Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thực hành Môn Lập Trình Máy Tính - Đề 39

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2019-10-10 03:35:28 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 287 | Lượt Download: 0 | File size: 0.128512 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠTR NG TRUNG PH THÔNGƯỜ ỔMã thi: 209ề THI THÚC KỲỀ Tên môn: CH KỲỊ ỌTh gian làm bài: 45 phút; ờ(24 câu tr nghi m)ắ ệ(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... Mã .............................ọ ốCâu 1: Nh ng phat minh thanh thu văn hoa Trung Qu th phong ki laư êA. thu in, thu sung.y B. gi y, thu in, t.â êC. gi y, thu in, la ban, thu sung.â D. thu sung, la ban, gi y.ố âCâu 2: Sau khi xâm chi Rô-ma, ng Giéc man đã th hi chính sach gì kinh ?ê ươ êA. Chia ru ng cho ng Rô-ma va ng Giéc man ng nhau.ộ ườ ườ ằB. Phát tri kinh nhiên, p, tuc.ể ựC. Tìm cách ph kinh qu Rô-ma cũ.ụ ốD. Chi ru ng ch nô Rô-ma chia cho nhau.ế ồCâu 3: Vì sao nha Thanh th hi chính sach quan ng?ư aA. dang ki soát phong trao dân chung.ê B. Nh ngăn ch xâm nh ph ng ươTây.C. Th hi ch Trung Qu c.ể D. ích cho nhân dân Trung Qu c.a ốCâu 4: Vì sao la nông ch?o iA. Vì năm chia thanh 365 ngay.ộ B. Vì đáp ng nhu su nông nghi p.ư êC. Vì do ng dân công ườ xã ra.a D. Căn vao hi ng nhiên.ư ươ ựCâu 5: Nét săc va nh ng tri Gup-ta la gì?ặ ươ ộA. ng tri Gup-ta có vua qua 150 quy n.ươ ềB. th ng nh tr i, vao th kì phát tri cao.ắ ươ ướ ểC. ph phát tri nh th Gup-ta.a ướ ờD. nh hình va phát tri văn hóa truy th ng .ự ộCâu 6: Bi hi chính sach ngo th ng laể ướ ươA. Thân thi các xung quanh.ê ướB. Banh tr ng lãnh th quan ng.ướ aC. banh tr ng ng lãnh th chi vung Tr ng Giang, sông Châu, Tri Tiên.ướ ườ ềD. banh tr ng ng lãnh th chi vung Mông, Tây c, Tri Tiên, An Nam.ướ ềCâu 7: Vì sao trong th ng Ai th hình c?ơ ươ oA. Ph đo ru ng va các hình xây tháp.a ểB. Ph các hình xây tháp va tính di tích nha .a ởC. Ph tính toán các công trình ki truc.a ếD. Ph đo ru ng va chia cho nông dân.a âCâu 8: Nh ng ng quan xu ch nghia th Minh đã xu hi ướ ệnh th nao?ư êA. Hình thanh các công ng th công, thanh th ng.ưở ươ ộB. quan ng.ế aC. Chính sách Tô, Dung, Đi u.êD. Th hi chính sách quân đi n.ự ềCâu 9: Tac ph ngh thu it ng th gi "Ng si ném đia, Th Mi-lô" ươ un nao?ướA. Trung Qu c.ố B. Hi p.a C. .Ấ D. Rô-ma.Câu 10: ng tri Gúp-ta do ai sang p?ươ Trang Mã thi 209ềA. A-sô-ca sáng p.â B. Gup-ta sáng p.â C. A-c -ba sáng p.ơ D. Bim-bi-sa-ra sáng p.âCâu 11: kinh xã phong ki Tây Âu la gì?ơ êA. Ngh nông tr ng lua c.ề ướB. Ngh nông tr ng lua va chăn nuôi gia suc.ề ướC. Kinh nông nghi đóng kín trong các lãnh phong ki n.ế ếD. Kinh nông nghi đóng kín trong các công xã nông thôn.ế êCâu 12: Nh ng ng nao không ph ia la nô trong xã ph ng Đông?ệ ươA. Tu binh chi tranhủ B. Nông dân nghèo không tr na ươ ơC. Nông dân công xã D. trong nha quý câ ộCâu 13: Ph lãnh th cac ph ng Tây hình thanh trên nh ng vùng ướ ươ ượ ưđ nao?ấA. Nui va cao nguyên. B. Nui. C. Cao nguyên. D. ng ng.ồ ằCâu 14: đi kinh cac qu gia ph ng Đông laặ ươA. săn t, hái tr ng tr va chăn nuôi.ắ ươ ọB. ngh nông lam c.â ốC. tr ng tr chăn nuôi công th ng.ồ ươD. phát tri các nganh kinh .ể ếCâu 15: Thanh th Tây Âu trung ra co tac ng nh th nao vong cac ulãnh phong ki n?i êA. Thuc kinh lãnh phát tri n.ẩ B. Kìm hãm phát tri kinh lãnh a.ự ịC. Ti lam tiêu vong các lãnh a.ề D. Lam cho lãnh thêm phong phu.ịCâu 16: Ng nao đã tính năm co 365 ngay va 1/4, nên nh thang co 30 ươ ướ ượ ộngay va 31 ngay, riêng thang hai co 28 ngay?A. Rô-ma. B. Trung Qu c.ố C. Hi p.a D. Ai p.âCâu 17: Trong xã phong ki nộ Tây Âu nh ng giai nao?ồ aA. Lãnh chua va nông dân doự B. Ch nô va nô .ủ êC. ch va nông dân.ị D. Lãnh chua va nông nô.Câu 18: Ch quân đi Trung Qu th ng co nghia gì?ê ươA. ru ng nha giau chia cho nông dân nghèo.â ủB. ru ng quan i, ch chia cho nông dân.â ủC. ru ng ch đi chia cho nông dân.â ềD. công va ru ngb hoang chia cho nông dân.â oCâu 19: Ai la ng lên ngôi Hoang ra nha ươ ngươ ?A. Lý Thanh.ự B. Lý Uyên. C. Chu Nguyên Ch ng.ươ D. Ngô Qu ng.aCâu 20: Ti la ch quanê ?---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 209ề