Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi tiếng anh lớp 6 học kì 2

6cc8f5b4cc0a437dd44bad44e2654f2c
Gửi bởi: nguyenthihongquy vào ngày 2016-09-16 21:33:38 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 270 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THE SECOND SEMESTER EXAMINATIONSCHOOL YEAR 2015 2016SUBJECT ENGLISH 6MATRIXTopic Knowledge Comprehension Lowapplication High applacation TotalA. Listening:- Listen and arrange- Listen and write T/F 4C1đ10%4C1đ10% 8C2đ20%B. Phonetic Lexico Grammar:+ /ai/ and /ei:/+ present simple+ How often ?/ Howlong comparative adjectives and seasons 8C2đ 20% 2c0,5đ5% 10C2,5đ25%C. Reading:- Read and complete the passage- Read and answer the questions 4C1đ10%4C1đ10% 8C2đ20%D. Writing:- Rewrite the sentences Reorder the sentences 2C0,5đ5% 4C1đ10% 6C2đ1.5%E. Speaking- Interview- Free talk 4C2đ20% 4C2đ20%Total 12C3 đ30% 16C4 đ40% 4C2đ20% 4C1đ10% 36C10đ100%ANH HUNG NUP SECONDARY SCHOOL THE SECOND SEMESTER EXAMINATIONName ……………. SCHOOL YEAR 2015 2016Class ….. Subject English Time allotted 25 minutesMarks: Teacher’s remarks PHẦN TRẮC NGHIỆM A/ LISTENING: (2MS)I .Listen and arrange the pictures in the correct position .(Lắng nghe và sắp xếp các bức tranh đúng theo thứ tự (1m)A B. C. D. 1.-------- 2. ---------- 3. ---------- 4. ----------II. Listen and then tick True(T) or False(F) after the sentences below. (Lắng nghe và sau đó đánh đúng (T) hoặc sai (F) sau các câu(1m) 1. The Great Wall of China is the world ‘s longest structure -----------------2. It is over 6,000 kilometers high. -----------------3. It is between and meters high. ----------------4. It is meters thick ----------------B/ PHONETIC LEXICO GRAMMAR: 2,5MS)I. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from others: (Khoanh tròn vào từ được phát âm khác với các từ còn lại)(0.5m)1. A. de B. dr ve C. motorb ke D. ty2. A. cation B. tch C. dminton D. pl nII. Choose the best answer. (Chọn đáp án đúng) (2ms)1. She often _______________her kite in the afternoon.A. play B. plays C. fly D. flies2. ___________does your father go fishing? He sometimes goes fishing .A. How B. How often C. How long D. how far3. What is the weather ______________in the winter?A. play B. do C. like D. as4. _____________are you going to stay in Ha Noi? For three days.A. How B. How long C. How far D. where5. Where is his ______________? He is chinese.A. nation B. national C. country D. nationality6. London is big city but Tokyo is _____________than London.A. bigger B. biger C. big D. the biggest 7.Find one mistake in the sentence .(Tìm một lỗi sai trong câu) Lan would like sit down 8. Odd one out .(Tìm từ không cùng loại) hot B. spring C. cold D. warmC. READING (1M) Read the passage carefully and choose the best answer.(Đọc đoạn văn cẩn thận và chọn đáp án đúng nhất (1m)There are four seasons in year. They are spring, summer, fall and (1)___________. In the spring, the weather is usually warm. Sometimes, it’s not very cold. There (2)__________flowers in the spring. After spring comes summer. In the summer, the day is long and the night is short. People often go swimming in this season. The fall is the season of fruit. The (3)___________is often cool in the fall. In the winter, it’s very cold. The day is short and the (4)____________is long.1. A. weather B. cool C. cold D. winter2. A. be B. is C. am D. are3. A. weather B. season C. fall D. winter4. A. evening B. morning C. afternoon D. nightANH HUNG NUP SECONDARY SCHOOL THE SECOND SEMESTER EXAMINATION Name ……………. SCHOOL YEAR 2015 2016Class ….. Subject English Time allotted 20 minutesMarks: Teacher’s remarks:PHẦN TỰ LUẬNA. READING (1M)I.Read the passage and answer the questions .(Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau (1m) Tuan and his friends sometimes go to the zoo. They go about three times year. They often goto the park. They often go twice week. They sometimes have picnic. They usually play sports such as soccer, badminton. They never go camping because they don’t have tent. They always walk to school and they are never late.1. Where do Tuan and his friends sometimes go to ? ………………………………………………………………………………………………………2. How often do they go to the park ? …………………………………………………………………………………………………………3. Do they often have picnic ? …………………………………………………………………………………………………………4. Why do they never go camping ? …………………………………………………………………………………………………………B.WRITING (1,5MS)I Rewrite the sentences without changing the meaning.(Viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa. (1m)1. Why don’t we go to the movies tonight? What about ………………………………………………………………………………………….?2. would like some noodles . want …………………………………………………………………………………………………3. My favorite food is chicken . ……………………………………………………………………………………………………….4. Tuan goes fishing once week . Tuan …………………………………………………………………………………………………..II. Reorder the words to make the complete sentences. (Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh) (0,5m)1. Where Lee is /from ? …………………………………………………………………………………………………………2. have We mountains lots /of . …………………………………………………………………………………………………………ANH HUNG NUP SECONDARY SCHOOL THE SECOND SEMESTER EXAMINATION SCHOOL YEAR 2015 2016 Subject EnglishC. SPEAKING TOPIC :PART PERSONAL INFORMATION Greetings and introducing yourself .PART PRESENTATION Make presentation to give your opinion about your free time basing on the question What do you do in your free time *You have minutes to think about what you are gong to say how you are going to present and make some notes to prepare for your talk. *Your presentation must not be more than minutes TOPIC PART PERSONAL INFORMATION Greetings and introducing yourself .PART PRESENTATION Make presentation to give your opinion about your vacation basing on the question What are you going to do this summer vacation *You have minutes to think about what you are gong to say how you are going to present and make some notes to prepare for your talk. *Your presentation must not be more than minutes TOPIC :PART PERSONAL INFORMATION Greetings and introducing yourself .PART PRESENTATION Make presentation to give your opinion about your favorite food basing on the question What is your favorite food *You have minutes to think about what you are gong to say how you are going to present and make some notes to prepare for your talk. *Your presentation must not be more than minutes TOPIC PART PERSONAL INFORMATION Greetings and introducing yourself .PART PRESENTATION Make presentation to give your opinion about your sports and pastimes basing on the question Which sports do you play *You have minutes to think about what you are gong to say how you are going to present and make some notes to prepare for your talk. *Your presentation must not be more than minutes C. SPEAKING (2MS)1. Thí sinh nghe giám thị gọi tên vào phòng thi và bốc thăm trong chủ đề .2. Thí sinh chuẩn bị bài nói của mình trong thời gian không quá phút .3. Giasm thị đặt câu hỏi cho mỗi thí sinh .4. Thí sinh trả lời đề tài của mình cho giám thị sau khi thi xong .5.Thí sinh sau khi thi xong rời khỏi khu vực thi và không trao đổi với các thí sinh chưa dự thi Cụ thể greetings 0,25 Introducing her /himself name /class ..:0,25 Presentation topic fluently good voice :0,25- enough idea 0,75- Answer two questions 0,5 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMPHẦN TRẮC NGHIỆMA.LISTENING (2MS)I.Mỗi câu đúng 0,25 (0,25 4) =1m1. 2.A 3.C 4.D II. Mỗi câu đúng 0,25 0,25 4) 1m1. 2.F 3.T 4. FB. PHONETIC LEXICO GRAMMAR: 2,5MS)I. Mỗi câu đúng 0,25 0,25 )=0,5m 1. 2.AII. Mỗi câu đúng 0,25 0,25 8) =2ms1.B 2.B 3. 4. 5. 6. 7. 8. BC. READING (Mỗi câu đúng 0,25)( 0,25 )=1M1.D 2.D 3.A 4.D PHẦN TỰ LUẬN I. Mỗi câu đúng 0,25 (0,25 4) 1m1. Tuan and his friends sometimes go to the zoo .2 They often go to the park. 3. No they don’t They never go camping) because they don’t have tent II Mỗi câu đúng 0,25 0,25 )= 1m1. What about going to the movies tonight?2. want some noodles.3. like chicken 4. Tuan sometimes goes fishing .III. Mỗi câu đúng 0,25 (0,25 )= 0,5m 1. Where is Lee from ?2. We have lots of mountains .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.