ` = a 2.
Z1
x7
2
Câu 33. Cho tích phân I =
5 dx, giả sử đặt t = 1 + x . Tìm mệnh đề đúng.
2
(1 + x )
0

1
A. I =
2

Z2
1

‡ GeoGebraPro

(t − 1)3
dt. B. I =
t5

Z3
1

(t − 1)3
dt.
t5

1
C.
2

Z2

(t − 1)3
dt.
t4

1

Upload mathvn.com

3
D.
2

Z4

(t − 1)3
dt.
t4

1

Trang 3

LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT 2019-2020

Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình x2 + y 2 + z 2 − 2x + 4y −
6z + 9 = 0. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu là

A. I (1; −2; 3) và R = 5.
B. I (1; −2; 3) và R = 5.

C. I (−1; 2; −3) và R = 5.
D. I (−1; 2; −3) và R = 5.

Câu 34. Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol (P ) : y = x2 và
đường thẳng d : y = x xoay quanh trục Ox bằng
Z1
Z1
Z1
Z1
B. π x2 dx + π x4 dx.
A. π x2 dx − π x4 dx.

C. π

x2 − x

2

0

0

0

0

Z1

Z1
dx.

D. π

0


x2 − x dx.

0

Câu 35. Cho hai số phức z = 6 + 5i và z 0 = 5 − 4i + z. Tìm mô-đun của số phức w = z · z 0 .


A. |w| = 612.
B. |w| = 61.
C. |w| = 61 2.
D. |w| = 6 2.
Câu 36. Gọi z1 và z2 lần lượt là nghiệm của phươngtrình: z 2 − 2z + 5 = 0. Tính P = |z1 |2 + |z2 |2 .


A. P = 2 5.
B. P = 20.
C. P = 10.
D. P = 5.

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

Câu 37. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng chứa trục Ox và đi qua điểm A(1; 1; −1) có phương trình

A. z + 1 = 0.
B. x − y = 0.
C. x + z = 0.
D. y + z = 0.
Câu 38. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 3) và B(2; 4; −1). Phương trình chính tắc của
đường thẳng d đi qua A, B là
x+2
y+4
z+1
x+1
y+2
z+3
A.
=
=
.
B.
=
=
.
1
2
4
1
2
4
x−1
y−2
z−3
x+2
y+4
z−1
=
=
.
D.
=
=
.
C.
1
2
−4
1
2
−4
Câu 39. Một nhóm có 7 học sinh lớp A và 5 học sinh lớp B. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh trên ngồi vào
một dãy 12 ghế hàng ngang sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Tính xác suất sao cho không
có bất kì 2 học sinh lớp B nào ngồi cạnh nhau.
7
1
7
1
A. .
B.
.
C.
.
D.
.
99
132
264
792
Câu 40. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A0 B 0 C 0 có tất cả các cạnh đều bằng a. Khoảng cách từ
0
A đến mặt
√ phẳng (A BC) bằng √


a 3
a 21
a 2
a 6
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
4
7
2
4
Câu 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số y = x3 + 3x2 − (m2 − 3m + 2)x + 5 đồng biến
trên (0; 2)?
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 42. Các nhà khoa học đã tính toán khi nhiệt độ trung bình của trái đất tăng thêm 2◦ C thì mực
nước biển sẽ dâng lên 0, 03m. Nếu nhiệt độ tăng lên 5◦ C thì nước biển sẽ dâng lên 0, 1m và người ta
đưa ra công thức tổng quát như sau: Nếu nhiệt độ trung bình của trái đất tăng lên to C thì nước biển
dâng lên f (t) = kat (m) trong đó k, a là các hằng số dương. Hỏi khi nhiệt độ trung bình của trái đất
tăng thêm bao nhiêu độ C thì mực nước biển dâng lên 0, 2m?
A. 9, 2◦ C.
B. 8, 6◦ C.
C. 7, 6◦ C.
D. 6, 7◦ C.
Câu 43. Cho hàm số y = f (x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tìm tất cả
1
các giá trị thực của m để phương trình f (x) − m = 0 có đúng hai nghiệm phân biệt.
2
x

−∞

f 0 (x)

−1
+

0

0


0

+∞

1
+

0

00

f (x)
−∞
‡ GeoGebraPro

−3

Upload mathvn.com

−∞
Trang 4

3
B. m < −3.
A. m = 0 hoặc m < − .
2
3
D. m = 0 hoặc m < −3.
C. m < − .
2

Câu 44. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a 2. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng, song song với trụ
a
của hình trụ và cách trục của hình trụ một khoảng bằng ta được thiết diện là một hình vuông. Tính
2
thể tích V của khối trụ đã cho.2πa3 7
3
A. V = πa 3.
B. V =
.
C. V = 2πa3 7.
D. V = πa3 .
3
Z5
Z1
f (x)dx = 6. Tính tích
f (x)dx = 3 và
Câu 45. Cho hàm số y = f (x) liên tục trên R thỏa mãn
0

0

Z1
f (|3x − 2|)dx

phân I =
−1

B. I = −2.

A. I = 3.

C. I = 4.

D. I = 9.

x
y0

−∞
+

0
01
0

+∞
+
+∞

1
y
−∞

0

1
Khi đó |f (x)| = m có bốn nghiệm phân biệt x1 < x2 < x3 < < x4 khi và chỉ khi
2
1
1
A. < m < 1.
B. ≤ m < 1.
C. 0 < m < 1.
D. 0 < m ≤ 1.
2
2
x + 2y
6 (2x + y)
+ln
Câu 47. Cho x, y là các số dương thỏa mãn xy ≤ 4y−1. Giá trị nhỏ nhất của P =
x
y
là a + ln b. Tính ab.
A. ab = 45.
B. ab = 81.
C. ab = 115.
D. ab = 108.
Câu 48. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số
x2 + mx + m
y=
trên [1; 2] bằng 2. Số phần tử của S là
x+1
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
’ = 60◦ .
Câu 49. Cho hình hộp ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh a, góc ABC
Biết rằng A0 O ⊥ (ABCD) và cạnh bên hợp với đáy một góc bằng 60◦ . Tính thể tích V của khối đa
diện OABC 0 D0 .
a3
a3
3a3
a3
B. V = .
C. V = .
D. V =
.
A. V = .
6
12
8
4
Câu 50 (Thầy: Trương Đức Thịnh). Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (x; y) với y ≤ 2020 thỏa
mãn

x+2
log2
< 4y 4 + 8y 3 − x2 + 4x y 2 + 1
y+1
A. 2019.2020.

B. 2020.2021.

C. 20192 .

D. 20202 .

———————–HẾT———————–

‡ GeoGebraPro

Upload mathvn.com

Trang 5

LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT 2019-2020

Câu 46. Cho hàm số y = f (x) = ax3 + bx2 + cx + d có bảng biến thiên như sau

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
A
C
C
C
B

2.
12.
22.
32.
42.

D
A
B
B
D

3.
13.
23.
33.
43.

D
D
C
A
A

4.
14.
24.
34.
44.

B
D
A
A
C

5.
15.
25.
35.
45.

B
D
B
C
A

6.
16.
26.
36.
46.

B
C
A
A
B

7.
17.
27.
37.
47.

D
A
C
D
B

8.
18.
28.
38.
48.

D
C
D
C
D

9.
19.
29.
39.
49.

D
A
B
A
C

10.
20.
30.
40.
50.

A
A
A
B
D

https://www.facebook.com/groups/GeoGebraPro/

1.
11.
21.
31.
41.

‡ GeoGebraPro

Upload mathvn.com

Trang 6